:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ฟารีดา  เจะเอาะ
   Dr. Fareeda Jeh-oh
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2295, 0-7567-2206
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2295, 2206
   E - mail  jfareeda@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การสื่อสาร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2558
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2551
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิเทศศาตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  การสื่อสาร การผลิตสื่อ การเขียนบท กราฟิกเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : สถานภาพองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 10 ปีไฟใต้
   The State of the Art of Communication in Southern Border Insurgency within a Decade

   ผู้เขียน : ฟารีดา เจะเอาะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารปาริชาต
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 2 หน้า : 193-216 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ดีสลาตัน ณ แดนใต้: การเข้ารหัสความหมายสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยผ่านสื่อโทรทัศน์
   D-Slatan Na Dan Tai Program: Encoding Meaning of Southern Border Thailand Situation on Television

   ผู้เขียน : ฟารีดา เจะเอาะ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 43 หน้า : - เดือน/ปี : 09/2558-12/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เสริมศักดิ์ ขุนพล และ ฟารีดา เจะเอาะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังและความต้องการเนื้อหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Expectation and Need for Health Content of People in Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฟารีดา เจะเอาะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2560
   ชื่อบทความ : การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อสื่อสารการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
    Research Utilization to Communicate Dengue Hemorrhagic Fever (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฟารีดา เจะเอาะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10: 2560
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
 • ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการ Digital Media Asia 2010 ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประเมินผล “โครงการ Digital Media Asia 2010” ภายใต้ โครงการ Digital Media Asia 2010 (DMA 2010)
 • ชื่อโครงการ : โครงการทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์ MC Channel
 • ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเด็น เหล้าและพนัน
 • วารสารอินทนิล ทักษิณสาร
  พ.ศ.2560
 • รายวิชา 870-304 การสื่อสารพหุวัฒนธรรม คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
 • จำนวน 2 ครั้ง หัวข้อ รูปแบบและองค์ประกอบของการสัมมนา และการวางแผนและการให้ข้อเสนอแนะในการจัดสัมมนา โดยมี อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ เป็นผู้ประสานรายวิชา (บันทึกข้อความ เลขที่ ศธ.57 42 90 00/268/2560)
  พ.ศ.2559
 • บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนสารคดีทางวิทยุ" และ Workshop
 • บรรยายการผลิตสื่อโฆษณา และร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานโฆษณาร่วมกับนักโฆษณาและผู้ประกอบการ (เอกสาร เลขรับ 2043 ลงวันที่ 17 พ.ย.2559)
 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 จ.กระบี่
  พ.ศ.2558
 • Module 6: การสื่อสารสุขภาพ หัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อและการนำเสนอ On line (การสร้าง Weblog) (คำสั่งที่ ศธ.57150300/593 ลงวันที่ 9 พ.ย.58)
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : นิตยสารบริสุข (WELL BEING Magazine)
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)