:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ฮุชเซ็น  นิยมเดชา
   Mr. Hussen Niyomdecha
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2213, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2213, 2201,2224
   E - mail  nhussen@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/05/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/05/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีการผลิต  การจัดการกระบวนการผลิต การวางผังโรงงาน ระบบมาตรฐาน HALAL
  วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  การจัดการพลังงานไฟฟ้า
  สาขาความสนใจ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการกระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน HALAL Logistics
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์โซ่คุณค่าอาหารฮาลาล
   Value Chain Analysis of Halal Food

   ผู้เขียน : ฐิติมา วงศ์อินตา, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์,ฮุซเซ็น นิยมเดชา, บุณฑรี จันทร์กลับ , โรสลาวาตี โตะแอ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ : Journal of Transportation and Logistics
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : - หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2558-12/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Community Marketing: An Essential Ingredient for Muslim Community Empowerment
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana, Hussen Niyomdecha, Nabeel Hasalam, Wisut Binlateh and Mohd. Murray Hunter
   แหล่งตีพิมพ์ : : INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNOPRENEURSHIP
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 103-119 เดือน/ปี : 02/2555-02/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Forecast of Electricity Consumption: Case Study of Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกวลิน ทิพย์ประชาบาล, ศิริวรรณ ชุมวระ, เสาวเนตร ทองนิมิต, เกริกชัย ชนะคุ้ม, สุดารัตน์ สุขประกอบ, ไชยวัฒน์ เชาวนะกิจ, สักกรินทร์ ขาวดี และ ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/06/2560
   ชื่อบทความ : พยากรณ์ปริมาณความต้องการไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือครัวเรือนในประเทศไทย
    FORECAST OF ELECTRICITY CONSUMPTION FOR RESIDENTIAL IN THAILAND (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จุลัยภรณ์ โสภาพงศ์, ชิดชนก พุทธโชติ, นิรัชพร เพ็ชร์รัตน์, ปรางค์วลัย อุตมะมุณี, สุนิสา เสือแก้ว, ณัฏฐิกาญจน์ ถวาย และฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/06/2560
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงกระบวนการผลิตปูกระป๋องพาสเจอร์ไรซ์โดยใช้มาตรฐานหะลาล
    Improvement of Production Process Pasteurized Canned Crab by Halal Standards (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : รักชนก หวันกะเหร็ม กนกกาญจน์ ดิษฐรักษ์ ภัทรนันท์ ผันแปร ยูวารี ปาโต๊ะ ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลัก GMP กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาป้ามณฑา
    Improvement Food Production Process Development in Fish Organs Sour Soup Factory Using GMP Practice (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อังคณา ประภา กมลมาตย์ ไชยทอง อาทิตยา รามชุม ภาณิชา สาสุขศรี ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การออกแบบคลังสินค้า กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าอำเภอทุ่งสง
    Warehouse Design: A Case Study of Thungsong Distribution Center (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วงศกร พรหมศร,รัชพล หอมเหมือน,ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : โรงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 : MSSU Conference 2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโนโวเทล หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/05/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ระบบการจัดการการดำเนินงานของธุรกิจสปาฮาลาล: กลุ่มชุมชนสปามุสลิมบางคณฑี จังหวัดภูเก็ต
    Operations Management System of Spa Halal Enterprises: Bang Kon Thi Muslim Community, Phuket Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฮุชเซ็น นิยมเดชา และ สมใจ หนูผึ้ง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกปาล์มนํ้ามันผ่านระบบมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมใจ หนูผึ้ง และ ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การส่งกำลังบำรุงเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน: โมเดลการตอบสนองภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Logistics for Emergency Relief: A Disaster Response Model of Tumbol Theparat (Amphur Sichon, Nakorn-si-thammarat Province) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ฮุชเซ็น นิยมเดชา, ภาคภูมิ ขำช่วย, นาบีล หัสลาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย : The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าศาลา
    Simulation Modeling to Improve the Performances in Queue of Out Patient Department for Tha Sala Hospital (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นภัทร บุญญฤทธิ์ ภัทราภรณ์ อักษรทอง ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2555 เรื่อง “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน” : The National Undergraduate Research and Innovation Colloquium on Management 2012 “Inspiring Ideas for Continuous Business Development”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2555
   ชื่อบทความ : A Critical Analysis of Thai Halal System Using A Logistics Framework (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hussen Niyomdacha Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : The First International Conference on Religiosity in Development (RIDEV)
   สถานที่ประชุม : Universitas Medan Area (UMA), Medan, Indonesia.
