:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ลัทธวรรณ  สุวรรณรัตน์
   Mrs. Lattawan Suwannarat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2241, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2241, 2201,2224
   E - mail  plattawa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556-2558
 
  วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การสอบบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2550
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2550 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)