:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ณัญศศรณ์  ขุนสวัสดิ์
   Mrs. Nunsasorn Khunsawat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2899, 0-7567-2801-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2899, 2801-3
   E - mail  nunsasorn.kh@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พลศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พลศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2536
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/09/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/04/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  พลศึกษา  พลศึกษา กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย
  สาขาความสนใจ
  พลศึกษา  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวและนันทนาการ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : RISK FACTOR ASSESSMENT AND INTERVENTION FOR DIABETES PREVENTION IN WALAILAK UNVERSITY PERSONNEL
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of health research
   เล่มที่ : 23  ฉบับที่ : 1 หน้า : 47-54 เดือน/ปี : 01/2552-03/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อการให้บริการด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
    Needs and Expectations of the Student and Personnel upon Sports and Health Promotion Service of Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11 : “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสอนเกมพลศึกษาและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
    Physical Education Game and Group Relation Activity Model for Developed Graduate in according to Characteristic Desired and Desirable attributes of The 21st Century (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4"ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" : 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2562
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสอนเกมพลศึกษาและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
    Physical Education Game and Group Relation Activity Model for Developed Graduate in according to Characteristic Desired and Desirable attributes of The 21st Century (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" : 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2019)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/04/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : สมรรถภาพทางกายและการคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Physical fitness and health risks of screening personnel in Walailak University (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ปิยนุช ขุนสวัสดิ์นพพร สุวรรณโชติและปรเมท เหมรชตนนท์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสุุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : สมรรถภาพทางกายและการคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     Physical fitness and health risks of screening personnel in Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ นพพร สุวรรณโชติ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาSRE-100 กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
    The study of Instructional Model in SRE-100 (Sports ,Recreational activities and Exercise for well-being) in General Education at Walailak University. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ ,ปรเมท เหมรชตนนท์ และนพพร สุวรรณโชติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป : GEN 2014 CONFERENCE OPEN WORLD
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ชื่อโครงการ : ผลิตภัณฑ์ผ้าเคลือบน้ำยางพารา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเคลือบน้ำยางพารา
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์ ไทยศึกษาบูรณาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเสวนา อ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกเขียนบทกวี กิจกรรมยุวกวีสัมพันธ์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 2
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รุ่น 2
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการ ครั้งที่ 1/2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดกลอนแปด ชาติภุมิสถาน ป.อ.ปยุตโต
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชยการประกวดกลอนแปด ชาติภุมิสถาน ป.อ.ปยุตโต
   จาก : มูลนิธิชาติภูมิ ป.อ.ปยุตโต
   เมื่อ : 12/01/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางณัญศศรณ์  ขุนสวัสดิ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 13/06/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางณัญศศรณ์  ขุนสวัสดิ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 09/06/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางณัญศศรณ์  ขุนสวัสดิ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : การบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 36 ครั้ง
   ชื่อรางวัล : รางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิตครบ36 ครั้ง
   จาก : สภากาชาดไทย พระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   เมื่อ : 05/01/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางณัญศศรณ์  ขุนสวัสดิ์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)