:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. สุธน  ศรีวะโร
   Assoc.Prof.Dr. Suthon Srivaro
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2313, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2313, 2304-5
   E - mail  ssuthon@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2551
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาปิโตรเครมีและพอลิเมอร์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  27/05/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Characterization of coconut (Cocos nucifera) trunk’s properties and evaluation of its suitability to be used as raw material for cross laminated timber production
   ผู้เขียน : Srivaro, S., Tomad, J., Shi, J., & Cai, J.
   แหล่งตีพิมพ์ : Construction and Building Materials
   เล่มที่ : 254 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ : Molecularly imprinted bacterial cellulose for sustained-release delivery of quercetin
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Kanokkorn Attakitmongkol, Supirada Nichsapa, Pornpak Sirathanarun, Suthon Srivaro
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition (ISI, IF 2019=2.69)
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 07/2563-/
   ชื่อบทความ : Temperature dependence of thermal conductivity of heat-treated rubberwood
   ผู้เขียน : Srivaro, S., Börcsök, Z., & Pasztory, Z.
   แหล่งตีพิมพ์ : Wood Material Science and Engineering
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 12/2563-12/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ :  Performance of cross laminated timber made of oil palm trunk waste for building construction: a pilot study  
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Frank Lam
   แหล่งตีพิมพ์ : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : 3 หน้า : 353-365 เดือน/ปี : 03/2562-/
   ชื่อบทความ : Bending and compressive properties of finger jointed oil palm wood products
   ผู้เขียน : Srivaro, S., Cherdchim, B, & Pásztory, Z
   แหล่งตีพิมพ์ : BioResources
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 3 หน้า : 6341-6352 เดือน/ปี : 08/2562-/
   ชื่อบทความ : Finger Joint Performance of Green-Glued Rubberwood (Hevea braziliensis) Lumber
   ผู้เขียน : Srivaro, S., Börcsök, Z, Pásztory, Z., & Jantawee, S
   แหล่งตีพิมพ์ : Bioresources
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้า : 9110-9116 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Potential of three sympodial bamboo species naturally growing in Thailand for structural application
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 76 ฉบับที่ : 2 หน้า : 643-653 เดือน/ปี : 03/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Property gradients in oil palm trunk (Elaeis guineensis)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Frank Lam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Wood Science
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 6 หน้า : 709-719 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Comparison of the anatomical characteristics and physical and mechanical properties of oil palm and bamboo trunks
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Jantira Rattanarat, Peerada Noothong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Wood Science
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 3 หน้า : 186-192 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Structural performance evaluation of finger jointed rubberwood manufactured by factories in Thailand
   ผู้เขียน : Benjama Meethaworn, Suthon Srivaro
   แหล่งตีพิมพ์ : : BioResources
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 4 หน้า : 9420-9426 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Utilization of Bamboo as Lightweight Sandwich Panels
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro
   แหล่งตีพิมพ์ : : MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA)
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 1 หน้า : 60-64 เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Stiffness and strength of oil palm wood core sandwich panel under center point bending
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Frank Lamb
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials and Design
   เล่มที่ : 84 ฉบับที่ :  หน้า : 154-162 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : Flatwise compressive properties of oil palm core sandwich panel subjected to static compressive load
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Indian Acad Wood Sci
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 110-115 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Investigation of physical and mechanical properties of oil palm wood core sandwich panels overlaid with a rubberwood veneer face
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Pannipa Chaowana and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Wood and Wood Products
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : -- หน้า : 571-581 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT SANDWICH PANEL CONSISTING OF OIL PALM WOOD CORE AND RUBBERWOOD VENEER FACE
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Pannipa Chaowana, Nirundorn Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Tropical Forest Science
   เล่มที่ : Accepted ฉบับที่ : -- หน้า : -- เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Accelerated conventional temperature drying of 30mm thick rubberwood lumber
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Taweesin Wongprot, Nirundorn Matan and Buhnnum Kyokong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 4 หน้า : 475-483 เดือน/ปี : 07/2551-08/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Performance of Structural Insulated Panels made from Natural Rubber Foam (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nussalin Thongcharoen, Supanit Wisadsatorn, Sureurg Khongtong, Suthon Srivaro and Pannipa Chaowana
   ชื่อการประชุม : The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9)
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2562
   ชื่อบทความ : Investigation of some modulus properties of rubberwood by means of bending test (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Benjama MEETHAWORN1, Harutaya SUKMATTA1, Pattra BILLAH1, Suthon SRIVARO1, and Zoltan PASZTORY2
   ชื่อการประชุม : International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Properties of High Density Fiberboard Mixed with Poplar Bark (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Zoltán Pásztory, Kata Halász, Zoltán Börcsök and Suthon Srivaro
   ชื่อการประชุม : International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Comparison of physical and mechanical properties of bamboo and oil palm trunks (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro
   ชื่อการประชุม : The IUFRO 2017 Division 5 Conference & SWST 60th International Convention
