:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. รพีพร  ขวัญเชื้อ
   Asst.Prof.Dr. Rapheeporn Khwanchuea
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2877, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2877, 2801-4
   E - mail  krapheep@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลและผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2551
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/10/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  Physiology of Bone; Physiology of cardiovascular system
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  Bone metabolism; Obesity
  อื่น ๆ  Exercise physiology in human
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2558
   - ภาวะมวลกระดูก และการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึมของกระดูกในเด็กอ้วน ก่อนและหลังการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ปีที่ 1
   Status of bone mass and changes of bone metabolism in obese children before and after the lifestyle intervention

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ,  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2558 - 14/10/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 06/03/2561
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภททุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 /มวล. : ประเภททุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560 /
  พ.ศ.2555
   - ปัจจัยเสี่ยงและการเสริมสร้างมวลกระดูกในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Determinants of and Health Promotion Program for Bone Mineral Density among Female Students in Secondary School, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ,  รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/10/2555 - 14/10/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/03/2558
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทงบประมาณแผ่นดิน /
  พ.ศ.2552
   - มวลกระดูก ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน
   Bone Mass, Related Factors and Osteoporosis Prevention

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ,  รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ดร.สุรีย์  ชาติวัยงาม,  ผศ.ดร.สุจิตรา  สมุหเสนีโต,  นางนิภาพร  แก่นเพชร,  นางสาวสิริรักษ์  มู่เก็ม
   ระยะเวลาโครงการ : 15/12/2552 - 14/06/2554   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/12/2554
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทงบประมาณแผ่นดิน /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Association between Anthropometric Indices, Body Composition and Bone Parameters in Thai Female Adolescents
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea*, Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Indian Journal of Pediatrics
   เล่มที่ : Published online ฉบับที่ : xx หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความจำเป็นของการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้าย
   The need of palliative care for the end-of-life chronic patient in a community: A case study of primary care unit/ network

