:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง เสาวณีย์  เหล็บเลิศ
   Mrs. Saowanee Lebloet
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3821, 0-7567-3817
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3821, 3817
   E - mail  tsaowane@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การเลขานุการ
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/03/2552
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  ฝ่าย/งาน  งานบริหารทั่วไปและธุรการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/07/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)