:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. วิทยา  อาภรณ์
   Asst.Prof. Vithaya Arporn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-6274, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      6274, 2401-2
   E - mail  avithaya@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประวัติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2541
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2526-2530
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/06/2551
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ตลาดเมืองใต้: บทสังเคราะห์โครงการยุวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : ความหมายบนเลาทาง บทความสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 347-396 เดือน/ปี : 10/2558-10/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : แนวทางโฉนดชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้
   Community Land Titles and Lielihood Security for Southern Farmers

   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 1 หน้า : 105-139 เดือน/ปี : 01/2557-10/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : แนะนำหนังสือ "หลัง 6 ตุลา ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย"
   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : รุไบยาต
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 163-166 เดือน/ปี : 01/2554-06/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ในระบบแพปลาระดับหมู่บ้านกับการปรับตัวเข้าสู่ทุนนิยมของชาวประมงขนาดเล็ก
   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 3 หน้า : 207-237 เดือน/ปี : 12/2552-12/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Urban Governance and Public Services in Southeast Asia Nakhon Si Thammarat, Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Amporn Marddent and Vithaya Arporn
   ชื่อการประชุม : Local Politics, Good Governance and Public Good in Southeast Asia
   สถานที่ประชุม : Institute of Penang
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 19/01/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความรุนแรงในสวนปาล์มกับภาวะหลังสงครามเย็นในภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้้งที่ 3 ประจำปี 2560 ฆาตกรรม อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย Murder, Crime, and Lawlessness in Southern Thailand
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การใช้มรดกโลกเพื่อต่อรองทางอำนาจในท้องถิ่นของประเทศโลกที่สามในเอเชีย: กรณีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและเมืองปีนัง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : “การศึกษาการปรับบทบาทของตลาดกลางสินค้าการเกษตรในกระแสโลกาภิวัตน์: กรณีเครือข่ายความสัมพันธ์ของตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ก้าวแรกของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
    The First Step of the Community-based Research for Southern Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   ชื่อการประชุม : การวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่น : พลังคนเพื่อพลังท้องถิ่น
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/02/2556
   ชื่อบทความ : ตลาดกับลักษณะทางเศรษฐกิจการเมืองในภาคใต้
    Market and the Political Economic Pattern in Southern Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   ชื่อการประชุม : เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2556
   ชื่อบทความ : แนวทางโฉนดชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้
    Community Land Titles and Livelihood Security for Southern Farmers (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วิทยา อาภรณ์
   ชื่อการประชุม : งานเสวนาวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/09/2556
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขร่วมกัน จากมุมมองของแผนฯ ๑๐ และชุมชนในเขตป่าภาคใต้(นำเสนอในวันที่ 28-30 สค. 2551 และปรับปรุงบทความเพื่อจัดพิมพ์ proceeding ช่วง กย.2551) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ชุมคน ชุมชน คนใต้:ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
   สถานที่ประชุม : โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/08/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการด้านความยุติธรรมทางสังคมและเท่าเทียมของผู้หญิง
    ชื่อกิจกรรม : การจัดเสวนาในโอกาสเดือนสตรีสากล
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนโท/เอก ด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : การศึกษาภัยพิบัติจากฝนตกหนักกับความเข้าใจและการป้องกันของผู้เกี่ยวข้อง : ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ไทยในบริบทอาเซียน เรื่อง มหากาพย์พื้นบ้านสยาม-ขุนช้างขุนแผน และ คนไท/ไทย ผู้หญิงไท/ไทย และวัฒนธรรมไท/ไทย ในบริบทเอเชีย
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : โครงการ การศึกษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเรื่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของชุมชนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • บรรยายในโครงการอบรมอาสาสมัครนักสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง อำเภอร่ินพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 • ได้รับเชิญเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนอีก 4 ประเทศที่ปีนัง มาเลเซียเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพยายามหาช่องทางในการค้นหาประเด็นศึกษาวิจัยร่วมกันต่อไป การประชุมจัดในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ผลจากการร่วมเวทีทำให้สามารถจัดทำโครงการวิจัยร่วมกันของสี่ประเทศได้
 • เป็นวิทยากร บรร ยาย เป็นผู้ดำเนินรายการ และสรุป ที่ชุมชนคลองไรพัฒนา ต. ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 • บรรยาย ดำเนินรายการ สรุปในงานสมัชชาประจำปี สกต.ที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 • ได้รับเชิญเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมเสนองานร่วมกับตัวแทนอีก 4 ประเทศที่ปีนัง มาเลเซียเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารชุมชนเมืองและทรัพย์สินสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพยายามหาช่องทางในการค้นหาประเด็นศึกษาวิจัยร่วมกันต่อไป การประชุมจัดในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ผลจากการร่วมเวทีทำให้สามารถจัดทำโครงการวิจัยร่วมกันของสี่ประเทศได้
 • เป็นวิทยากรบรรยายในงานวันสตรีสากลปี 2562 จัดโดยศุนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ณ อาคารวิจัย มวล.
 • 11-12 พ.ค. 2562 วิจารณ์ร่างรายงานวิจัย ชุดโครงการ “ตลาด และการเปลี่ยนแปลงชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”ที่มี อ ยุงยุทธ ชูแว่นเป็นหัวหน้าชุดโครงการ ที่ อ.ป่าพยอม พัทลุง
 • เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ International Conference on the 4th Industrial Revolution and Its Impacts (IC4IR 2019) Theme: Impacts on Social Science (Room 207) วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2561
 • เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินรายการ สรุปในงานสรุปบทเรียน 10 ปี สกต ที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา ต .ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2560
   ชื่อหนังสือ : นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
   ผู้แต่ง :  ผศ.วิทยา  อาภรณ์
   สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพ
   ISBN : 978-974-449-958-5
  พ.ศ.2556
   ชื่อหนังสือ : โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้
   ผู้แต่ง :  ผศ.วิทยา  อาภรณ์
   สำนักพิมพ์ : กลุ่มปฎิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN : 978-616-91682-0-1
  พ.ศ.2554
   ชื่อหนังสือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกับการพัฒนาเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้แต่ง :  ผศ.วิทยา  อาภรณ์
   สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ(มพก.)
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพมหานคร
   ISBN : 978-616-90327-8-6
  พ.ศ.2553
   ชื่อหนังสือ : พลังของก้าวที่หนึ่ง ทศวรรษแรกของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
   ผู้แต่ง :  ผศ.วิทยา  อาภรณ์
   สำนักพิมพ์ : นกเช้า
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ตรัง
   ISBN : 978-974-401-981-3
   ชื่อหนังสือ : 2010 เปิดปม เงามืดการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้แต่ง :  ผศ.วิทยา  อาภรณ์
   สำนักพิมพ์ : อักษรการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : 978-616-7197-91-3
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : บุคคลดีเด่นด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557
   ชื่อรางวัล : โล่ห์เชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลครบรอบปีที่ 23 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.วิทยา  อาภรณ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)