:: ข้อมูลส่วนตัว ::   อาจารย์ นรากร  สุวรรณโชติ
   Mr. Narakorn Suwannachote
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3842 6261, 0-7567-3813 2401
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3842 6261, 3813 2401
   E - mail  snopphor@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พลศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พลศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2535
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  28/12/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายส่งเสริมกีฬา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : สมรรถภาพทางกายและการคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ปิยนุช ขุนสวัสดิ์และนพพร สุวรรณโชติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน IMT-GT VASITY CARNIVAL ครั้งที่ 21
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์ ไทยศึกษาบูรณาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเสวนา อ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกเขียนบทกวี กิจกรรมยุวกวีสัมพันธ์
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการ ครั้งที่ 1/2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ
 • ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน กีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก
  พ.ศ.2559
 • เป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบมหกรรม
 • เป็นกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงแชมป์เยาวชน ภาคใต้
 • เป็นกรรมการกีฬาแบดมินตันในการแข่งกีฬาโอลิมปิก ที่ประเทศบราซิล
  พ.ศ.2558
 • บรรยายเรื่องกติกาการแข่งขันของกีฬาแบดมินตัน ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉิมพระเกิยรติ์ จังหวัดสกลนคร
 • เตรียมการและดำเนินการจัดการแข่งขัน ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคใต้
  พ.ศ.2557
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและดูแลนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ที่ประเทศเกาหลีใต้
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)