:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ศศิธร  ธนะภพ
   Asst.Prof.Dr. Sasithorn Thanapop
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2110, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2110, 2105 2113
   E - mail  tsasitho@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบาดวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : บริหารสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2552
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หลักสูตร  หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
   Knowledge, Administrative Skill and Working Performance of Safety Officers in Natural Rubber Processing Industry, South of Thailand

   ผู้เขียน : สุภาวิดา พริกเล็ก, จำนงค์ ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, นุจรีย์ แซ่จิว, อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 35 หน้า : 21-35 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : ความรู้ เจตคติ และการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชุมพร
   ผู้เขียน : อังคณา ภิโสรมย์ ศศิธร ธนะภพ กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภภัยและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 36 หน้า : 53-65 เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การบริหารโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   Management of the Long-Term Care Project in Elderly: A Pilot Project in Tha-Kuen Sub-District, Thasala District, Nakhon-Si-Thammarat Province

   ผู้เขียน : พนมวัลณ์ แก้วหีด ศศิธร ธนะภพ ยุทธนา สุทธิธนากร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา : Journal of Public Health Burapha University
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 22 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : ความพร้อมของการจัดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
   ผู้เขียน : จาตุรัตน์ น่าสม, ศศิธร ธนะภพ*, พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์, เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 34 หน้า : 46-58 เดือน/ปี : 10/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความจำเป็นของการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้าย: กรณีศึกษาเครือข่ายบริการปฐมภูมิแห่งหนึ่ง
   Palliative Care Need in Community for End of Life Chronic Patient: A case study of Contracting Unit of Primary Care

   ผู้เขียน : 1 ศศิธร ธนะภพ 2 รพีพร ขวัญเชื้อ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา : The public Health Journal of Burapha University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : xx เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : ความจำเป็นของการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้าย: กรณีศึกษาเครือข่ายบริการปฐมภูมิแห่งหนึ่ง
   Palliative Care Need in Community for End of Life Chronic Patient: A case study of Contracting Unit of Primary Care

   ผู้เขียน : 1. ศศิธร ธนะภพ 2. รพีพร ขวัญเชื้อ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา : The Public Health Journal of Burapha University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : xx เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : ความจำเป็นของการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้าย
   The need of palliative care for the end-of-life chronic patient in a community: A case study of primary care unit/ network

   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ รพีพร ขวัญเชื้อ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา : The public health journal of burapha university
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 13-25 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาต่อการลดการสัมผัสสารตะกั่วของข่างหมันในอู่ต่อเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The results of occupational health education program for reducing lead exposure among Boat-caulkers, Na-Khon-Si-Thammarat province

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ ศศิธร ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา : The Public Health Journal of Burapha University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 77-88 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Waist Circumference: A Key Determinant of Bone Mass in University Students
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA*, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM and Sirirak MUKEM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science & Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : x หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : Waist Circumference: A Key Determinant of Bone Mass in University Students
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA*, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM and Sirirak MUKEM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 665-676 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การสอนสาธารณสุขศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์
   Teaching Public Health in Medical School

   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา : Public Health Journal Burapha University
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-88 เดือน/ปี : 01/2555-06/2555
   ชื่อบทความ : Bone mass, body mass index and life style factors: A case study of Walailak university staff
   ผู้เขียน : รพีพร ขวัญเชื้อ** ศศิธร ธนะภพ สุจิตรา สมุหเสนีโต สุรีย์ ชาติวัยงาม สิริรักษ์ มู่เก็ม
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak journal of science and technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 3 หน้า : xxx เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Bone mass, Body mass index, and lifestyle factors: A case study of Walailak university staff
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM, Sirirak MUKEM School of Medicine, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 3 หน้า : 263-275 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Knowledge, attitude, and behaviors of motorcycle helmet use among students, Walailak University

