:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง
   Mr. Songpan Janthong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2527, 0-7567-2511-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2527, 2511-2
   E - mail  jsongpan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ศิลปเครื่องประดับ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2552
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/07/2552 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ / เว็บไซด์
  พลศึกษา  กีฬาเทนนิส แบตมินตั้น เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล บาสเก็ตบอล
  วิจัยและพัฒนา  มีความเชียวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในเชิง R&D
ความสัมพันธ์ของสังคมและวัฒนธรรมต่องานออกแบบ ( Social & Culture Implications of design )
ภูมปัญญาพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน หัตถอุตสาหกรรม
ทักษิณศึกษา ไทยศึกษา
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  มีความสามารถและเชียวชาญในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขา การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเฟอร์นิเจอและเครื่องเรือน การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และบรรจุภัณฑ์

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ โปรแกรม
CAD / CAM
  วิศวกรรมวัสดุ  มีความเชียวชาญด้านวัสดุโลหะมีค่า ในเชิงการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านกาวิเคราะห์ LCA และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Design Sustainable Design)
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  มีความเชียวชาญ ด้านการถ่ายภาพนิ่ง ทั้งการใช้
กล้องDslr และกล้องMedium Fromat
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ( Creativity thinking )
การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
  การตลาด/การลงทุน  นโยบายและการบริหารการออกแบบ ( Design Policy & Management )การตลาดเพื่อการออกแบบ ( Marketing Principle for Design )
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปัจจัยด้านมนุษย์และการยศาตร์ทางศิลปอุตสากรรม ( Human factor in Industrial Design )
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ความสัมพันธ์ของสังคมและวัฒนธรรมต่องานออกแบบ ( Social & Culture Implications of design )
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา (Education of administration )
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การวิเคราะห์ และ การวิพากษ์การออกแบบ ( Design Analysis & Criticism ) ปัจจัยด้านมนุษย์และการยศาตร์ทางศิลปอุตสากรรมน( Human factor in Industrial Design )โยบายและการบริหารการออกแบบ ( Design Policy & Management )
  เทคโนโลยีการผลิต  การดำเนินการออกแบบด้วย ระบบ CAD/CAM
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ( Green Design )
  การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ( Creativity thinking )
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา (Education of administration )
  วิศวกรรมเครื่องกล  มโนทัศน์ทางระบบการผลิต ( Manufacturing Concept )
  การตลาด/การลงทุน  การตลาดเพื่อการออกแบบ ( Marketing Principle for Design )นโยบายและการบริหารการออกแบบ ( Design Policy & Management )
  วิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Research & Development ) ความสัมพันธ์ของสังคมและวัฒนธรรมต่องานออกแบบ ( Social & Culture Implications of design )
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ปัจจัยด้านมนุษย์และการยศาตร์ทางศิลปอุตสากรรม ( Human factor in Industrial Design )
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การเรียนการสอนมรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อการออกแบบ กรณีศึกษาหนังตะลุง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นายทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ ๙ : The9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : แนวทางการบูรณาการเทคนิคหัตถกรรมในการออกแบบเครื่องประดับ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นายทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ ๙ : The9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ศิลปหัตถกรรมเพื่อประยุกต์สู่การออกแบบเครื่องประดับ
    NIELLO ART OF NAKHON SI THAMMARAT ART AND CRAFT TO APPLY FOR JEWELRY DESIGN (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 : Manuscript Preparation Guidelines for the Papers Submitted to CSCD 2010
   สถานที่ประชุม : ณ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสถาปัตย์กับการบริการบริการวิชาการสู่ชุมชนสังคม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการวิชาการของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่ายสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดแบบพึ่งตนเอง (นำร่องพื้นที่ชุมชนโมคลาน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 6 ชุด ฅน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมกับการบูรณาการกับการเรียนการสอน
 • ชื่อโครงการ : ฤดูแห่งการเรียนรู้ ซีซั่นที่ 1 เปิดประตูโลกศิลปะ
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ออกแบบตกแต่งพื้นผิวผนังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเรียนการสอนการออกแบบอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : การสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
    ชื่อกิจกรรม : การบริหารจัดการและจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017
 • วิทยากรบรรยายเทคนิคถ่ายภาพเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)
 • กรรมการตัดสิน การเขียนแผนธุรกิจ ด้วย Lean Canvas และการนำเสนอธุรกิจ โครงการ Seed Camp เมล็ดพันธุ์ใหม่คนวลัยลักษณ์
 • วิทยากรบรรยาย การพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า จัดดดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ????????????????????????????? BRAND CHARECTOR ?????????????????????????????????????????????? OTOP
 • K9hGB:hA`>RP8XC!T( AKRGT7BREQBGEQBEQ!I3lChGA!Q:JS9Q!'R9$3P!CCA!RCMX4AHV!IR (Q4b$C'!RCC SEED CAMP `AEg4>Q98XlcdKAh$9GEQBEQ!I3l `>WhMd4i`CUB9CYiaEP;/T:Q5T!RC9S`J9Ma9G$T4aEPa<98XC!T(`>WhM>Q29RJYh!RC!iRG`;g9<Yi;CP!M:!RCMBhR'AUHQ!B@R>
 • ศูนย์วิทยาสาสาตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน เรื่องการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหรือผลิตภํณฑ์
 • ที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ สีและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดการก่อตั้งธุรกิจใหม่จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมีนายกิตติกร อ่อนจันทร์ ผุ้ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์มังคุดพร้อมบริโภคมีความต้องการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
 • สำนักวิชาสารสนเทศได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สุราษฏ์ธานี พังงา ภูเก็ต ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
 • คณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบธุรกิจและยกระดับผลิตภัณฑ์
  พ.ศ.2559