   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ รพีพร ขวัญเชื้อ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา : The public health journal of burapha university
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 13-25 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant and antimicrobial activities of aqueous & ethanol crude extracts of 13 Thai traditional plants
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014)
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 549-558 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Determinants of Bone Mass
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea
   แหล่งตีพิมพ์ : : Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN: 2354-3238)
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 029-040 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Waist Circumference: A Key Determinant of Bone Mass in University Students
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA*, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM and Sirirak MUKEM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science & Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : x หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice.
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom, Warangkana Chunglok, Rapeeporn Kuanchuea, Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Environmental Biology
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 9 หน้า : 2116-2125 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Waist Circumference: A Key Determinant of Bone Mass in University Students
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA*, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM and Sirirak MUKEM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 665-676 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Bone mass, body mass index and life style factors: A case study of Walailak university staff
   ผู้เขียน : รพีพร ขวัญเชื้อ** ศศิธร ธนะภพ สุจิตรา สมุหเสนีโต สุรีย์ ชาติวัยงาม สิริรักษ์ มู่เก็ม
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak journal of science and technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 3 หน้า : xxx เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Bone mass, Body mass index, and lifestyle factors: A case study of Walailak university staff
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM, Sirirak MUKEM School of Medicine, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 3 หน้า : 263-275 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Saponins from fresh fruits of Randia siamensis (Lour) Roem. & Schult: (Rubiaceae)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Natural Product Communications
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 163-170 เดือน/ปี : 03/2551-03/2551
   ชื่อบทความ : Cardiovascular effects of tyramine: adrenergic and cholinergic interactions
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Pharmacology
   เล่มที่ : 579 ฉบับที่ : 1 หน้า : 308-317 เดือน/ปี : 01/2551-01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Cardiovascular effects of an n-butanol extract from fresh fruits of Randia siamensis. 30(1): 96-104.
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biol. Pharm. Bull.
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 1 หน้า : 96-104 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : คลินิกเคลื่อนที่และการสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, เอื้อมพร หมวดเมือง, จิรพรรณ ทองสร้อย, รพีพร ขวัญเชื้อ, ประภาพร จันทร์เอียด, ประสิทธิ์ นาเอก, นนทพรรณ ผาสุข, พิระดา ยินเจริญ, นภารัตน์ สุขเกลี้ยง, ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร, วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ, สุจิตรา สมุหเสนีโต, ดุษฎี ชินนาพันธ์, กาญจนา ทองทับ และเสาวลี บุญเมือง
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Association between Anthropometrics, Body Composition and Bone Parameters in Thai Boys and Girls. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea* & Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : WCP2018 18th world congress of basic and clinical pharmacology
   สถานที่ประชุม : Kyoto International Conference Center, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2561
   ชื่อบทความ : Correlation of Body Weight and Bone Mineral Content with Bone Biomarkers in Thai Obese Boys and Girls. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rapheeporn Khwanchuea* & Chuchard Punsawad
   ชื่อการประชุม : WCP2018 18th world congress of basic and clinical pharmacology
   สถานที่ประชุม : Kyoto International Conference Center, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 02/07/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Pre-Trained Strategy Increases Morris Water Maze Task Ability (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, ศราวุธ ปาลิโภชน์, รพีพร ขวัญเชื้อ, อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : WU Research 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antidiabetic effect and GLUT2 expression of Tithonia diversifolia aqueous leaves extract on alloxan-induced diabetic mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Pathological effects and oxidative damage of indomethacin-induced peptic ulcer: the protection of Syzygium cumini (L.) Skeels (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudoma, Phuangthip Bhooponga, Rapheeporn Khwanchueab and Jitbanjong Tangponga
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Effects of Ceftriaxone on White Matter Rarefaction in Chronic Cerebral Hypoperfused Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin*, Chuchard Punsawad, Sarawoot Palipoch, Apsorn Sattayakhom, Rapheeporn Khwanchuea, Sompol Tapechum
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบประคับประคองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่งหนึ่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ ธัญญรัตน์ เบญจกุล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : International Asia study
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Alloxan-induced Diabetic Mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea2, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : INTERNATION 4TH RMUTIC
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Reserch conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Gastroprotective Activity of Syzygium cumini (L.) Skeels against Indomethacin- induced (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Resrach Conference
   สถานที่ประชุม : Nkhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant, scavenging capacities and protective effects of Syzygium cumini (L.) Skeels on hydrogenperoxide (H2O2) induce oxidative stress in normal human peripheral blood mononuclear cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : INTERNATIONAL MEETING 4th RMUTIC
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน :กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ, รพีพร ขวัญเชื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ รพีพร ขวัญเชื้อ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ภาวะมวลกระดูกของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : รพีพร ขวัญเชื้อ 1, ศศิธร ธนะภพ1, สุจิตรา สมุหเสนีโต1, สุรีย์ ชาติวัยงาม1, สิริรักษ์ มู่เก็ม1 และ นิภาพร แก่นเพชร2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ภาวะมวลกระดูกของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : รพีพร ขวัญเชื้อ 1, ศศิธร ธนะภพ1, สุจิตรา สมุหเสนีโต1, สุรีย์ ชาติวัยงาม1, สิริรักษ์ มู่เก็ม1 และ นิภาพร แก่นเพชร2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นกระดูกด้วย DEXA ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมาชิกโครงการ
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : แนะนำการปรับพฤติกรรม และประเมินภาวะมวลกระดูกหรือสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : เสริมสร้างมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน : ให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพและแคลเซียมสูง และแนะนำการปรับพฤติกรรม
    ชื่อกิจกรรม : สูงวัยใส่ใจ รู้ทันกันกระดูกหัก : กิจกรรมให้ความรู้ ประเมินภาวะมวลกระดูก และประเมินสัดส่วนร่างกาย
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : บริการตรวจมูลกระดูก
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมมวลกระดูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ เรื่องการเสริมสร้างมวลกระดูก ป้องกันกระดูกพรุน การออกกำลังกาย
    ชื่อกิจกรรม : เต้นทุกทีดีทุกวัน Dance for Health
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : มวลกระดูกสร้างสุขภาพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเสริมสร้างมวลกระดูกเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : CAS ร่วมใจ ต้านภัยกระดูกพรุน (ศูนย์บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : Healthy Bones,...We are Not Alone
    ชื่อกิจกรรม : ภัยเงียบ...ใกล้ตัวคุณ กระดูกพรุนป้องกันได้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
    ชื่อกิจกรรม : ลดไขมันสร้างเสริมกระดูก (โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการตรวจมวลกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันมหิดล มหกรรมเวทีสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : หมู่ 4 ข้อเข่าดี หนีข้อเสื่อม
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคกระดูกพรุน
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ PowerLab data acquisition system และ LabTutor software ในการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ชื่อโครงการ : ชาวควนสวนปัด ร่วมสกัดเบาหวาน
 • ชื่อโครงการ : ป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะมวลกระดูกในวัยรุ่นและการสร้างมวลกระดูก
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ PowerLab data acquisition system และ LabTutor
 • ชื่อโครงการ : การใช้ Wire myography ในการศึกษาแรงต้านทานภายในหลอดเลือด Mesenteric artery
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมมารู้จักกล้ามเนื้อและกระดูกของเรา
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุนในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เลือกอาหาร รับประทานยาหมอ ชะลอภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับอาจารย์ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ LabTutor Software ในการเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรให้บริการ
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาพัฒนาศักยภาพการวิจัย
 • ชื่อโครงการ : โครงการโคเลสเตอรอลกับระบบไหลเวียนโลหิตเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเรื่องระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : กินพอเหมาะ ใส่ใจการออกกำลังกาย ยับยั้งความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างมวลกระดูก
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การวัดความดันและปริมาตรโลหิตในสัตว์โดยใช้ Admittance Technology ในงานวิจัยทางสรีรวิทยา (Pressure-Volume Measurement with Admittance Technology)
 • ชื่อโครงการ : โครงการ ลมหายใจสำคัญไฉน
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ปีการศึกษา 2552-2553
    ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตเบาหวาน
 • ชื่อโครงการ : การใช้ PowerLab ในการเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มวลกระดูกกับโรคกระดูกพรุน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มวลกระดูกกับโรคกระดูกพรุน
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง
 • ชื่อโครงการ : การย้อมเซลล์ภูมิคุ้มกันในระบบประสาทโดยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมิสทรี เพื่อ การวินิจัยโรคในระบบประสาท แนวโน้มบทบาทในอนาคต เทคนิคด้านห้องปฏิบัติการ และการแปลผล
    ชื่อกิจกรรม : การย้อมเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันในระบบประสาท
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2012
   ชื่อหนังสือ : Laboratory manual: Medical Physiology (2012)
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ,  ผศ.ดร.สุจิตรา  สมุหเสนีโต,  ดร.อยู่เย็น  นาคฉุย
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 3 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ISBN : xxx
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : โครงการบริการวิชาการ สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2560
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : โครงการบริการวิชาการป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2559
   ชื่อรางวัล : รางวัล ชื่นชม ด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : โครงการบริการวิชาการป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2557
   ชื่อรางวัล : รางวัล เชิดชู ด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : โครงการบริการวิชาการ "ป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   จาก : หน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 14/05/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)