:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย วิระศักดิ์  สุทธิจันทร์
   Mr. Wirasak Suttichan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3065, 0-7567-3064
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3065, 3064
   E - mail  swirasak@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  12/05/2552
 
  ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/08/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)