:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธวัชชัย  ลักเซ้ง
   Mr. Thawatchai Lukseng
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2762, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2762, 2703-4
   E - mail  lthawatc@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สรีรวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/07/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/07/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และกาแฟต่อเวลาปฏิกิริยาทางสายตา
    THE COMBINED EFFECTS OF ALCOHOL AND COFFEE ON VISUAL REACTION TIME (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมและผลงานวิชาการ สู่การพัฒนางาน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2552
   ชื่อบทความ : ผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และกาแฟต่อเวลาปฏิกิริยาทางสายตา
    THE COMBINED EFFECTS OF ALCOHOL AND COFFEE ON VISUAL REACTION TIME (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Thawatchai Lukseng, Chailerd Pichitpornchai, Kanokwan Tilokskulchai, Sompol Tapechum
   ชื่อการประชุม : 41st APACPH Conference Poster Presentation
   สถานที่ประชุม : Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 03/12/2552
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ออกหน่วยกายภาพบำบัดเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัดในระดับปฐมภูมิ
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักกายภาพบำบัดใหม่ที่เข้าสู่ระบบบริการปฐมภูมิ
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อชุมชนไชยมนตรี
 • ชื่อโครงการ : การประเมินการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด
 • ชื่อโครงการ : โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนานักกายภาพบำบัด
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรโครงการป้องกันและควบคุมโรค สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับโรคติดต่อและการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงนำโรคและโรคไม่ติดต่อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทงาน : การเป็นวิทยากร
 • การเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการกายภาพบำบัด และตรวจบทคัดย่อทางวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • วิทยากรโครงการป้องกันและควบคุมโรค สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับโรคติดต่อและการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงนำโรคและโรคไม่ติดต่อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานจากสำนักวิชาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัดแก่โรงเรียนโยธินบูรณะ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : ผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และกาแฟต่อเวลาปฏิกิริยาทางสายตา
   ชื่อรางวัล : รางวัลชนะการประกวดผลงานวิจัยและการผลิตนวัตกรรม อันดับสาม
   จาก : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
   เมื่อ : 28/05/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายธวัชชัย  ลักเซ้ง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)