:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จรรยา  ชาญชัยชูจิต
   Asst.Prof.Dr. Janya Chanchaichujit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3761 2226, 0-7567-3762 2201
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3761 2226, 3762 2201
   E - mail  cjanya@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Logistics and Supply Chain Management
  มหาวิทยาลัย  Curtin University
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2558
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Operational Research
  มหาวิทยาลัย  University of Hertfordshire
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2551
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์กิจการนานาชาติ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  Logistics and Supply Chain Management : manufacturing operations, production planning, distribution, and logistics program design including MRP and ERP systems.
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  Logistics and Supply Chain Management / Operational research applications and mathematical modelling techniques
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Firm Size implications for environmental sustainability of supply chains: Evidence from the UAE        
   ผู้เขียน : Balasubramanian, S., Shukhla, V. and Chanchaichujit, J.
   แหล่งตีพิมพ์ : Management of Environmental Quality
   เล่มที่ : In Press ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ :  Multi-objective Decision Model for Green Supply Chain Management      
   ผู้เขียน : Chanchaichujit, J., Balasubramanian, S. and Shukhla, V.
   แหล่งตีพิมพ์ : Cogent Business & Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1783177 เดือน/ปี : 06/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ :  Sustainable supply chain management : a literature review of recent mathematical modelling approaches.      
   ผู้เขียน : Chanchaichujit, J., Pham Q.C. and Tan, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Logistics Systems and Management
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 4 หน้า : 467-497 เดือน/ปี : 06/2562-/
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ :  The use of an optimisation model to design a green supply chain : a case study of the Thai Rubber industry
   ผู้เขียน : Chanchaichujit, J., Saavedra-Rosas, J., Quaddus, M., and West, M.
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Logistics Management
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 2 หน้า : 595-618 เดือน/ปี : 07/2559-/
   ชื่อบทความ :  Analysing the impact of restructuring transportation, production and distribution on costs and environment – A case from the Thai rubber industry
   ผู้เขียน : Chanchaichujit, J., Saavedra-Rosas, J. and Kaur, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Logistics Research and Applications
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้า : 237/-253 เดือน/ปี : 07/2559-/
   ชื่อบทความ : A Decision Making Framework for Reverse Logistics Network Design
   ผู้เขียน : Albert Tan, Janya Chanchaichujit
   แหล่งตีพิมพ์ : : MIT Global Scale Network
   เล่มที่ : DSpace@MIT ฉบับที่ : 16-05 หน้า : 1-14 เดือน/ปี : 09/2559-09/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Blockchain technology to improve the traceability along the pharmaceutical supply chain (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janya Chanchaichujit, Albert Tan, Vithya Samiappan
   ชื่อการประชุม : 8th International Conference on Operations and Supply Chain Management
   สถานที่ประชุม : Cranfield, United Kingdom, pp.311-322
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 09/09/2561
   ชื่อบทความ : Thailand's road network and empty backhaul problem : A field study survey and guide to transportation implementation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nakhon Kokkaew, Janya Chanchaichujit, Nuanan Kurakaew, Buntaree Chanklap
   ชื่อการประชุม : The 31st KKHTCNN Symposium on Civil Engineering
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/11/2561
   ชื่อบทความ : Thailand's road network and empty backhaul problem: A field study survey and guide to transportation implementation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nakhon Kokkare, Janya Chanchaichujit, Nuan Kurakaew, Buntaree Chanklap
   ชื่อการประชุม : The 31st KKHTCNN Symposium on civil engineering
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 22/11/2561
   ชื่อบทความ : Blockchain technology to improve the traceability along the pharmaceutical supply chain (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janya Chanchaichujit, Albert Tan, Vithya Samiappan
   ชื่อการประชุม : 8th International Conference on Operations and Supply Chain Management
   สถานที่ประชุม : Cranfield, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 09/09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนของอุตสาหกรรมยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วรรณี ศรีเชย, จรรยา ชาญชัยชูจิต, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาหาแนวทางการจัดเส้นทางการเดินรถส่งสินค้ารูปแบบใหม่ กรณีศึกษา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : โอภาส ทองภิญโญชัย, ณัฐภูมิ บรมธนรัตน์, อมรรัตน์ ใยอิ้ม, นัจนันท์ ทองสวัสดิ์, จรรยา ชาญชัยชูจิต
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาแนวทางการลดการขนส่งเที่ยวเปล่าขาขึ้นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธันยมนต์ มณีแสง, อุมาพร สัมฤทธิ์สิทธิชัย, จักริน ชื่นทับ, ศศิมา เรืองสมบัติ, จรรยา ชาญชัยชูจิต
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : นครีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วรรณี ศรีเชย, จรรยา ชาญชัยชูจิต, พนิดา แช่มช้าง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2559
   ชื่อบทความ : A review of the efficiencies of big data analytics in supply chain (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janya Chanchaichujit, Albert Tan, Wuigee Tan, Sandhya Cheramparampil Surendran
   ชื่อการประชุม : 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Analyzing impact of restructuring transportation, productiona and distribution on costs and environment- A case from the Thai Rubber industry (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janya Chanchaichujit, Jose Saavedra-Rosas, Arshinder Kaur
   ชื่อการประชุม : The 22nd European Operation Management Association
   สถานที่ประชุม : Neuchatel, Switzerland
   ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ 26/06/2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สี ไร้กลิ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Green supply chain model for the Thai Rubber industry (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janya Chanchaichujit, Mohammed Quaddus, Martin West, Jose Saavedra-Rosas
   ชื่อการประชุม : The 18th International Symposium on Logistics
   สถานที่ประชุม : Vienna, Austria
