:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ. เรวัต  สุขสิกาญจน์
   Assoc.Prof. Rewat Suksikarn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4251, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4251, 4231-3
   E - mail  srewat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2549
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  23/05/2551
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/11/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/07/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : เพื่อนช่วยเพื่อน: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม เรื่องการวาดเส้น
   A study on Visual Arts for Industrial Design Learning Achievement of Drawing by Buddy Learning

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Journal of Education Burapha University
   เล่มที่ : ปีที่ 28 ฉบับที่ : 1(มกราคม-เมษายน) หน้า : 195-207 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบร้านน้ำชาเคลื่อนที่ท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษา: ร้านน้ำชาริมถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Development of Mobile Teashop in Southern Region. Case study of Mobile Teashop, Rajdamnoen Road, Muang Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
   เล่มที่ : ปีที่8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1432-1449 เดือน/ปี : 01/2558-04/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : โคมไฟหนังตะลุง
   Talung Lamp

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
   เล่มที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1325-1339 เดือน/ปี : 09/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การเรียนการสอนออกแบบอุตสาหกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
   Industrial Design Education by Problem-based Learning

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : Proceeding การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ‘สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวหน้า ยั่งยืน’ จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 105-114 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Southern Local Wisdom to Product Design

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art and Design Journal Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 5/2556 หน้า : 137-154 เดือน/ปี : 09/2556-08/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : กลวิธีทางทัศนศิลป์กับการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
   Visual Art Technique in Product Design

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Veridian E-Journal Silpakorn University
   เล่มที่ : ปีที่ 5  ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-22 เดือน/ปี : 01/2555-04/2555
   ชื่อบทความ : จากยุคการประดิษฐ์คิดค้นสู่การออกแบบอย่างยั่งยืน
   From the Ages of Invention to Sustainable Design

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : AJNU: Art and Architecture Journal Naresuan University
   เล่มที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 137-150 เดือน/ปี : 04/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
   Industrial Design Participation Learning in Community Product Development

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการออกแบบครั้งที่ 1” คณะศิลปกรรมศาสตร์ และฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจิตรศิลป์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 59 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
   ชื่อบทความ : ใบกะพ้อ: หัตถกรรมเพื่อการอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Kapor Leaves: A Conservative Handicraft of Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 1 หน้า : 70-94 เดือน/ปี : 10/2555-03/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Hang-Oun Handicraft and The Pathway of Baan Na Tub’s Thai Muslim Community in Thasala sub-district, Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province.
   ผู้เขียน : Rewat Suksikarn, Jedsada Pattranont
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceeding: International Conference, The Inter-University Cooperation Program “Toward Enhancement of Economic, Social, Technological and Environmental Development for Welfare Implications in the Greater Mekong Sub-region And Asia-Pacific” International College of Mekong Region, Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai, Thailand
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 271-277 เดือน/ปี : 05/2554-05/2554
   ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Krachud Basketry Product in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Journal of Fine and Applied Art, Khon Kaen University.
   เล่มที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-92 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : การสื่อสารผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์
   Communication in Product Design

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
   เล่มที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ : 13 หน้า : 63-73 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Development on Shadow Puppet Carving Handicraft by Participatory Action Research: A Case Study of Shadow Puppet Leather Carving in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์, เจษฎา สุขสิกาญจน์, มนัส ช่วยกรด
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร : Silpakorn University Journal
   เล่มที่ : ปีที่ 31 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-82 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   A Study for product design from Fan Palm Leaves in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : เจษฎา พัตรานนท์ และ เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : AJNU: Art and Architecture Journal Naresuan University
   เล่มที่ : ปีที่ 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-78 เดือน/ปี : 10/2554-03/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ความเหมือนในความต่าง: หัตถกรรม วัสดุ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
   Similarity in the difference: Handicraft, Material and Innovation