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, จุฑารัตน์ คงศาลา และ อัญธิกา ชูขวัญนวล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 12 หน้า : 20-29 เดือน/ปี : 09/2553-11/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในงานอาชีวอนามัยปฐมภูมิ กรณีศึกษาการประกอบอาชีพ ในผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Empowering Village Health Volunteer on Primary of Occupational Health Care: Case Study of Aging Workers, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ, ศศิธร ธนะภพ, มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th National Conference on Occupational and Environmental Diseases: (8th ENVOCC)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ปนัดดา พิบูลย์ อดิศักดิ์ หวานใจ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
   ชื่อบทความ : สภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง สุกัญญา เคี่ยมการ ศศิธร ธนะภพ วันเพ็ญ บุญรัตน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและความต้องการบริการกายภาพบำบัดของแรงงานผู้สูงอายุ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ นฤมล มีแก้ว วันเพ็ญ บุญรัตน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จาตุรัตน์ น่าสม, ศศิธร ธนะภพ พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในอุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุภาวิดา พริกเล็ก จำนงค ธนะภพ ศศิธร ธนะภพ และ นุจรีย์ แซ่จิว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : บทบาทบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : Thre 6 th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบประคับประคองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่งหนึ่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ ธัญญรัตน์ เบญจกุล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/06/2557
   ชื่อบทความ : การประเมินผลโครงการตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
    Evaluation of the long term care pilot project in elderly (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พนมวัลณ์ แก้วหีด ยุทธนา สุทธิธนากร ศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4 : The 4th STOU Graduate Research Conference
   สถานที่ประชุม : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : บริบทการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
   ชื่อการประชุม : ABC สัญจรนครศรีธรรมราช
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/02/2556
   ชื่อบทความ : การลดการปนเปื้อนสารตะกั่วของช่างหมันด้วยโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาและการมีส่วนร่วม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : บริบทการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ* จำนงค์ ธนะภพ** อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม** ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ABC สัญจรนครศรีธรรมราช
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/02/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของชาวไทยมุสลิม บ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
    Promotion of Housing Sanitation, Safety and Health Improvement among Thai-Muslims, Naithung Village, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province: A Participatory Approach (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 ในหัวข้อ ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/02/2555
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน :กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ, รพีพร ขวัญเชื้อ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ รพีพร ขวัญเชื้อ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมระดับชาติ สังคมผ้สูงอายุที่มีคุณภาพ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคกระดูกพรุน
 • ชื่อโครงการ : หมู่ 2 ร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก
 • ชื่อโครงการ : ป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะมวลกระดูกในวัยรุ่นและการสร้างมวลกระดูก
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุนในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หนูน้อยปลอดภัยห่างไกลพยาธิ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับอาจารย์ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรให้บริการ
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาพัฒนาศักยภาพการวิจัย
 • ชื่อโครงการ : โภชนาการดี พิชิตความดัน
 • ชื่อโครงการ : โครงการเด็กฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ
 • ชื่อโครงการ : ขับขี่ปลอดถัย ใส่ใจกฎจราจร
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างมวลกระดูก
 • ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% และความรู้สู่กายวิภาคศาสตร์
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการวันมหิดล
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ปีการศึกษา 2552-2553
    ชื่อกิจกรรม : บ้านพังหรันรวมใจ ห่างไกลฟันผุ
 • ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มวลกระดูกกับโรคกระดูกพรุน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มวลกระดูกกับโรคกระดูกพรุน
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมวันมหิดลล
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • ประชุม-6 ชี้แจงโครงการ-27 รวม-33 ติดต่อวิทยากร-สถานที่-12 ประชุมเตรียมงาน-2จัดทำเอกสาร-12 ดำเนินกิจกรรม-16 รวม-42 ประชุมเตรียมงาน-2 ดำเนินกิจกรรม-16 รวม-18 ดำเนินกิจกรรม-16 ดำเนินกิจกรรม-16 ดำเนินกิจกรรม-16 ประชุมชี้แจง จำนวน 8 รพ.สต- 24
 • ร่วมเขียนโครงการ-ปรับแก้ 15 ชม - ตรวจสุขภาพ เตรียม-ตรวจ-สรุป 9 รพสต.(18*9=162) อบรม อาชีวอนามัย / JSA (ร่วมเตรียม-ดำเนินการ) จำนวน 3 รุ่น ๆ 2วัน 36 ชม อบรมการเขียนโครงการ 36ชม (เตรียม12 ดำเนินการ12 สรุป12) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยง-ตรวจสอบ 4 รพสต 4*10=40 ชม ติดตาม-ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (เตรียม3ดำเนินการ6ติดตาม3) 4หมู่= 48 ชม อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมวัยแรงงาน 2 หลักสูตร 5 วัน (เตรียมหลักสูตร ติดต่อกลุ่มเป้าหมายวิทยากร 36-ดำเนินการ40-สรุป-12)88
  พ.ศ.2558
 • ประชุม-ชี้แจงโครงการ ติดต่อประสานงานชุมชน ดำเนินโครงการ 2 รายวิชา
 • ประชุม-6 ชี้แจงโครงการ-27 รวม-33 ติดต่อวิทยากร-สถานที่-12 ประชุมเตรียมงาน-2จัดทำเอกสาร-12 ดำเนินกิจกรรม-16 รวม-42 ประชุมเตรียมงาน-2 ดำเนินกิจกรรม-16 รวม-18 ดำเนินกิจกรรม-16 ดำเนินกิจกรรม-16 ดำเนินกิจกรรม-16 ประชุมชี้แจง จำนวน 8 รพ.สต- 24
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชู ด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  นางมุจลินท์  อินทรเหมือน,  นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : สภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยปีชระเภท Oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย"
   จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   เมื่อ : 16/12/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  นางมุจลินท์  อินทรเหมือน,  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  นายสุกัญญา  เคี่ยมการ,  นายวันเพ็ญ  บุญรัตน์
   ชื่อผลงาน : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559
   ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศ อันดับ2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยปีชระเภท Oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย"
   จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   เมื่อ : 16/12/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์,  นายอดิศักดิ์  หวานใจ,  ดร.ปนัดดา  พิบูลย์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)