:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พวงทิพย์  ภู่พงษ์
   Asst.Prof.Dr. Phuangthip Bhoopong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2623, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2623, 2602-4
   E - mail  bphuangt@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/06/2551
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/02/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Antibiogram profiles and virulence characteristics of pandemic Vibrio parahaemolyticus isolated from diarrheal patients in Hat Yai hospital, Southern Thailand.
   ผู้เขียน : Preeprem, S., Bhoopong, P., Srinitiwarawong, K., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 1 หน้า : 132-145 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity of Extracts from Myristica fragrans, Oryza sativa and Eleocharis tuberosa against Antimicrobial-Resistant Bacteria
   ผู้เขียน : Phuangthip BHOOPONG, Jirarat SONGSRI, Philaslak NOOKONGBUT, Onjira SUWANNAPREECHA, Ubonrat CHUCHAT, Sutthiporn KONGPENG
   แหล่งตีพิมพ์ : : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 70-74 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Isolation of Pathogenic Bacteria and Antibiotic- Resistant Bacteria on the Surface of Devices in Education Building at Walailak University
   ผู้เขียน : Phuangthip BHOOPONG, Kanokwan KEAWSURIYAWONG, Chanaradi SRIJAO, Punnipa CHIMLONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 60-64 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity of Betel (Piper betle) Leaf Extracts on Foodborne Pathogenic Bacteria
   ผู้เขียน : Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong, Laddawan Pinthongpan, Noppadet Nonmai Narumon Saetia
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 89-91 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity and Purification of Bacteriocin Produced by Brevibacillus laterosporus SA14
   ผู้เขียน : On-anong SOMSAP, Phuwadol BANGRAK, Phuangthip BHOOPONG and Monthon LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : WALAILAK JOURNAL : Agriculture Technology and Biological Sciences
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-65 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Combination Effect between 2, 4-Di-tert-butylphenol Produced by Streptomyces sp. KB1 TISTR 2304 and Vancomycin against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA
   ผู้เขียน : 3Kittisak Chawawisit, Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong andMonthon Lertcanawanichakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1 เดือน/ปี : 08/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของสารสกัดจากแห้วหมูในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ สร้างเอนไซม์ Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)
   ผู้เขียน : Nasneen Toh-Sun, Hasanah Hajibueraheng, Warrapong Phupong and Phuangthip Bhoopong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceedings of the 8th Walailak Research National Conference
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 616-621 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : 2, 4-Di-tert-butylphenol, the bioactive compound produced by Streptomyces sp. KB1
   ผู้เขียน : Kittisak Chawawisit, Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong, Monthon Lertcanawanichakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Pharmaceutical Science
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : suppl.3 หน้า : 7-12 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Anti-MRSA activity, Mode of action and Cytotoxicity of 2, 4-Di-tert-butylphenol Produced by Streptomyces sp. KB1”
   ผู้เขียน : Kittisak Chawawisit, Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong, Monthon Lertcanawanichakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITIES OF BIOACTIVE COMPOUNDS PRODUCED BY STREPTOMYCES SP. KB1
   ผู้เขียน : K. CHAWAWISIT, P. BHOOPONG, W. PHUPONG, M. LERTCANAWANICHAKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 11 หน้า : 118-122 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant and antimicrobial activities of aqueous & ethanol crude extracts of 13 Thai traditional plants
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014)
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 549-558 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : “การสารวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Survey of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in area of Tambon Health Promoting Hospital, Ban-Bangkoo, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และพวงทิพย์ ภู่พงษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1 เดือน/ปี : 07/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : Isolation and Characterization of Vibrio cholerae Isolates from Seafood in Hat Yai City, Songkhla, Thailand
   ผู้เขียน : Sutima Preeprem, Pimonsri Mittraparp-arthorn, Phuangthip Bhoopong, and Varaporn Vuddhakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 11 หน้า : 881-886 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Total number, virulence genes, and heterogeneity of Vibrio parahaemolyticus in a single shellfish
   ผู้เขียน : Junthip Thongchan, Phuangthip Bhoopong, Mingkwan Yingkajorn, Mitsuaki Nishibuchi, Varaporn Vuddhakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : ScienceAsia
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 3 หน้า : 230-235 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การคัดกรองฤทธ์ิต้านมะเร็งจากแบคทีเรียที่แยกได้ในทะเล. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล วรางคณา จุ้งลก สืบตระกูล วิเศษสมบัติ และ พวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563
   สถานที่ประชุม : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/03/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity of Extracts from Myristica fragrans, Oryza sativa and Eleocharis tuberosa against Antimicrobial-Resistant Bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phuangthip BHOOPONG, Jirarat SONGSRI, Philaslak NOOKONGBUT, Onjira SUWANNAPREECHA, Ubonrat CHUCHAT, Sutthiporn KONGPENG
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Isolation of Pathogenic Bacteria and Antibiotic- Resistant Bacteria on the Surface of Devices in Education Building at Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phuangthip BHOOPONG, Kanokwan KEAWSURIYAWONG, Chanaradi SRIJAO, Punnipa CHIMLONG
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Microbial Contaminants in Foods and Environments in Canteens at Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phuangthip Bhoopong, Naseehah Alee, Kornchanok Petjumrut
   ชื่อการประชุม : 52nd Joint Panel Conference on Cholera and Other Bacterial Enteric Infections
   สถานที่ประชุม : The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นด้วยวิธีแตกต่างกัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส ชัยจันทร์ พิจักษณ์ สัมพันธ์ และพวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 : Thailand Research Expo 2017
