:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุจิตรา  สมุหเสนีโต
   Asst.Prof.Dr. Suchittra Samuhasaneeto
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2880, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2880, 2801-4
   E - mail  ssuchitt@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สรีรวิทยา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สรีรวิทยา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  13/07/2552
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -Gastrointestinal tract and hepatology
-Immunohistochemistry
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  -Drug-induced liver disease -Alcoholic liver disease
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลแล็กโทสจากการประเมินตนเอง
   Dietary calcium intake of university students with self-reported lactose intolerance

   ผู้เขียน : สุจิตรา สมุหเสนีโต
   แหล่งตีพิมพ์ : ศรีนครินทร์เวชสาร : Srinagarind Med J
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 276-280 เดือน/ปี : 05/2562-06/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients
   ผู้เขียน : Suchittra SAMUHASANEETO, Suthiporn PROMAGSORN and Chuchard PUNSAWAD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 8 หน้า : 663-669 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients
   ผู้เขียน : Suchittra SAMUHASANEETO, Suthiporn PROMAGSORN and Chuchard PUNSAWAD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 8 หน้า : 663-669 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Negative effects of Aloe vera gel on paracetamol-induced liver injury in rats
   ผู้เขียน : Suchittra Samuhasaneeto, Sorrayut Kajornvuthidej
   แหล่งตีพิมพ์ : : ScienceAsia
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 1 หน้า : 42-47 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
   ชื่อบทความ : Negative effects of Aloe vera gel on paracetamol-induced liver injury in rats
   ผู้เขียน : Suchittra Samuhasaneeto, Sorrayut Kajornvuthidej
   แหล่งตีพิมพ์ : : ScienceAsia
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 1 หน้า : 42-47 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Waist Circumference: A Key Determinant of Bone Mass in University Students
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA*, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM and Sirirak MUKEM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Science & Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : x หน้า : xxx เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : Waist Circumference: A Key Determinant of Bone Mass in University Students
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA*, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM and Sirirak MUKEM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 665-676 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Bone mass, body mass index and life style factors: A case study of Walailak university staff
   ผู้เขียน : รพีพร ขวัญเชื้อ** ศศิธร ธนะภพ สุจิตรา สมุหเสนีโต สุรีย์ ชาติวัยงาม สิริรักษ์ มู่เก็ม
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak journal of science and technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 3 หน้า : xxx เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Bone mass, Body mass index, and lifestyle factors: A case study of Walailak university staff
   ผู้เขียน : Rapheeporn KHWANCHUEA, Sasithorn THANAPOP, Suchittra SAMUHASANEETO, Suree CHARTWAINGAM, Sirirak MUKEM School of Medicine, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 3 หน้า : 263-275 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : คลินิกเคลื่อนที่และการสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, เอื้อมพร หมวดเมือง, จิรพรรณ ทองสร้อย, รพีพร ขวัญเชื้อ, ประภาพร จันทร์เอียด, ประสิทธิ์ นาเอก, นนทพรรณ ผาสุข, พิระดา ยินเจริญ, นภารัตน์ สุขเกลี้ยง, ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร, วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ, สุจิตรา สมุหเสนีโต, ดุษฎี ชินนาพันธ์, กาญจนา ทองทับ และเสาวลี บุญเมือง
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกชวนลูกหลานต้านภัยไข้เลือดออก
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Day)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสแก่นักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน รับประทานแคลเซียมอย่างไรให้เพียงพอ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติ 2560
    ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการเรื่อง โภชนาการพาเพลิน (by smd)
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมมวลกระดูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตส
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : แกว่งวันละนิดพิชิตไขมัน
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจความหนาแน่นกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ เรื่องการเสริมสร้างมวลกระดูก ป้องกันกระดูกพรุน การออกกำลังกาย
    ชื่อกิจกรรม : เต้นทุกทีดีทุกวัน Dance for Health
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : มวลกระดูกสร้างสุขภาพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กชั้นประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทส
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทส
 • ชื่อโครงการ : ก้าวไกลไข้เลือดออก
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายจุดประกายความคิด
    ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : CAS ร่วมใจ ต้านภัยกระดูกพรุน (ศูนย์บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : Healthy Bones,...We are Not Alone
    ชื่อกิจกรรม : ภัยเงียบ...ใกล้ตัวคุณ กระดูกพรุนป้องกันได้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
    ชื่อกิจกรรม : ลดไขมันสร้างเสริมกระดูก (โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา)
 • ชื่อโครงการ : แกว่งแขน บริหารเท้า ก้าวข้ามโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน
 • ชื่อโครงการ : กิน อยู่ เป็น
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้จากร่างกายสู่ปลายพู่กัน
    ชื่อกิจกรรม : อาหารและพลังงาน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการตรวจมวลกระดูก
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันมหิดล มหกรรมเวทีสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : กินดีมีสุข
 • ชื่อโครงการ : หมู่ 7 ร่วมใจ ห่างไกลความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : ร่างกายของเรากับห้องแห่งความลับ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคกระดูกพรุน
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ PowerLab data acquisition system และ LabTutor software ในการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โรคความดันโลหิตสูง ป้องกันได้โดยการออกกำลังกาย
 • ชื่อโครงการ : เจลมหัศจรรย์ป้องกันโรค
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Human subject protection course
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ PowerLab data acquisition system และ LabTutor
 • ชื่อโครงการ : กำเนิดชีวิตเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2555
 • ชื่อโครงการ : การใช้ Wire myography ในการศึกษาแรงต้านทานภายในหลอดเลือด Mesenteric artery
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุนในชุมชน
 • ชื่อโครงการ : หน้าทับจริงจัง ออกกำลัง เพิ่มความรู้ สู้ความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ LabTutor Software ในการเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ชื่อโครงการ : โครงการโคเลสเตอรอลกับระบบไหลเวียนโลหิตเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักวิชาผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการเด็กฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างมวลกระดูก
 • ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% และความรู้สู่กายวิภาคศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดเตรียมเนื้อเยื่อ (Tissue processor) และชุดเตรียมเนื้อเยื่อลงพาราฟิน (Paraffin wax embedding) ในการเรียนการสอนด้านจุลกายวิภาคและการวิจัย
    ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดเตรียมเนื้อเยื่อ (Tissue processor) และชุดเตรียมเนื้อเยื่อลงพาราฟิน (Paraffin wax embedding) ในการเรียนการสอนด้านจุลกายวิภาคและการวิจัย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการ ลมหายใจสำคัญไฉน
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ปีการศึกษา 2552-2553
    ชื่อกิจกรรม : ใส่ใจสุขภาพห่างไกลความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : การใช้ PowerLab ในการเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม"
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มวลกระดูกกับโรคกระดูกพรุน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มวลกระดูกกับโรคกระดูกพรุน
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2012
   ชื่อหนังสือ : Laboratory manual: Medical Physiology (2012)
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ,  ผศ.ดร.สุจิตรา  สมุหเสนีโต,  ดร.อยู่เย็น  นาคฉุย
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 3 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ISBN : xxx
  รางวัล
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
   ชื่อรางวัล : โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ โครงการ เด็กฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ
   จาก : หน่วยพัฒนาองค์กร
   เมื่อ : 22/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สุจิตรา  สมุหเสนีโต
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)