:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์
   Miss Pornpak Sirathanarun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2835, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2835, 2808-10
   E - mail  spornpak@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชเคมี
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/06/2551
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/06/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เคมีทางยา Medical analysis
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : In Vitro Antimicrobial Activity of Gel Containing the Herbal Ball Extract against Propionibacterium acnes
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Tatsanee Chuchue, Atthaphon Konpian, Gorawit Sukkua, and Prutthicha Wongprasert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : 1 หน้า : pii: E8 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Effect of Piperine on Skin Permeation of Curcumin from a Bacterially Derived Cellulose-Composite Double-Layer Membrane for Transdermal Curcumin Delivery
   ผู้เขียน : Jantarat, C., Sirathanarun, P., Boonmee, S., Meechoosin, W., & Wangpittaya, H.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : 3 หน้า : 39 เดือน/ปี : 09/2561-10/2561
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Curcumin-Hydroxypropyl-B-Cyclodextrin Inclusion Complex Preparation Methods: Effect of Common Solvent Evaporation, Freeze Drying, and pH Shift on Solubility and Stability of Curcumin
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat*, Pornpak Sirathanarun, Shantika Ratanapongsai, Pawut Watcharakan, Siripa Sunyapong and Adil Wadu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1215-1223 เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : A Simple and Rapid HPLC Technique for Determination of Arecoline in Areca Nut (Areca catechu L.) Extract
   ผู้เขียน : Chutima JANTARAT*, Pornpak SIRATHANARUN, Wilaihong SONGSERM, Wititta SRINORNATE and Sujittra DAENGPROM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : (1-2) หน้า : 57-66 เดือน/ปี : 01/2556-06/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Study on Ability of the Anti-Propionibacterium acnes of Curcumin and Piperine Composite Bacterial Cellulose Membrane for Curcumin Delivery (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornpak Sirathanarun, Chutima Jantarat, Tatsanee Chuchue, Atthaphon Konpian, Gorawit Sukkua, Prutthicha Wongprasert
   ชื่อการประชุม : 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2560
   ชื่อบทความ : Development and Evaluation of Gel Containing Herbal Ball Extract for Acne Treatment (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Tatsanee Chuchue, Atthaphon Konpian, Gorawit Sukkua, Prutthicha Wongprasert
   ชื่อการประชุม : 5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Development and stability evaluation of extemporaneous propranolol oral suspension from propranolol tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Namon Hirun, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Optimum concentration of red lime solution for preventing mosquito larvae growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornpak Sirathanarun, Chutima Jantarat, Apichart Atipairin, Namon Hirun
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Molecularly imprinted bacterial cellulose for sustained release drug delivery (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Kanokkorn Attakitmongkol, Supirada Nichasapa
   ชื่อการประชุม : The 6th APS International PharmSci 2015 : Innovation in Pharmaceutical Sciences
   สถานที่ประชุม : East Midlands Conference Centre, Nottingham
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 07/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Determination of curcumin and piperine in a mixture containing curcumin and piperine using binary wavelengths of UV-vis spectrophotometry (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Somruedee Boonmee, Wanida Meechoosin, Husna Wangpittaya
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : A simple and rapid HPLC technique for determination of arecoline in Areca catechu Linn. nut extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชุติมา จันทรัตน์, พรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์
   ชื่อการประชุม : "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ยาคุมกำเนิด ตอนที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การคุมกำเนิด
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะอุทกภัยและออกหน่วยแพทย์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดูแลสุขภาพอย่างง่ายเมื่อเป็นหวัด
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
    ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
    ชื่อกิจกรรม : คัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : อาศรมยาสัญจร
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ตู้ยาเพื่อน้อง ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตู้ยาเพื่อน้องครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง
 • ชื่อโครงการ : อาศรมยาสัญจร
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
 • ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารในชุมชนกำแพงเซา
 • ชื่อโครงการ : เภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดระบบบริหารจัดการระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในวันเด็กแห่งชาติ
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • เภสัชกรประจำร้านยามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2559
 • เภสัชกรประจำเต้นแพทย์อาสา สนามหลวง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)