:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ไพรินทร์  ศรีสินทร
   Dr. Pairin Srisinthon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2015, 0-7567-2005-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2015, 2005-3
   E - mail  spairin@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Contemporary and Modern Chinese Literature
  มหาวิทยาลัย  Shandong University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2557
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Mass Communications
  มหาวิทยาลัย  Chongqing University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2549
 
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาจีน
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/10/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาจีน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/10/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : แนวคิดพื้นที่ภูเขาใน "คัมภีร์แห่งขุนเขาและทะเล"
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : สังคมศาสตร์
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 101-129 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : การออกแบบวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มในรายวิชาการอ่านภาษาจีน
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 156 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : ผล การประยุกต์ วิธีเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ กรณีศึกษารายวิชาไวยากร
   The Effect of Application of Using Cooperative Learning in Teaching Chinese as Foreign Language : A Case Study of Chinese

   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 4 หน้า : 65-80 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : มิติวรรณกรรมจีนในอาเซียน จากรำลึกบ้านเกิด ถึงบรรเจิดอุดมการณ์และสานสร้างอัตลักษณ์ใหม่
   ผู้เขียน : ไพรินทรื ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dimensions of Chinese Literature in ASEAN Countries:From Homeland Nostalgia to Remarkable Ideology and the Creation of Identity
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 13 หน้า : 1-22 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : มโนทัศน์สตรีของหลู่ซวิ่น
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 281-298 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : The Relationship between Chinese Literature and Overseas Chinese Literature in ASEAN
   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceeding ACHSS 3/2016
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 112-115 เดือน/ปี : 05/2559-05/2559
   ชื่อบทความ : The Attitude toward "In Country Study" Program in China
   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Procedding SILK 2016
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 3 หน้า : 162-165 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน
   ผู้เขียน : ไพรินทร ์ ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 65-79 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การตอบรับวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ของผู้อ่านไทย
   The Reception of Modern Chinese Literature by Thai's Readers

   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1-23 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : Thailand's Chinese Education in the Context of Globalization
   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceeding of SILK
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 202-205 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : ภาพพจน์ของเทพสตรีและเทพธิดาที่เปลี่ยนไปในเทพนิยายจีน
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 43 หน้า : 127-145 เดือน/ปี : 09/2558-12/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การศึกษากลวิธีการเรียนของนักศึกษาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ The Study of Learning Strategies of Chinese-Major Students of Walailak University
   The Study of Learning Strategies of Chinese-Major Students of Walailak University

   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   แหล่งตีพิมพ์ : : “ Research on Chinese Applied Linguistic Journal Vol. 2
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 223-253 หน้า : สิงหาคม 56 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   The Development of Chinese Major Program Learning and Teaching at Walailak University

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร สออ.ประเทศไทย : Asaihl-Thailiand Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 122-138 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การออกแบบวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาจีน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2561 : The 3 rd RSU National Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/05/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : มิติวรรณกรรมจีนในอาเซียน จากรำลึกบ้านเกิด ถึงบรรเจิดอุดมการณ์และสานสร้างอัตลักษณ์ใหม่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The Attitude toward "In Country Study" Program in China (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   ชื่อการประชุม : SILK
   สถานที่ประชุม : Rajamangala University of Technology Srivijaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/06/2559
   ชื่อบทความ : The Relationship between Chinese Literature and Overseas Chinese Literature in ASEAN (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   ชื่อการประชุม : ACHSS 3/21016
   สถานที่ประชุม : Vientiane , Lao PDR.
   ประเทศ : ลาว เมื่อ 27/05/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การเสพวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ของผู้อ่านไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมนานาชาติหัวข้อ "วัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2558
   ชื่อบทความ : Thailand's Chinese Education in the Context of Globalization (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   ชื่อการประชุม : Symposium of International Languages @ Knowledge
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2558
   ชื่อบทความ : มโนทัศน์สตรีของหลู่ซวิ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านจีนศึกษา
   สถานที่ประชุม : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/09/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การเผยแพร่วรรณกรรมจีนในไทย
    The Dissemination of Chinese Literature in Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เอเชียศึกษาวันนี้กับการผงาดขึ้นของเอเชีย” : Asian Studies Todan: The Revival of Asia (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบวรรณกรรมสัจนิยมจีนและวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย
     The Comparative Study of Chinese Realistic Literature Trend and Thai Socially Committed Literature Trend (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติ "จีนในบริบทอาเซียน ทัศนะทางภาษาและวรรณคดีจีน" : China in the ASEAN Context: Language and Literature Perspectives
   สถานที่ประชุม : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/07/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ไพรินทร์ ศรีสินทร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ :
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน
   ประเทศ : จีน เมื่อ 09/11/2555
   ชื่อบทความ : การศึกษากลวิธีการเรียนของนักศึกษาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    The Study of Learning Strategies of Chinese-Major Students of Walailak University (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Pairin Srisinthon
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน
   ประเทศ : จีน เมื่อ 09/11/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ค่ายมัคคุเทศก์และประกวดร้องเพลงจีน ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายมัคคุเทศก์
    ชื่อกิจกรรม : ประกวดร้องเพลงจีน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประกวดร้องเพลงจีน ประจำปี พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดร้องเพลงจีน
 • ชื่อโครงการ : Fun Chinese Teaching and Learning Workshop
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เข้าค่ายภาษาจีน ประกวดร้องเพลงจีนและเขียนพู่กันจีน
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : มิติวรรณกรรมจีนในอาเซียน
   ชื่อรางวัล : นำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 9
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 31/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ไพรินทร์  ศรีสินทร
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)