:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล
   Mr. Thanaphas Dejpawuttikul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2079, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2079, 2002-3
   E - mail  dthanaph@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประวัติศาสตร์ : เอเชีย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2550
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การโฆษณา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสยาม
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/06/2551
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรอาเซียนศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/06/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ประวัติศาสตร์พม่า พม่าศึกษา
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ประวัติศาสตร์พม่าสมัยอาณานิคม ปัญหาด้านชาติพันธุ์ในพม่า
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ลัทธิอาณานิคมของอังกฤษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : โลกทัศน์และความรู้สึกนึกคิดต่อพม่าและคนพื้นเมือง ของนักบริหารอาณานิคมชาวอังกฤษในพม่า ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
   Life-world of the British colonial administrators in Colonial Burma and their attitudes toward Burma and her peoples, the late nineteenth to early twentieth centuries.

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 195-238 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ไมเคิล อ่าวทวิน นักวิชาการผู้ปกป้องอัตลักษณ์แบบต่อต้านอาณานิคมของเมียนมาร์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
   ชื่อการประชุม : ถกเรื่องคุณ เถียงเรื่องค่า
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/09/2557
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : โลกทัศน์และความรู้สึกนึกคิดต่อพม่าและคนพื้นเมืองของนักบริหารอาณานิคมชาวอังกฤษในพม่า ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/01/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การประกอบสร้าง ‘ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์’ ในงานประวัติศาสตร์พม่าสมัยใหม่ ทศวรรษ 1880-1940: บทเสนอเบื้องต้น
    The construction of the ‘history of racial struggles’ in Burmese historical writings, 1880-1950: a prologue (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๓ : Thailand Human Research Forum
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2549
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : 1.จัดเสวนา ชวนคิดชวนคุย งานวิจัยทางสังคมที่สังคมต้องการ 2.กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา 11 กลุ่ม 3.การสัมมนาในหัวข้อ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอในปีนี้
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ครั้งที่ 7
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการเรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ หัวข้อ การเมือง อำนาจและการบริหาร หลัง 1980
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
 • อ่านพิจารณาวิทยานิพนธ์ผู้รับทุนมหาบัณฑิต สกว และให้คำวิจารณ์เพื่อเป็นแนวทางการวิจัย รวมจำนวน 2 เรื่อง
  พ.ศ.2556
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาเนื้อหาวิชาในหนังสืออาเซียนศึกษา และให้ความเห็นเพื่อการแก้ไขข้อมูลและปรับปรุง จำนวน 2 บท เนื้อหาว่าประวัติความเป็นมาภุมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 60 หน้า a4
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2551
   ชื่อหนังสือ : เหตุการณ์ปัจจุบัน
   ผู้แต่ง :  นายธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล
   สำนักพิมพ์ : เอมพันธ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 2 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)