   ประเทศ : ออสเตรีย เมื่อ 07/07/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : An optimization based decision support model for the Thai Rubber industry supply chain : Preliminary results (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janya Chanchaichujit, Mohammed Quaddus, Martin West, Jose Saavedra-Rosas
   ชื่อการประชุม : IEEEM2012 International Conference on Industrial Engineering and Engineering MAnagement
   สถานที่ประชุม : Hong Kong
   ประเทศ : จีน เมื่อ 10/12/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (คืนปูสู่ทะเล)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการคืนปูสู่ทะเล
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนโลจิสติกส์ใน EEC ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล"
 • วิทยากรเสวนาเรื่อง Logistics and Supply Chain Research for Change and Future
 • วิทยากรบรรยายเรื่องเรื่องการลดต้นทุนการขนส่งของประเทศไทยโดยกลยุทธ์การการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า
 • Journal Article Reviewer, วารสาร World Review of Intermodal Transportation Research (WRITR)
  พ.ศ.2561
 • คณะทำงานและที่ปรึกษาในการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครศรีธรรมราช
 • คณะทำงานปรับปรุงและออกแบบเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ 2562 ของจังหวัด นครศรีธรรมราช
 • คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุง และ ออกแบบถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คณะทำงานนครศรีธรรมราช 4.0
 • คณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดขอบเขตงาน ( TOR ) การบริหารจัดการ ศูนย์รวบรวม เปลี่ยนถ่าย และ กระจายสินค้าเกษตร ของศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ทุ่งสง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรโครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
 • คณะทำงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • Editorial Board : World Review of Intermodal Transportation Research
  พ.ศ.2560
 • คณะทำงานและที่ปรึกษาในการจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครศรีธรรมราช
 • Conference Co-Chair , Workshop Chair of Sustainability and Smart technology , 26th International World Wide Web Conference 2017 : 3-7 April , Perth Australia
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยจำนวน 4 ฉบับในการนำเสนอบทความวิจัย 26th International World Wide Web Conference 2017 : 3-7 April , Perth Australia
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แก่หน่วยงานราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คณะทำงานปรับปรุงและออกแบบเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ 2562 ของจังหวัด นครศรีธรรมราช
 • วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ( พศ 2561- 2564 )
 • วิทยากรในการบรรยายและจัดทำแผนโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการและวิธีจัดการจัดทำ SWOT Analysis
 • คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุง และ ออกแบบถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คณะทำงานนครศรีธรรมราช 4.0
 • คณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดขอบเขตงาน ( TOR ) การบริหารจัดการ ศูนย์รวบรวม เปลี่ยนถ่าย และ กระจายสินค้าเกษตร ของศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ทุ่งสง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษณ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6"
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยจำนวน 9 ฉบับ ในการนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6"
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยกร่างหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่ )
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความก้าวหน้างานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
 • ประเมินบทความวิชาการสำหรับวารสารการจัดการ WMS Journal of Management
  พ.ศ.2559
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการจำนวน 7 ฉบับ และ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องในการนำเสนอบทความวิชาการ The 5th WMS Management Research National Conference
 • คณะทำงานและที่ปรึกษาในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ภาคใต้-ทุ่งสง ( Inland Container Depot: ICD Tungsong city )
 • Journal Article Reviewer , Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
 • Journal Article Reviewer, International Journal of Production Economic
 • Journal Article Reviewer, International Journal of Logistics Management
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยจำนวน 2 ฉบับ ในการนำเสนอบทความวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยจำนวน 3 ฉบับ ในการนำเสนอบทความวิจัย The 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management ( OSCM ) ; 18-21 December 2016, Phuket Thailand
  พ.ศ.2558
 • คณะทำงานและที่ปรึกษาในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ภาคใต้-ทุ่งสง ( Inland Container Depot: ICD Tungsong city )
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2019
   ชื่อหนังสือ : Health4.0- Next Generation Processes With The Latest Technologies
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
   สำนักพิมพ์ : Palgrave Macmillan
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ Singapore
   ISBN : 978-981-13-8113-3
  พ.ศ.2018
   ชื่อหนังสือ : Using Simulation Tools to Model Renewable Resources : The Case of the Thai Rubber industry
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
   สำนักพิมพ์ : Springer Nature
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ Switzerland
   ISBN : 978-3-319-55815-8
  รางวัล
  พ.ศ.2563
   ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูล Scopus/ISI สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   ชื่อรางวัล : รางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทจำนวนรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูล Scopus/ISI สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2563
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/06/2563
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า ( A smart Backhaul Trucking System )
   ชื่อรางวัล : Bronze Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
   จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิัยแห่งชาติ (วช)
   เมื่อ : 10/04/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
   ชื่อผลงาน : ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า ( A smart Backhaul Trucking System )
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเชิงพานิชย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 371895 - โปรแกรมระบบบริหารการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ web-based service
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 12/12/2561
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 371895 - โปรแกรมระบบบริหารการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ web-based service
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 12/12/2561
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 371895 - โปรแกรมระบบบริหารการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ web-based service
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 12/12/2561
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  ผศ.ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)