:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว วิชชุดา  กาฬสิงห์
   Miss Wichchuda Kalasing
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3287, 0-7567-3977
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3287, 3977
   E - mail  kwichchu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2551
 
  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2551 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)