:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. บุณฑรี  จันทร์กลับ
   Asst.Prof. Boontaree Chanklap
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2243, 0-7567-2201-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2243, 2201-3
   E - mail  cboontar@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการด้านโลจิสติกส์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2551
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  06/10/2551
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/08/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  Logistics , Supply Chain and Value Chain Management
  สาขาความสนใจ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  Agricultural Logistics Management / Supply Chain and Value Chain Management Strategy
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์โซ่อุปทานของดอกมะลิ กรณีศึกษา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ และชลินธร ธานีรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) : Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 1 หน้า : 94-107 เดือน/ปี : 01/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์โซ่คุณค่าอาหารฮาลาล
   Value Chain Analysis of Halal Food

   ผู้เขียน : ฐิติมา วงศ์อินตา, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์,ฮุซเซ็น นิยมเดชา, บุณฑรี จันทร์กลับ , โรสลาวาตี โตะแอ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ : Journal of Transportation and Logistics
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : - หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาโซ่อุปทานของลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
   An Study of Supply Chain of Oil Palm Ramp in Pakpanang River Basin.

   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ : Journal of Transportation and Logistics
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : - หน้า : 12-20 เดือน/ปี : 01/2558-12/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ และ ศิริพร สว่าอารีย์รักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : สัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังร้านค้า กรณีศึกษา ร้านแบงค์แอนด์บอย
    Improving the Efficiency of Layout: the Case Study of Bank and Boy Shop (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พชรพงษ์ หล่อตระกูล, เกียรติศักดิ์ แพรกทอง,อาทิพงศ์ รอดอุนา, กาญจนา ชาญสินธุ์,บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 6” : WMS Management Research Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัทสุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จำกัด
    Improving the efficiency of production process: A Case Study of Surat Siripiriya (1999) Company Limited. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พลาธิป วิกรัยศักดา, พนิดา แช่มช้าง, บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 6” : WMS Management Research Conference # 6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาหาแนวทางการลดข้อร้องเรียนของลูกค้าของแผนกส่งออกทางอากาศ กรณีศึกษา บริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด แผนก Air Export (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : โอภาส ทองภิญโญชัย, บุณฑรี จันท์กลับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินค้าของคลังสินค้า กรณีศึกษา แผนก Inbound (สินค้าขาเข้า) บริษัทซิวลิค ฟาร์มา กรณีศึกษา บริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด แผนก Air Export (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อมรรัตน์ ใยอิ้ม, บุณฑรี จันท์กลับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : การศึกษากระบวนการทำงานภายในแผนก Sale กรณีศึกษาบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พชรพงษ์ หล่อตระกูล, บุณฑรี จันท์กลับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนก่อสร้างถนนลาดยาง กรณีศึกษา บริษัท พี.เอ็น.เค.คอนสตรัคชั่น จากัด
    The Increasing Efficiency in Road Construction Process A Case Study of P.N.K. Construction Company Limited (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จุฑารัตน์ ใสสะอาด, จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ, รัตนากร บุษบรรณ, กรกฎา ถาวรสุข, นิรัชพร ผ่องแผ้ว และอาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 5” และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : WMS Management Research Conference # 5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การศึกษาปัญหาการใช้บริการศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ, ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาโซ่อุปทานของโรงงานอิฐมอญ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    A Study of the Brick Factory Supply Chain in Thasala District Nakhonsithammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มยุรี ศรีนวล,นครินทร์ จิตต์สวาท , ธันย์ชนก บัวสวัสดิ์ , นารีรัตน์ นิพัทตระกุล, นิภาภัทร ศรีสุข,บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556
   สถานที่ประชุม : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/02/2556
   ชื่อบทความ : โครงการ การศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ, ฮุชเซ็น นิยมเดชา, วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ, ชลินธร ธานีรัตน์และ ชวิศร์ สวัสดิสาร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ABC สัญจร นครศรีธรรมราช
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/02/2556
   ชื่อบทความ : โครงการการสังเคราะห์ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ, นลินี ทินนาม, ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์, ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ และ เนตรดาว ชูแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ABC สัญจร นครศรีธรรมราช
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/02/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาการจัดการการดำเนินงานชมรมเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    A Study of Operations Management in Table Tennis Club Walailak University (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของการปลูกปาล์มในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ()
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Research) "ABC งานวิจัยดีที่พื้นที่ต้องการ" ภายใต้งาน นเรศวรวิจัยครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2556
   ชื่อบทความ : A Study of the Appropriate Supply Chain Management to Support the Expansion of Oil Palm Plantation in Pakpanang Basin and Adjacent Areain Nakhonsithammarat Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boontaree Chanklap,Wilawan Dungtripop,Hussen Niyomdecha,Chawit Sawatdisan
   ชื่อการประชุม : The 2rd International Symposium on Business and Social Sciences.
