:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กนกวรรณ  ตันตระเสนีย์รัตน์
   Mrs. Kanokwan Tantraseneeratn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2118, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2118, 2101-2
   E - mail  tkanokwa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลศึกษา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/07/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/07/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปัญหาระบบทางเดินหายใจในเด็ก
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช1 A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF SELF-DIRECTED LEARNING READINESS SCALE AMONG NURSING STUDENTS AT A UNIVERSITY IN NAKHON SI THAMMARAT
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช1 A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF SELF-DIRECTED LEARNING READINESS SCALE AMONG NURSING STUDENTS AT A UNIVERSITY IN NAKHON SI THAMMARAT

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรสิราสัณห์ และกนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 182-191 เดือน/ปี : 07/2559-12/2559
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกแบบพหุองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้โมเดลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อการควบคุมความดันโลหิตและความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
   EFFECTS OF A MULTICOMPONENT PROACTIVE NURSING PROGRAM ON BLOOD PRESSURE CONTROL AT A 6-MONTH FOLLOW-UP AMONG HYPERTENSIVE OLDER PERSONS IN COMMUNITY

   ผู้เขียน : Rewwadee Petsirasan, Veena Jirapaet, Siriphan Sasat, and Rungnirand Praditsuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 5 หน้า : 227-233 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการเรียนและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ และเรวดี เพชรสิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งทีื 5 : Active Learning Classroom of The Future
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตถกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมการบริการในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2559
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุษา น่วมเพชร และกนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพงานบริการในคลินิก
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม เก้าอี้แช่ก้นลดปวด
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม infographic
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม หมอนรองสายออกซิเจน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ตะกร้าอุ่นใจ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เยาวชนไทย ห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปี 2555
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขแก่ผู้ประสบภัย
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการแผนพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 พ.ศ.2551-2554
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาแกนนำเพื่อป้องกันพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)