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : AJNU: Art and Architecture Journal Naresuan University
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-88 เดือน/ปี : 04/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : Design and Development of Krachud Basketry Product in Nakhon Si Thammarat
   ผู้เขียน : Rewat Suksikarn and Jedsada Pattranont
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceeding: The International Conference on Sustainable Community Development 2010 21-23 January, 2010 Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Thailand and Vientiane, Lao PDR.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 18-21 เดือน/ปี : 01/2553-02/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาโคมไฟภาพแกะหนังตะลุง
    Participatory Design Process in Shadow Puppet Leather Carving Lamp (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านการออกแบบ ประจำปี 2561 : Thailand Design and Research Conference-TDR-Con) 2018
   สถานที่ประชุม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference "Research for Competitiveness and Contextual Innovation"
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : เพื่อนช่วยเพื่อน: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม เรื่องการวาดเส้น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“การเรียนรู้เชิงรุก”ครั้งที่ 5 : The 5thActive Learning National Conference 2017 "Active Learning: Classrooms of the Future"
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : ความงามแห่งธรรมชาติ: การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Beauty of Nature: Creative Design of Krachud Basketry Products in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13” : National Conference on Art Research and Creative Works 2017
   สถานที่ประชุม : ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : โคมไฟหนังตะลุง
    Talung Lamp (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์
   ชื่อการประชุม : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 : Thailand Research Expo 2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบร้านน้ำชาเคลื่อนที่ท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษา: ร้านน้ำชาริมถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Development of Mobile Teashop in Southern Region. Case study of Mobile Teashop, Rajdamnoen Road, Muang Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์" : Decades of Silpakorn Creativity:Framing and Reframing for ASEAN.
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Development on Shadow Puppet Leather Carving Handicraft by Participatory Action Research: A Case Study of Shadow Puppet Leather Carvng in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์, เจษฎา สุขสิกาญจน์, มนัส ช่วยกรด
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Design and Development of Krachud Basketry Product in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rewat Suksikarn, Jedsada Pattranont
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Sustainable Community Development 2010
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Thailand and Vientiane, Lao PDR.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2553
   ชื่อบทความ : Hang-Oun Handicraft and The Pathway of Baan Na Tub’s Thai Muslim Community in Thasala sub-district, Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rewat Suksikarn, Jedsada Pattranont
   ชื่อการประชุม : International Conference, The Inter-University Cooperation Program “Toward Enhancement of Economic, Social, Technological and Environmental Development for Welfare Implications in the Greater Mekong Sub-region And Asia-Pacific”
   สถานที่ประชุม : Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta Indonesia.
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 31/07/2553
   ชื่อบทความ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เรวัต สุขสิกาญจน์ และเจษฎา พัตรานนท์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 “พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์” : The 20th Thaksin University Annual Conference : Thai Society Development with Creative Research.
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนร 1 รู้ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บริการงานสร้างสรรค์สู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์สู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการวิชาการของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่ายสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดแบบพึ่งตนเอง (นำร่องพื้นที่ชุมชนโมคลาน)
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน้ำมัน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน้ำมัน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการ ผ้ายก ภูษานคราแดนใต้
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
    ชื่อกิจกรรม : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน้ำมัน
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมัน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมกับการบูรณาการกับการเรียนการสอน
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
    ชื่อกิจกรรม : บริการให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คุยกับอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ศิลปินสี่แผ่นดิน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอบ้านแสงวิมาน
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
 • ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากทางปาล์มเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ก้าวที่กล้าของสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  พ.ศ.2551
 • ชื่อโครงการ : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552
    ชื่อกิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมอบรมหลักสูตร "การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ on-line" ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป จำนวน 50 คน จัดโดย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2551
   - เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 10/07/2551 - 10/07/2551
   - คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-based OTOP: KBO) จังหวัดนครศรีธรรมราช [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 16/09/2551 - 16/12/2551
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : บุคลากรที่มีผลงานตามภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2560
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : หน่วยพัฒนาองค์กร
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : Talung Lamp
   ชื่อรางวัล : รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) การประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2557 (Innovative Craft Award 2014)
   จาก : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)
   เมื่อ : 27/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
   ชื่อผลงาน : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพิ่มมูลค่าสินค้า
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ปี 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 22 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สุปราณี  มนูรักษ์ชินากร,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : บุคลากรที่มีผลงานตามภารกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2556
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติสำหรับบุคลากรที่มีผลงานตามภารกิจด้านการวิจัย ในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 21
   จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
   ชื่อผลงาน : โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า"
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 21 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สุปราณี  มนูรักษ์ชินากร,  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : ตราสัญลักษณ์ รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ทำความดี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ทำความดี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช
   จาก : จังหวัดนครศรีธรรมราช
   เมื่อ : 03/03/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2549 "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช"
   ชื่อรางวัล : รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม
   จาก : เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 20/10/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  พ.ศ.2549
   ชื่อผลงาน : ตราสัญลักษณ์สถาปนาครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : การออกแบบตราสัญลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   เมื่อ : 14/08/2549
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
   ชื่อผลงาน : Smart and Sexy
   ชื่อรางวัล : รางวัลพิเศษอันดับ 2 การประกวดแนวความคิดพัฒนารูปแบบสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด ประจำปี 2549 ประเภทผลผลิตจากเส้นใยหรือวัตถุดิบธรรมชาติ
   จาก : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
   เมื่อ : 19/11/2549
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  พ.ศ.2546
   ชื่อผลงาน : Take a Rest: เครื่องเรือนสำหรับการพักผ่อนจากเส้นใยกระจูด
   ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 2 การประกวดผลงานด้านการประดิษฐ์ และ รางวัลชมเชย การประกวดผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาและพัฒนาภูมิปัญญาไทย
   จาก : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
   เมื่อ : 22/08/2546
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : บรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรแตงกวา (Cucumber Herbal Soap Packaging)
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)