:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ปรีดา  สันสาคร
   Dr. Preeda Sansakorn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2105 2113
   E - mail  sapreeda@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Civil Engineering
  มหาวิทยาลัย  University of Brimingham
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2561
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2551
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หลักสูตร  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2551 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  วิศวกรรมความปลอดภัย, การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Safety Behavior of Brick Kiln Factory workers in Thasala District, Na Khon Sithammarat, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Preeda Sansakorn, Uraiwan Madardam, Yaowapa Pongkink, Rungthiwa Khwao-on
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันสาธารณสุขเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 43 : The 43rd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference(APACPH)
   สถานที่ประชุม : The Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 20/10/2554
   ชื่อบทความ : Driving Safety Behavior of Bus Drivers in Nakhon Si Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Preeda sansakorn, Sunisa Inkaew, Sawitee Dongchum, Sunantha Petpapun
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันสาธารณสุขเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 43 : 43rd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference(APACPH)
   สถานที่ประชุม : The Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 20/10/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Knowledge and Behavior in Liquefied petroleum Gas ( LPG) Usage of Food Establishments’ Cook in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Preeda Sansakorn, Maliwan Manakla , Janejira Thongsai, Rungthip Rukraom
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันสาธารณสุขเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 42 : 42nd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference (APACPH)
   สถานที่ประชุม : Bali International Conference Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 25/11/2553
   ชื่อบทความ : Health, Safety and Environmental Workplace of the Earthenware Workers in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Preeda Sansakorn, Uraiwan Madardam, Chaiwat Thongpim, Chaleewut Ramrit, and Supawan Hmodnok
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันสาธารณสุขเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 42 : 42nd Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference(APACPH)
   สถานที่ประชุม : Bali International Conference Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 25/11/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จำกัด
      ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
      ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
      ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท มานะศิลา 2537
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)