:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ปวิธ  ตันสกุล
   Mr. Pavit Tansakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2225, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2225, 2201,2224
   E - mail  tpavit@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการโรงแรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  14/05/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/05/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) Management
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การจัดการธุรกิจอาหารและงานครัว Restaurant and Kitchen Management
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  ศิลปะการประกอบอาหาร Culinary Arts
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  อาหารไทยและอาหารร่วมสมัย Thai and Contemporary Cuisine
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  อาหารยุโรปและอาหารนานาชาติ European and International Cuisine
  อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร  การสุขาภิบาลอาหารในธุรกิจอาหารเเละเครื่องดื่ม Food Safety Management in Restaurant Business
  สาขาความสนใจ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) Operation Management
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Services Techniques
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การตลาดบริการและการท่องเที่ยว Hospitality and Tourism Marketing
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การผลิตอาหารและการดำเนินการครัว Food Production and Kitchen Management
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2552
   - การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
   ผู้วิจัย :  ดร.เยี่ยมดาว  ณรงคะชวนะ,  นายสุนทร  บุญแก้ว,  นายศักดิ์ชัย  ปิ่นเพ็ชร,  ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส,  นายปวิธ  ตันสกุล,  นางสาวศันสนีย์  วงศ์สวัสดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 13/05/2552 - 30/12/2553   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : ส่วนส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  พ.ศ.2550
   - กลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้ชุดโครงการ กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Marketing Strategies and Stakeholders’ Management of Sea Tourism: A Case Study of Khanom District, Nakhon Si Tammarat Province” Under Marketing Strategies and Management Development of Sustainable Sea Tourism: A Case Study of Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province Project

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง,  ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี,  ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม,  นายปวิธ  ตันสกุล
   ระยะเวลาโครงการ : 04/06/2550 - 31/10/2552   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/10/2552
   แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน /
   - สภาวะการตลาดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชุดโครงการ "กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช"
   Marketing Situation and Strategic Planning Executed by Tourism Entrepreneurs in Khanom District, Nakorn Si Thammarat Province

   ผู้วิจัย :  นายปวิธ  ตันสกุล,  ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2550 - 31/10/2552   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/10/2553
   แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Needs of Tourist for Gastronomy Tourism Case study Baan-Kiriwong, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุดมศักดิ์ รวยทอง ปวิธ ตันสกุล อรอนงค์ เฉียบแหลม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 : PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2018
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษานักศึกษาที่ใช้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    The Study of Consumer Behavior on Health Foods, Case study of Students using the Walailak University Sport and Health Center (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เกศินี คงรัตน์ เกลียวทอง ธนพันธุ์พาณิชย์ สุภาภรณ์ อรุณรุ่งเรือง ธิดารัตน์ แย้มภู่ ปวิธ ตันสกุล อรอนงค์ เฉียบแหลม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 : PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2018
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2561
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุนทร บุญแก้ว ปวิธ ตันสกุล ปวีณา กายพันธ์ ภคพร คงแก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีการท่องเที่ยวในอาเซียน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุนทร บุญแก้ว ปวิธ ตันสกุล ปวีณา กายพันธ์ ภคพร คงแก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นักศึกษาสาชาวิชาการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับรางวัลประกวดอาหารรายการ makro horsos challenge 2017
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
    ชื่อกิจกรรม : เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย University Teknologi MARA (UiTM) ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ชื่อโครงการ : SEU Documentary Photography, Global Studies Program & Marine Biology 2016 in Thailand
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 4 วิถีลุ่มน้ำ (ปากพนัง-หัวไทร-ชะอวด)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 3 นิเวศป่าเขา (กรุงชิง-นบพิตำ-วังลุง)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 1 นิเวศป่าเขา (เขาแก้ว-ลานสกา-ช้างกลาง)
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รุ่น 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รุ่น 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รุ่น 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • อาจารย์พิเศษรายวิชา ITR1209 การจัดการประชุมและนิทรรศการ ให้กับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราบภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 24 ชั่วโมง
 • วิททยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรองรับการท่องเที่ยวชุมชน ผลผลิต และ OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 หมู่บ้าน ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรพิเศษโครงการยกระดับขีดความสามารถในการเเข่งขันของอุดดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนโดยการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยร่วมบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อได้เเก่ 1. การคัดเลือกและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 2. เเรงบันดาลใจในการเข้าร่วมสหกิจศึกษานานาชาติ และเเนวทางในการทำงานยุคเปิดเสรีอาเซียน 3. เเลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์นิเทศ ณ สถานศึกษา
 • มื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ปวิธ ตันสกุล และ อาจารย์ศิรินันท์ พันธรักษ์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ" ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน
 • การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเเละเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนเเบบ Work-Integrated Learning
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยายในการสัมมนาอภิปรายการสัมนาเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560- 2564 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
 • อาจารย์พิเศษรายวิชา ITR1209 การจัดการประชุมและนิทรรศการ ให้กับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราบภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 24 ชั่วโมง
 • การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเเละเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนเเบบ Work-Integrated Learning
  พ.ศ.2553
 • อาจารย์พิเศษรายวิชา 946-374 MICE Management ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สอนบรรยายสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 26 กันยายน 2553
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : เส้นข้าวซอยน้ำยาปลาปักษ์ใต้ ไข่พระอาทิตย์ และผักต่างๆ
   ชื่อรางวัล : รางวัลเหรียญเงิน การประกอบอาหารภาคเหนือ ประเภทเส้นข้าวซอยฟรีสไตร์
   จาก : บริษัทสยามเเม็คโครจำกัด
   เมื่อ : 12/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปวิธ  ตันสกุล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทขนมหวานไทยร่วมสมัย Thailand Junior Chef Championship 2017
   ชื่อรางวัล : ถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการทำขนมหวานไทยประเภทร่วมสมัย
   จาก : สมาคมเชฟเเห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 21/12/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปวิธ  ตันสกุล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)