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2560
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of extracts from guava, betel and Indian gooseberry leaves on foodborne pathogenic bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Laddawan Pinthongpan, Noppadet Nonmai, Narumon Saetia, Worrapong Phupong, Phuangthip Bhoopong
   ชื่อการประชุม : the 51st Joint Panel annual conference
   สถานที่ประชุม : Novotel Ambassador Seoul
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 07/02/2560
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity of Betel (Piper betle) Leaf Extracts on Foodborne Pathogenic Bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phuangthip Bhoopong, Worrapong Phupong, Laddawan Pinthongpan, Noppadet Nonmai, Narumon Saetia
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017
   สถานที่ประชุม : The Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของสารสกัดจากแห้วหมูในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ สร้างเอนไซม์ Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nasneen Toh-Sun, Hasanah Hajibueraheng, Warrapong Phupong and Phuangthip Bhoopong
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 และ ประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Microorganisms contamination in ready-to-eat food at Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kornchanok Petjumrut, Naseehah Alee, Phuangthip Bhoopong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 : Health and Well Being in the 21st Century
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธัญญาภรณ์ เตียวัฒนาตระกูล, ยุวดี วิทยพันธ์ และ พวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 และ ประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Comparison of Biofilm Production in Candida spp. Isolated from Candidemia in Songkhlanagarind Hospital (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Phuangthip Bhoopong, Nusnadeer Saroh, Pagpring Sansamard, Maywadee Preecha and Sureerat Chelae
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “Medicine beyond the boundaries”
   สถานที่ประชุม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2558
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity of Crude Extracts from Roselle Calyces against Clinical Isolates of Enteropathogenic Bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Yameelah Meena, Adawiyah Yeana, Worrapong Phupong, Phuangthip Bhoopong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 7 : The 7thWalailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Detection of Vibrio parahaemolyticus from Crab Samples at Markets in Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phatthira Phonchana, Rattanaporn Chaipech, Phuangthip Bhoopong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of crude betel leaf extracts against enteropathogenic bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Laddawan Pinthongpan, Noppadet Nonmai, Narumon Saetia, Poonsit Hiransai, Worrapong Phupong, Phuangthip Bhoopong
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39 “เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC” : Medical Technology : Challenges in AEC era
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Pathological effects and oxidative damage of indomethacin-induced peptic ulcer: the protection of Syzygium cumini (L.) Skeels (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudoma, Phuangthip Bhooponga, Rapheeporn Khwanchueab and Jitbanjong Tangponga
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5)
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : Detection of Campylobacter jejuni from Meat Samples at Market in Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kobdech Phettakur, Nittaya Jongkonklang, Phawida Tan-ampai, Sueptrakool Wisessombat, Phuangthip Bhoopong*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : WU research 2014
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมของ ต. เทพราช อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, พวงทิพย์ ภู่พงษ์, จิรารัตน์ สองสี, วรางคณา ศรีหมอก, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย : The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
   ชื่อบทความ : Gastroprotective Activity of Syzygium cumini (L.) Skeels against Indomethacin- induced (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Resrach Conference
   สถานที่ประชุม : Nkhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Antioxidant, scavenging capacities and protective effects of Syzygium cumini (L.) Skeels on hydrogenperoxide (H2O2) induce oxidative stress in normal human peripheral blood mononuclear cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Lanchakon Chanudom1, Phuangthip Bhoopong1, Rapheeporn Khwanchuea2 and Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : INTERNATIONAL MEETING 4th RMUTIC
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of fresh roselle, Hibiscus sabdariffa L., against diarrheal pathogens (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Siriwan Sankhot, Ubolwan Sriling, Phuangthip Bhoopong*
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการ 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/09/2555
   ชื่อบทความ : Detection of enteropathogenic bacteria isolated from food in flood-hit area (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phuangthip Bhoopong*, Jirarat Songsri, Monthon Lertcanawanichakul
   ชื่อการประชุม : US-Japan Cooperative Medical Science Program 47th Annual Joint Panel Meeting on Cholera and Other Bacterial Enteric Infections
   สถานที่ประชุม : 120th Anniversary Memorial Lecture Hall in Chiba University, Chiba, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 12/12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Antibacterial activity of nutmeg, Myristica fragrans Houut., against diarrhea-causing bacteria (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. Sankhot, U. Sriling, P. Bhoopong
   ชื่อการประชุม : Cholera & other bacterial enteric infections, 46th annual joint panel meeting
   สถานที่ประชุม : Hyatt hotel, Kolkata, India
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 13/12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคจากอาหารทะเล
    Comparison of Methods for Detection of Pathogenic Vibrio parahaemolyticus from Seafoods (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ปัทมา แป้นทอง ภัทรนลิน ลักษณะวิลาศ วนัญญา สวนจันทร์ พวงทิพย์ ภู่พงษ์*
   ชื่อการประชุม : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 : Thailand Research Expo 2010
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/08/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 20 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจกรุ๊บเลือด ตรวจภาวะซีด วัดความดัน และตรวจน้ำหนัก ส่วนสูง หาค่า BMI
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : เด็กโมคลานวัยใส ใส่ใจผชิตเหา (โรงเรียนวัดป่าโมคลาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)