   สถานที่ประชุม : Pinnacle Hotel, Vancouver, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 12/06/2560
   ชื่อบทความ : Studying flexural properties and their relationships with densities of various bamboo species  (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro
   ชื่อการประชุม : The IUFRO 2017 Division 5 Conference & SWST 60th International Convention
   สถานที่ประชุม : Pinnacle Hotel, Vancouver, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 12/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Structures and factors affecting mechanical properties of bamboo (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro and Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 9th International conference on materials science and technology
   สถานที่ประชุม : Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Manufacturing of Lightweight Sandwich Panel Using Oil Palm Wood as a Core and Rubberwood Veneer as a Face (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan, Pannipa Chaowana, Buhnnum Kyokong
   ชื่อการประชุม : RGJ-Ph.D.- Congress XV
   สถานที่ประชุม : Jomtein Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2557
   ชื่อบทความ : Drying of oil palm wood for lightweight core production of sandwich panels (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Nirundorn Matan
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Confernce
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Manufacturing of lightweight oil palm core sandwich panels (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Suthon Srivaro, Pannipa Chaowana, Nirundorn Matan, Buhnnum Kyokong
   ชื่อการประชุม : Joint IAWS/IAWA Annual meeting, Nanjing, China
   สถานที่ประชุม : Nanjing, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 17/10/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • ชื่อโครงการ : International Training on Wood Based Panels 2011
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบตงวีระราษฏร์ประสาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสง
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2563
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Journal of Wood Science= 2 เรื่อง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Construction and Building Materials (Q1)= 1 เรื่อง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Wood Science and Technology (Q1)= 1 เรื่อง
  พ.ศ.2562
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Construction and Building Materials (Q1)
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , BioResources (Q2)
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Construction and Building Materials (Q1)=1 เรื่อง
  พ.ศ.2561
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Construction and Building Materials (Q1) จำนวน 3 เรื่อง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Mechanics of advanced materials and structures(Q1) จำนวน 1 เรื่อง
 • หัวข้อบริการวิชาการ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , BioResources จำนวน 1 เรื่อง
  พ.ศ.2560
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Journal of Wood Science (Q1) จำนวน 1 เรื่อง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , Construction and Building Materialsจำนวน 1 เรื่อง
 • หัวข้อบริการวิชาการ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร Scopus , International journal of advanced structural engineering จำนวน 1 เรื่อง
  พ.ศ.2559
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิจัยของวารสาร ISI , European Journal of Wood and Wood Products จำนวน 1 เรื่อง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2563
   ชื่อผลงาน : Fellowship
   ชื่อรางวัล : Fellowship Higher Education Academy
   จาก : Higher Education Academy, UK
   เมื่อ : 28/05/2563
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
   ชื่อผลงาน : Research scholar (Competitive)
   ชื่อรางวัล : Research scholar (Competitive)
   จาก : University of Sopron, Hungary
   เมื่อ : 15/03/2563
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Research scholar (Competitive)
   ชื่อรางวัล : Research scholar (Competitive)
   จาก : University of Sopron,Hungary
   เมื่อ : 01/11/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว 2559
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 05/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายสุชาติ  โต๊ะหมาด,  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง,  นายวินิช  เพ็ชรมณี,  นายใจเพชร  โต๊ะหมาด,  นายชูศักดิ์  ฤทธิเพชร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  นายจิรพงศ์  กาละกาญจน์,  นายวีระชาติ  รานวล,  นายทวีศิลป์  วงศ์พรต,  นายธรรมนูญ  ศรีน่วม,  นายด้านิยาน  สตน,  นายสมโชค  นาคปน,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์,  รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ,  นายณัฐพล  วิทยานุภากร,  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นายธัญญวีร์  รสมัย,  นายเจษฎา  อังวิทยาธร ,  นายชัชชม   เหล่าฤทธิไกร ,  นายมาโนชณ์  เหลืองวรพันธ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : แผ่นไม้แซนวิชน้ำหนักเบาโดยใช้ไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้
   ชื่อรางวัล : โครงการวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกประจำปี 2557
   จาก : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   เมื่อ : 28/05/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน
   ชื่อผลงาน : Manufacturing of lightweight sandwich panel using oil palm wood as a core and rubberwood veneer as a faces
   ชื่อรางวัล : Outstanding oral presentation
   จาก : RGJ-Ph.D. Congress XV
   เมื่อ : 30/05/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 13968 - วิธีการเลื่อยไม้ซุงยางพาราเพื่อให้ไส้ไม้อยู่ในไม้แปรรูปแผ่นเดียวกัน
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 31/08/2561 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายธัญญวีร์  รสมัย,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี,  นายกรกต  สุวรรณรัตน์,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  พ.ศ.2557
   ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : 9202 - วิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ามันสาหรับใช้เป็นไส้ของโครงสร้างแผ่นแซนวิชและกรรมวิธีการขึ้นรูปไม้แผ่นแซนวิชน้าหนักเบาที่มีไม้ปาล์มน้ามันเป็นไส้
   ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร
   ได้รับเมื่อ : 08/10/2557 จากประเทศ ไทย
   ผู้ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2556
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1. 4593 - โปรแกรมทำนายสมบัติของแผ่นไม้แซนวิชโดยมีไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้และไม้บางยางพาราเป็นผิวนอก
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 15/01/2556
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร,  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ,  นายบุญนำ  เกี่ยวข้อง
  พ.ศ.2552
   ชื่อลิขสิทธิ์ : 218204 - โปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลือยไม้
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 22/09/2552
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน,  รศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)