:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์
   Dr. Jiraporn Chingunpitak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2860, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2860, 2808-10
   E - mail  chjirapo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2549
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/07/2550
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/12/2558 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/07/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีการผลิต  -Pharmaceutical technology for nanoparticle production
-Nanosuspension formation using co-grinding technique
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmaceutical technology, Nanotechnology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Morphological Comparison by SAXS, TEM and DLS of FePt3 Nanosuspension Synthesized from Different Precursors
   ผู้เขียน : P Sarmphim, S Soontaranon, C Sirisathitkul, P Harding, S Kijamnajsuk, B Chayasombat, S Pinitsoontorn and J Chingunpitak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
   เล่มที่ : 65 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-84 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Morphological Comparison by SAXS, TEM and DLS of FePt3 Nanosuspension Synthesized from Different Precursors
   ผู้เขียน : P Sarmphim, S Soontaranon, C Sirisathitkul, P Harding, S Kijamnajsuk, B Chayasombat, S Pinitsoontorn and J Chingunpitak.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Development of sunscreen products containing passion fruit seed extract
   ผู้เขียน : Nattaya Lourith, Mayuree Kanlayavattanakul, Jiraporn Chingunpitak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 04/2560-04/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Protein-protein docking and molecular dynamics simulations elucidated binding modes of FUBI-p62 UBA complex
   ผู้เขียน : Sumet Chongruchiroj, Panida Kongsawadworakul, Veena Nukoolkarn, Montree Jaturanpinyo, Wichit Nosoong-noen, Jiraporn Chingunpitak, Jaturong pratuangdejkul,
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 4 หน้า : 171-179 เดือน/ปี : 10/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat,
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences (2015), doi: 10.1016/j.ajps.2015.11.001
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 00/2558-00/2558
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Nanosuspension Technology for Drug Delivery.
   ผู้เขียน : Chingunpitak J.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแผ่นมาส์ค หน้าจากสารสกัดเมล็ดหมากเพื่อการชะลอวัย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธีนิดา อยู่ย่านยาว, ศรสวรรค์ อเนกกาญจนา, อรรถวดี แซ่หยุ่น, จิราพร ชินกุลพิทักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Formulation Development and Evaluation of Multifunctional Cosmetic Cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee,
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Efficacy evaluation of a multifunctional cosmetic cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Attawadee Sae Yoon, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland, Patong Beach, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Formulation Development and Evaluation of Multifunctional Cosmetic Cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Efficacy evaluation of a multifunctional cosmetic cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Attawadee Sae Yoon, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   ชื่อการประชุม : ASEAN Federation for Pharmaceutical Sciences Conferences 2015 (AFPS 2015) : New Paradigm in Pharmaceutical Sciences and Technology : Innovative Pharmaceuticals Towards Life Wellness
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   ชื่อการประชุม : Asian Federation for Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การตั้งตำรับยาเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอมจากสารสกัดเมล็ดหมากสง
    Formulation of denture cleanser effervescent tablets from Areca seeds extract (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นายเอกฉัตร แก้วเติมทอง นางสาวธนาภรณ์ ชูเมียน นายพรเทพ วงศ์กระโซ่ นางสาววรัฏฐา แหวนเพชร และ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนายาเม็ดฟู่จากสารสกัดเมล็ดหมากสง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จิราพร ชินกุลพิทักษ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ปฐมบทสู่ชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เภสัชกรวลัยลักษณ์กับอุทกภัย
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บทบาทสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะอุทกภัยและออกหน่วยแพทย์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันมหิดล
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม กิจกรรมที่ 1 ชุมชนฉลาดใช้ยา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หนึ่งทศวรรษเภสัชฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในห้างสรรพสินค้า (วันแม่)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
 • ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารในชุมชนกำแพงเซา
 • ชื่อโครงการ : เภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดระบบบริหารจัดการระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
 • ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐานตาม GMP
 • ประสานการจัดงานการประชุม
  พ.ศ.2556
 • ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐานตาม GMP
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)