:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ชัยโรจน์  ใหญ่ประเสริฐ
   Dr. Chairote Yaiprasert
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2083, 0-7567-2005,-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2083, 2005,-6
   E - mail  ychairot@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและชายฝั่ง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  12/05/2551
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาฟิสิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิชาฟิสิกส์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/05/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ Data Science
  สาขาความสนใจ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ Data Science
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบ ตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน  Flux Density from Permanent Magnets in Magnetic Refrigerator Prototype with Soft Magnetic Rotor
   ผู้เขียน : นวลจุฑา เนียมจันทร์, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล*
   แหล่งตีพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 01/2562-/
   ชื่อบทความ : ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบ ตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน
   Flux Density from Permanent Magnets in Magnetic Refrigerator Prototype with Soft Magnetic Rotor

   ผู้เขียน : นวลจุฑา เนียมจันทร์, ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 01/2562-02/2562
   ชื่อบทความ :  Comsol Simulations of Magnetic Flux Generated by Permanent Magnets with Ring Geometries
   ผู้เขียน : Asma Samoh , Nuanjuta Niamjan, Chairote Yaiprasert, Yaowarat Sirisathitkul, Chitnarong Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Science and Arts
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 3 หน้า : 775-782 เดือน/ปี : 09/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Yaiprasert C. (2018). Climate Situation in 5 Top-Rated Tourist Attractions in Thailand by Using Big Data RSS Feed and Programming. Walailak Journal of Science and Technology, Area-based Informatics, 15(5): 371-385.
   ผู้เขียน : Yaiprasert C
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 5 หน้า : 371-385 เดือน/ปี : 08/2561-09/2561
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ :  Studies of Free Falling Object and Simple Pendulum Using Digital Video Analysis
   ผู้เขียน : S. Ritphan, P. Glawtanong, C. Sirisathitkul, C. Yaiprasert and Y. Sirisathitkul
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63 เดือน/ปี : 01/2554-/
   ชื่อบทความ : Studies of Free Falling Object and Simple Pendulum Using Digital Video Analysis
   ผู้เขียน : Pagamas GLAWTANONG, Suwimol RITPHAN, Chitnarong SIRISATHITKUL, Chairote YAIPRASERT, Yaowarat SIRISATHITKUL
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-69 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ใหญ่ประเสริฐ ช. (2562). ภาวะโลกร้อนกับข้อมูลขนาดใหญ่ของอุณหภูมิในพื้นที่สนามบิน 10 อันดับนิยมของโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11, น. 69. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ใหญ่ประเสริฐ ช.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : เสาร์คำ ก., ศิริวรรณ์ ว., และใหญ่ประเสริฐ ช. (2562). ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคใบด่างมันสำปะ หลัง (Cassava mosaic disease) ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) แมลงพาหะกับทิศทางของกระแสลมในแปลงมันสำปะหลังพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา. การประชุมวิชาการระดับชาติ. วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11, น. 76. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เสาร์คำ ก., ศิริวรรณ์ ว., และใหญ่ประเสริฐ ช.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช, ไทย.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Yaiprasert C. (2018). Data Cleaning. The 10th Walailak Research National Conference 2018, p. 128. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Yaiprasert C
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : ใหญ่ประเสริฐ, ช., เอียดคง, ธ., ดำโอ, พ. (2560). ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”, งานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก, 27 – 28 มีนาคม 2560, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช, ไทย. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ใหญ่ประเสริฐ, ช., เอียดคง, ธ., ดำโอ, พ.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU CRMCCS) เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
    Providing efficient services of Customer Relationship Management System,The Center for Computer Services, Walailak University (WU CRMCCS). (บรรยาย)

   ผู้เขียน : วชิรศักดิ์ โภคากรณ์,อรรถโส ขำวิจิตร,ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ,สุภาพร ทองจันทร์,เปรมฤดี นุ่นสังข์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวชิาการระดบัชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมองค์ความรู้การจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สำหรับครูมัธยม
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
 • ชื่อโครงการ : ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : นักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 2/2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 1/2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบภูมิภาค ภาคใต้ (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก (คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบตงวีระราษฏร์ประสาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 YSC 2010
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)