:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. มาลาตี  ตาเยะ
   Dr. Malatee Tayeh
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2186, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2186, 2703-4
   E - mail  tmalatee@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อณูชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/01/2551
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/01/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Anti-metastatic effect of rhodomyrtone from Rhodomyrtus tomentosa on human skin cancer cells
   ผู้เขียน : Malatee Tayeh Sirinun Nilwarangoon Wilawan Mahabusarakum Ramida Watanapokasin
   แหล่งตีพิมพ์ : : INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1035-1043 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : Anti-proliferation Effects of The Two Pentacyclic Triterpenoids from Thevetia peruviana on MCF-7 Breast Cancer Cell Line (proceeding)
   ผู้เขียน : Nurdina CHARONG, Malatee TAYEH, Apichart SUKSAMRAN2
   แหล่งตีพิมพ์ : : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 84-88 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : ระดับการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมและเอนไซม์ตับของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัด แมลง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช(proceeding)
   ผู้เขียน : มาลาตี ตาเยะ1 * รัชนี จันทเดช2 โรจนี วงศ์น้อย2 อรพรรณ อาจหาญ2
   แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Aureobasidium pullulans as a source of liamocins (heavy oils) with anticancer activity.
   ผู้เขียน : Pennapa Manitchotpisit, Ramida Watanapoksin, Neil P J Price, Kenneth M Bischoff, Malatee Tayeh, Sudarat Teeraworawit, Saranya Kriwong, Timothy D Leathers.
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology)
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : - หน้า : 2199-2204 เดือน/ปี : 03/2557-04/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Anti-migration effect of Rhodomyrtus tomemtosa ethanol extract on lung cancer (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Malatee Tayeh Wilawan Mahabusrakum Ramida Watanapokasin
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017 "Value-Added of herbs and Phytotherapy: Challenges for the 21st Century"
   สถานที่ประชุม : Asia Hotel,Bankok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2560
   ชื่อบทความ : Anticancer effects of Rhodomyrtus tomentosa ethanol extract on human skin squamous cell carcinoma cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Malatee Tayeh1, Wilawan Mahabusrakum 2, Ramida Watanapokasin
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : twin lotus, Nakhon si thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : ระดับการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมและเอนไซม์ตับของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มาลาตี ตาเยะ1* รัชนี จันทเดช2 โรจนี วงศ์น้อย2 อรพรรณ อาจหาญ2 บท
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : โรงแรมสมิลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/05/2560
   ชื่อบทความ : Protective effects of Thunbergia laurifolia (Linn.) on organophosphorous (chloripyrifos) induced cholinesterase dysfunction (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Malatee TAYEH, Jirapat NAWARAT, Moe Pwint PHYU, Jitbanjong TANGPONG
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017 “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin lotus, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Anti-proliferation Effectsof The Two Pentacyclic Triterpenoids from Thevetia peruviana on MCF-7 Breast Cancer CellLine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nurdina CHARONG, MalateeTAYEH, Apichart SUKSAMRAN
   ชื่อการประชุม : “The 5 th National and International Conferences on Medical Technology 2017”The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus, Nakhon Si Thammat,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดของเกษตรกร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มาลาตี ตาเยะ, กัตติกา ราชนิยม, วรัญญา บัวชื่น และ หุซนาฮ์ บิลเอียด
   ชื่อการประชุม : The 34th Association of Medical Technologists of Thailand Conference (AMTT 34)
   สถานที่ประชุม : โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/04/2553
   ชื่อบทความ : ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมของเกษตรกรที่ปลูกผัก จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Serum cholinesterase activities among vegetable growers in Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มาลาตี ตาเยะ กัตติกา ราชนิยม วรญญา บังชื่น และ หุซนาฮ์ บิลเอียด
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 : Thailand Research Expo 2010
   สถานที่ประชุม : เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบตีนตุ๊กแกต่อการแข็งตัวของเลือด
    Effect of Tridax procumbens Linn. leaf extract on blood coagulation (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : มาลาตี ตาเยะ กัตติกา ราชนิยม วรัญญา บัวชื่น และหุซนาฮ์ บิลเอียด
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 : Thailand Research Expo 2010
   สถานที่ประชุม : เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่: 26-30 สิงหาคม 2553
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
   ชื่อบทความ : ปริมาณธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มาลาตี ตาเยะ ปิยากร เหล็มแดง และจงจิตร แดงขาว
   ชื่อการประชุม : The 20 th Thaksin University Annual Conference : Thai Society Development with Creative Research.
   สถานที่ประชุม : 16- 18 September 2010
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2559
  • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
      ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
  • บริการการตรวจ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชน
  พ.ศ.2558
  • คณะทำงาน การจัดประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่2
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)