:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นิดารัตน์  ชูวิเชียร
   Miss Nidarat Choowichian
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2129, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2129, 2101-2
   E - mail  cnidarat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/09/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/09/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
child abuse and sexual abuse
self-esteem
art in group therapy
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of Psychological Distress and Mental Health Problems among the survivors in the Flash Floods and Landslide in Southern Thailand
   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ วนิดา ลิ่มมั่น นิดารํตน์ ชูวิเชียร
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า :  เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ การปรับตัวและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact, Perceptions, Adaptations and Social Support among People in Flash Floods and Mudslide in Sichon District, Nakhon si Thammarat, Province

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรพพวีรวงค์ นิดารัตน์ ชูวิเชียร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร : Songkla Med J
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 3 หน้า : 109-119 เดือน/ปี : 05/2558-06/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุหลังประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Mental Health Problems among Elderly after Flash Floods and Mudslide in Sichon District, Nakhon si Thammarat, Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ และ นิดารัตน์ ชูวิเชียร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้ การปรับตัวและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรร
    Health Impact, Perceptions, Adaptations and Social Support among People in Flash Floods and Mudslide in Sichon District, Nakhon si Thammarat, Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ นิดารัตน์ ชูวิเชียร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์” (Public Mental Health for Human Dignity)
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ความต้องการของพยาบาลเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต *
    Professional Nurses’ Needs in Studying in Master of Psychiatric Nursing and Mental Health Program, Upper Southern Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ สายฝน เอกวรางกูร นิดารัตน์ ชูวิเชียร วันดี สุทธรังษี
   ชื่อการประชุม : การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ: ภารกิจของพยาบาล" : Quality and Accessibility of Health Services: Nurses' Challenges"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : แสงแรก
 • ชื่อโครงการ : Smile and Smart Clinic : คลินิคจิตบำบัด
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เนื่องในวันพยาบาลสากล พยาบาลสร้างสรรค์บริการ จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขแก่ผู้ประสบภัย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน
 • ชื่อโครงการ : จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนเราน่าอยู่เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปี 2553
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการแผนพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 พ.ศ.2551-2554
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักศึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)