   สถานที่ประชุม : Osaka,Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 07/11/2556
   ชื่อบทความ : A Synthesis of the Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boontaree Chanklap,Nalinee Thinnam,Chonlakan Benjasak,Siriporn Sawangarreerak,Natedao Chookao
   ชื่อการประชุม : The 1st CAS National and International Conference 2013 (CASNIC 2013).
   สถานที่ประชุม : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/10/2556
   ชื่อบทความ : Relationship Analysis through The Oil Palm Supply Chain in Pak Panang River Basin, South Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phacharaporn Phisuthisuwan (Kasetsart University),Boontaree Chanklab (Walailak University)
   ชื่อการประชุม : Annual Conference on Management and Social Science.
   สถานที่ประชุม : Taipei,Taiwan.
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 06/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์โซ่อุปทานของดอกมะลิ กรณีศึกษา: ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ และภัทราภรณ์ อักษรทอง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การจัดการโลจิสติกส์หลังการเก็บเกี่ยวข้าว กรณีศึกษา ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นัทธพงศ์ ช่วยชัย,ยุทธภัณฑ์ เทพแก้ว,กรนิกา วงษ์รินยองและอาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2555 :
   สถานที่ประชุม : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2555
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : บุณฑรี จันทร์กลับ และ ปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Application of GIS to Model the Palm Oil Supply Chain in the Pakpanang River Basin and Adjacent Area in Nakhonsithammarat. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boontaree Chanklap,Pirat Sakpisutthipong,Sarayoot Nakrod
   ชื่อการประชุม : The 33rd Asian Conference on Remote Sensing
   สถานที่ประชุม : Ambassador City Jomtien Hotel,Pattaya,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : แนวทางการลดต้นทุนค่าดำเนินการสำหรับโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบส่งกำลังโดยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นายฮุชเซ็น นิยมเดชา นางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การศึกษาโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันในเขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ที่ผ่านชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ นายฮุชเซ็น นิยมเดชา นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งบรรณาพันธ์ นายอภิสิทธิ์ ปานหงส์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นรากร นันทไตรภพ และบุณฑรี จันทร์กลับ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ"วลัยลักษณ์วิจัย"ครั้งที่3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมเถ้าแก่น้อยๆ ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนบ้านสะพานหันและโรงเรียนวัดพระอาสน์
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม เถ้าแก่น้อยๆ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์บูรณาการฟื้นฟูปูม้า...พื้นที่อ่าวไทย
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : Social Engagement สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการแผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ (WMS Brand Business Genius)
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาการจัดการจัดกิจกรรมร่วมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • เป็นคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปากพนัง
 • วิทยากรกระบวนการการอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครศรี
 • วิทยากรกระบวนการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2560
 • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง สำนักงานภาคใต้ สถาบันองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  พ.ศ.2559
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ "การบริหารการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน" ให้กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เป็นวิทยากรและประสานการอบรม หัวข้อการพัฒนากลุ่มเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วมและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ของบริษัท สมอทองปาล์มน้ำมัน 2 จำกัด
 • เป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของการจัดการการผลิตของสินค้ากลุ่มหัตถกรรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลครบรอบปีที่ 22 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.บุณฑรี  จันทร์กลับ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)