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 26/04/2555
   ชื่อบทความ : ระบบการจัดการการดำเนินงานและโลจิสติกส์ของธุรกิจสปาฮาลาล
    Operations Management and Logistic System of Spa Halal Enterprises (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้กรอบความคิดการบูรณาการทางศาสนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทางการจัดการความขัดแย้ง: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วาสนา หวันสกุล ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : กรอบความคิดการบูรณาการทางศาสนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RIMF4D) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ต่วนอับดุลมาลิก ตงคอมอง ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่4 : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้กรอบความคิดการบูรณาการทางศาสนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทางการศึกษา:กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นาบีล หัสลาม ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การส่งกำลังบำรุงเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน: โมเดลการตอบสนองภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Logistics for Emergency Relief: A Disaster Response Model of Tumbol Theparat (Amphur Sichon, Nakorn-si-thammarat Province) (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฮุชเซ็น นิยมเดชา
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น: บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : แนวทางการลดต้นทุนค่าดำเนินการสำหรับโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบส่งกำลังโดยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นายฮุชเซ็น นิยมเดชา นางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การศึกษาโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันในเขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ที่ผ่านชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ นายฮุชเซ็น นิยมเดชา นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งบรรณาพันธ์ นายอภิสิทธิ์ ปานหงส์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Community Marketing: An Essential Ingredient for Muslim Community Empowerment (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana Hussen Niyomdecha Nabeel Hasalam Wisut Binlateh Mohd. Murray Hunter
   ชื่อการประชุม : THE 5th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2011):Theme: ISLAMIC MARKETING AND ASSETS MANAGEMENT
   สถานที่ประชุม : Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV) Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 13/12/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : กรอบความคิดการพัฒนาชุมชนมุสลิมแบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลหัวไทร
    A Framework for Integrated Muslim Community Development: Hua Sai Coastal Communities (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2552
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเฟิสท์(First Hotel) จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/05/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลาใส่อวน แม่แกวด สูตรโบราณบ้านหญ้าปล้อง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้คำแนะนำเชิงลึกบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้คำแนะนำเชิงลึกบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : การให้บริการคำปรึกษาแนะนำ
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2014
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2013
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : การจัดทำข้อสอบ
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผนและประเมินผล
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • วิทยาการ การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
 • พิจารณาบทความวิจัย WIL National Conference #2
 • ดูแลระบบวารสารออนไลน์จำนวน 4 เล่ม ในปีงบประมาณ 2561
 • บริการวิชาการแก่ชุมชน การใช้แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  พ.ศ.2560
 • วิทยากร การจัดพื้นที่ให้เป็นระบบของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตจากนมแพะ
 • วิทยากรการจัดการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP
 • วิทยากรการจัดการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร
 • ประเมินปิดโครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบปรับปรุงผังโรงงาน โกดัง และลานเท และออกแบบกระบวนการรับไม้และส่งเข้าลานเท บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด
 • ออกแบบ วางผังโรงงาน และวางระบบมาตรฐาน อ.ย. ฮาลาล และ GMP โรงงานผลิตเครื่องแกง "แม่เอก" เครื่องแกงนคร
 • ออกแบบ วางผังโรงงาน และวางระบบมาตรฐาน อ.ย. ฮาลาล และ GMP วิสาหกิจชุมชนปลาใส่อวนแม่แกวดสูตรโบราณ
 • ออกแบบ วางผังโรงงาน และวางระบบมาตรฐาน อ.ย. ฮาลาล และ GMP วิสาหกิจชุมชนไก่การเกด และ โรงงานกะปิ เอ็ม-เปี้ยว
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยจำนวน 6 ฉบับ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6"
