:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กัญญนิจ  วิเชียรรัตน์
   Miss Kanyanit Wichianrat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2289, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2289, 2201,2224
   E - mail  wkanyani@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2550
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/11/2551
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/11/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  ธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้า - ส่งออก และการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์
  สาขาความสนใจ
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
   Enhancing elders’ health promotion through elderly school: a case study of Chiang Rai Province

   ผู้เขียน : * กัญญนิจ วิเชียรรัตน์1 และ ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์2
   แหล่งตีพิมพ์ : หนังสือประมวลบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 690 - 695 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
    Enhancing elders’ health promotion through elderly school: a case study of Chiang Rai Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : * กัญญนิจ วิเชียรรัตน์1 และ ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” : The 3rd Suan Dusit Academic National Conference 2018
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/07/2561
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจยางปูสระเก็บกักน้ำทางการเกษตรจากน้ำยางธรรมชาติ
    Feasibility Study on Natural Rubber Pond Business for Agricultural Water Retention (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ และนลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมเถ้าแก่น้อยๆ ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนบ้านสะพานหันและโรงเรียนวัดพระอาสน์
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม เถ้าแก่น้อยๆ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจยางปูสระเก็บกักน้ำทางการเกษตรจากน้ำยางธรรมชาติ
   ชื่อรางวัล : รางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   จาก : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวกัญญนิจ  วิเชียรรัตน์,  นางสาวชลกานต์  เบ็ญจศักดิ์,  นางนลินี  ทินนาม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)