:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ อภิชญา  ชนะวงศ์
   Miss Apichaya Chanawong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2817, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2817, 2808-10
   E - mail  capichay@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชกรรมคลินิก
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองของผู้ให้บริการ
    Factors Related to the Implementation of Rational Drug Use Service Plan in District Health Promoting Hospitals in one district of Nakonsrithammarat: Providers’ Perspective (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ดร.ศิราณี ยงประเดิม น.ส.อภิชญา ชนะวงศ์ นายธนกฤต อุเต็น น.ส.วันฉัตร เหมทานนท์ น.ส.ภัทธิชา เรืองพงศ์กาญจนา
   ชื่อการประชุม : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ : Thailand Research Expo : Symposium 2018
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/08/2561
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การใช้ใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก โรคคอหอยอักเสบ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ตามโครงการโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อภิชญา ชนะวงศ์ ทัศนาเติมคลัง ประกาศิต บุตรเวช ทิพยรัตน์ ด้วยกาแด ผาณิตา ทองดีเพ็ง ณัฐชา คุณากรกวิน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Reserch Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Knowledge of Healthcare Providers in Sub District Health Promoting Hospitals, Nakhon Si Thammarat Towards the Using of Antibiotics Regarding to Antibiotic Smart Uses Program (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichaya Chanawong, Tassana Termklung, Kittaya Keatkongkaew Jarupong Daungchan Jaruwan Ruanthai , Duangdutsadee Lert
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Knowledge and Attitude of Healthcare Providers in Sub-District-Health-Promoting Hospitals Toward the Using of Antibiotics in Pharyngitis, Acute iarrhea and Bleeding Clean Wounds : A Cross-Sectional Survey (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichaya Chanawong , Tassana Termklung, Kittaya Keatkongkaew, Jarupong Daungchan , Jaruwan Ruanthai, Duangdutsadee Lertkrai
   ชื่อการประชุม : 24th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress 2012
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 12/09/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน พื้นที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน พื้นที่โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน พื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการเผยแพร่ข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
 • ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารในชุมชนกำแพงเซา
 • ชื่อโครงการ : เภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 • ชื่อโครงการ : อบรมวิชาการการนำร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพและร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)