 • 8..00-10.00 บรรยาย บรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค้า 10.00-12.00 อบรมเชิงปฏิบัติกาาร การออกแบบตราสินค้า 13.00-18.00 อบรมเชิงปฏิบัติกาาร การออกแบบตราสินค้า (ต่อ)
 • บรรยายเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 8.00-12.00 บรรยาย บรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค้า 13.00-18.00 อบรมเชิงปฏิบัติกาาร การออกแบบตราสินค้า
 • วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสงขลา ศึกษาศักยภาพการแปรรูป จาก โดยเพื่อสามารถนำมาแปรรูปทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชพันธุ์ท้องถิ่น(ต้นจาก) ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเทพไพโรจน์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 • ด้วยศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการตลาด เพื่อพัฒนาบุคลากรของศุนย์ฯให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบและเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์ให้มีคุณภาพ เหมาะสม สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยการศึกษาและพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • โครงการอุทยานวิทยาศาตต์ภาคใต้ มวล. ร่วมกับศูนนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินงานประยุตก์ใช้งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยดำเนินการประชุมร่วมและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท ไอสยามบิช จำกัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • ให้บริการถ่ายภาพประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทยสูตรดั้งเดิม บริษัทไอสยามบิช จ.สุราษธานี
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเคลือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมกับอุทยายวิทยวาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัด โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOPเครือข่ายภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเคลือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมกับอุทยายวิทยวาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัด โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOPเครือข่ายภาคใต้ตอนบน จึงหวัดพังงา จังหวัดกระบี่
 • 1. ออกแบบนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 9 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 2. ออกแบบนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 3. ออกแบบนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 1/2559 วันที่ 16-19 มิถุนายน 2559
 • ออกแบบนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวาระวันสถาปันามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ 25 ปี
 • การออกแบบผลิตภํณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์สุ่การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน
 • ???????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
 • คณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคใต้ตอนบน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาทักษะเชิงลึกและภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้ทายาทผู้ประกอบการโครงการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ OTOP โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรมผู้ประกอบการ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องสำอางค์และสมุนไพร และกลุ่มหัตถกรรม จำนวน 107 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้รับความรู้แนวคิดเบื้องต้น เช่น การประกอบธุรกิจ การตลาด การผลิต การจัดการและบริหารทรัพยการบุคคล เป็นต้น จากนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือ 15 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรืองานวิจัย รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสถานที่ผลิตหรือกระบวนการ รวมทั้งเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ สีและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2558
 • ศูนย์บริการวิชาการ จัดตั้งโครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการปรึกษาให้คำแนะนำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพข้าวเพื่อวางขายในสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • บริการวิชาการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มนาข้าวแซมดิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตุชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO โดยวัตถุประสงคืเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ำได้คุณภาพมาตรฐานและสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผบงานต่อไป
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา มอบหมายให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปํญญาสู่นวัตกรรมระดับภูฒิภาค ประจำปี 2558 ดำเนินงานการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มผลิภตัณฑ์ 4 กลุ่มดังนี้ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบทุเรียนเทศแปรรูปอบแห้งพร้อมชม ตรา G-Life 2 กลุ่มสมุนไพรชาเชียวและส้มแขกในการลดไขมันและความอ้วน 3 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรังนก Eye Gel 4 สเปรย์สมุนไพรและเกลือแร่ ตรานาโน
 • ศูนย์บริการวิขาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดโครงการสร้างเสริมผุ้ประกอบการใหม่ ปี 2558 เขตพื้นที่จัดงหวัด สุราษฏรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายเนื้อหาเรืส่อง 1 หลักการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 2 การประยุกต์ใช้หลักเบื้อต้นในการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • เนื่อด้วยร้าน tee coffee มีความต้องการจัดทำสื่อประชาสัมพ้ันธ์ร้านอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม โดยขอความอนุเคราะห์การถ่ายภาพและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 • ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานนิทรรศการด้านศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เครื่องถมเมืองนตร ระหว่างวันที่ 28 สิสงหาคม-25 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องถม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นมรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันประณีตศิลป์ อันควรแก่การอนุรักษณ์และเผยแพร่สือต่อไปและเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนะบำรุงศิลปวัฒธรรม
 • ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการงานเกษตรแห่งชาติปี 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการทอ่งเที่ยวที่เชื่อมโรงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปี 2557 (โครงการต่อเนื่อง)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำวิจัยเรื่องเส้นทาสู่การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชึวิตที่ดีของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร โดยบรรยายพิเศษหัวข้อ การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม(Value Creation)
  พ.ศ.2556
 • ออกแบบระบบป้ายและระบบสัญลักษณ์ในกิจกรรมกาาเรียนรู้ต่างๆภายในกิจกรรมพื้นที่นี้ดีจัง ตอนเด็กเล่นเงาเล่าเรื่องเมื่อคอน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลชื่นชม ด้านงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายทรงพันธุ์  จันทร์ทอง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)