:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นลินี  ทินนาม
   Mrs. Nalinee Thinnam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2286, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2286, 2201,2224
   E - mail  nalinee.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  07/09/2552
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  07/09/2552 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กุสุมา แซ่โว้น สุรพัศ จิรยิ่งพันธุ์ การ์อินร์ เภาทอง ฤดี ทองขาวเผือก เฟาซียะห์ ซาแซเล๊าะ อุษา นุกูล นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 : PSU National Conference on Research across Disciplines 2018
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2561
   ชื่อบทความ : การค้างชำระหนี้ของลูกหนี้เจนเนอเรชั่นวายที่สมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ ละเปีย, อุษา นุกูล, นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่ทำประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุทธิษา ขวัญเพชร, นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้และความต้องการทำประกันชีวิตตะกาฟุลของชาวมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Takaful Insurance: Nakhon Si Thammarat Muslim Perception and Demand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : กรรณิการ์ เกิดกาญจน์ กรวิชญ์ ภู่พงศ์ประพันธ์ ศศิธร ดิษฐสุวรรณ์ สารีปะห์ โต๊ะอาแด โสรยา โลจนานน นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference#6
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : แหล่งเงินทุนและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Source of Fund and Potential Access to Source of Funds for the Government Teachers under the Office of Primary Educational Service Area (PESA) and Secondary Educational Service Area (SESA) in Nakhon Si Thammarat Province. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : กิตติศักดิ์ สุวรรณพัฒน์ จิระศักดิ์ หาญสารจอด พัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ มูฮำหมัด เลาะมะอะ สรีวรรณ เยาวยัง สุพจน์ เพ็ชรเพ็ง นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 5” และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : WMS Management Research Conference # 5
   สถานที่ประชุม : จ.นครศร๊ธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2559
   ชื่อบทความ : แหล่งเงินทุนและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของผู้ประกอบอาชีพข้าราชการตำรวจในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Source of Funds and Potential Access to Source of Funds for the Professional Police Officers in Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ณัฐิกานต์ จันทร์กลับ นาฏอนงค์ สามัคคี ภาพิมล เลาหวณิช มุจิรินทร์ ทองรัดแก้ว อมรรัตน์ กาญจนไพหาร นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 5” และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : WMS Management Research Conference # 5
   สถานที่ประชุม : จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2559
   ชื่อบทความ : การดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และ นลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจยางปูสระเก็บกักน้ำทางการเกษตรจากน้ำยางธรรมชาติ
    Feasibility Study on Natural Rubber Pond Business for Agricultural Water Retention (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ และนลินี ทินนาม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมเถ้าแก่น้อยๆ ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนบ้านสะพานหันและโรงเรียนวัดพระอาสน์
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม เถ้าแก่น้อยๆ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค
 • ชื่อโครงการ : บริการจัดสอบ YFS 2016
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : Social Engagement สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการแผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2014
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : TCS Staff Outing Trip @ Krabi สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : TCS Staff Outing Trip @ Krabi สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม R ในการจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Walk Rally สำหรับพนักงานบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
    ชื่อกิจกรรม : จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตรการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
 • ชื่อโครงการ : Staff Outing Trip @ Khanom สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2013
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 หัวข้อ กลยุทธ์การสอนเศรษฐศษสตร์...ขั้นเทพ
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for windows
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : นักการจัดการรุ่นเยาว์เข้าถึงชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : วิทยากรรุ่นเยาว์เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยายในโครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP" ประจำปีงบประมาณ 2560
 • วิทยากรประจำกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
  พ.ศ.2559
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ แผนการเงินและการวางแผนการผลิต และเป็นกรรมการตัดสินแผนธุรกิจที่จัดทำโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน
   จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   เมื่อ : 30/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางนลินี  ทินนาม
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : การรับรู้ของชาวมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อการทำประกันชีวิตตะกาฟุล
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชยการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster)
   จาก : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 19/05/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางนลินี  ทินนาม
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้
   ชื่อรางวัล : รางวัล ชื่นชม บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายปวีณา  กายพันธ์,  นายกวิภา  นังคลา,  นางนลินี  ทินนาม,  นางสาวธัญกมล  คงแก้ว
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจยางปูสระเก็บกักน้ำทางการเกษตรจากน้ำยางธรรมชาติ
   ชื่อรางวัล : รางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   จาก : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวกัญญนิจ  วิเชียรรัตน์,  นางสาวชลกานต์  เบ็ญจศักดิ์,  นางนลินี  ทินนาม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)