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยจำนวน 3 ฉบับ ในการนำเสนอบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่ 9
 • กรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6"
 • วิทยาการ การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบโรงเรือน แกงไตปลาสำเร็จรูปป้ามณฑา กุ้งส้มนายหาญ
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบโรงเรือน ขนมโก๋พ่าย คุ้กกี้ถั่วขาว โดปา
 • สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกบ่มเพาะวิสาหกิจ ปี61
 • ดูแลระบบวารสารออนไลน์จำนวน 4 เล่ม ในปีงบประมาณ 2561
 • บริการวิชาการแก่ชุมชน การใช้แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  พ.ศ.2559
 • ให้คำปรึกษาประเมินแผนธุรกิจโครงการ NEC
 • วิทยากรการจัดพื้นที่ให้เป็นระบบ ให้ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้
 • วิทยากรการจัดพื้นที่ให้เป็นระบบในการผลิตลูกชิ้นปลา
 • วิทยากร แนวคิดเบื้องต้นและแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ กลุ่มธุรกิจสาขาเครื่องสำอางและสมุนไพร
 • วิทยากร การจัดการด้านการผลิตสำหรับกลุ่มธุรกิจสาขาเครื่องสำอางและสมุนไพร
 • วางระบบมาตรฐานฮาลาลและ อย.ชาถั่วดาวอินคา, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล สุราษฎร์ธานี, น้ำพริกบางติบ พังงา และสบู่นมแพะ สปาแฟคทอรี่ ไทยแลนด์
 • วางระบบมาตรฐาน HALAL ปลากระบอกร้า ปากพนัง
 • วิทยากร หลักการฮาลาลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเอกสารและขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล
 • ออกแบบ วางผังโรงงาน และวางระบบมาตรฐาน อ.ย. ฮาลาล และ GMP แกงไตปลาป้ามณฑา
  พ.ศ.2558
 • กรรมการประมินแผนธุรกิจโครงการ NEC จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
 • วิทยากร "เรียนรู้-อยู่ร่วมกัน" ส่วนกิจการนักศึกษา
 • วิทยากรการวางผังสถานประกอบการด้านสมุนไพรและสปา
 • กรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 5"
  พ.ศ.2557
 • สัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ NEC
 • ให้คำปรึกษาประเมินแผนธุรกิจโครงการ NEC
  พ.ศ.2556
 • สัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ NEC
 • ให้คำปรึกษาประเมินแผนธุรกิจโครงการ NEC
 • สอนปรับพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
  พ.ศ.2555
 • สัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ NEC
 • ให้คำปรึกษาประเมินแผนธุรกิจโครงการ NEC
 • สอนปรับพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
 • ออกข้อสอสอบแข่งขันให้กับองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  พ.ศ.2554
 • บรรยายให้คำปรึกษาในหัวข้อ"แนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย"
 • บรรยายให้คำปรึกษาในหัวข้อ"การลดของเสียในโรงงานและการจัดการสินค้าคงคลัง"
  พ.ศ.2553
 • วางแผนและกำหนดหลักสูตรการบริการให้คำปรึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกิจกรรมของหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก และกิจกรรมหมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพอเพียง ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บรรยายให้คำปรึกษาหัวข้อ"การบริหารจัดการด้านการผลิต"
  พ.ศ.2552
 • วิทยากรการสัมมนา เรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น”ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs
 • ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดระนอง
 • นำคณะทำงาน IDS จากประเทศอินโดเนเซียลงพื้นที่ชุมชนในเครื่อข่ายของ ISWU เพื่อร่วมกันพูดคุยทิศทางการพัฒนาชุมชน
 • จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาเยาวชน (Excellent center for youth development) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ที่ติดยาเสพย์ติด
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ให้กับ คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ จ.นครศรีธรรมราช และ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา
 • กิจกรรมค่าย ขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development) ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีการขับเคลื่อนโดยตรง (Direct agent of change)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
 • สัมมนา “Islamic school network : Ready for Change” ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย ISWU และผู้แทนจากสภายุวมุสลิมโลก (วามีย์)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง”
 • สัมมนาแกนนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช , สุราษฎร์ธานี , กระบี่ , ตรัง , พัทลุง และสงขลาร่วมมือกับ สภายุวมุสลิมโลก(วามีย์) สำนักงานประเทศไทย
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : กรอบความคิดการพัฒนาชุมชนมุสลิมแบบบูรณาการ กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลหัวไทร
   ชื่อรางวัล : บทความชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
   จาก : ศูนย์มุสลิมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เมื่อ : 20/05/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ,  นายฮุชเซ็น  นิยมเดชา
   ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
   ชื่อรางวัล : ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 11/06/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายฮุชเซ็น  นิยมเดชา
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)