:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พัฒน์ธิดา  ทองขาว
   Miss Pattida Thongkaow
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2105 2113
   E - mail  tpattida@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2552
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หลักสูตร  หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2552 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พัฒน์ธิดา ทองขาว วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี และ พัฒนภา นุ่นชูคัน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของคลินิกในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทร์จิรา พฤษพนม จิราภรณ์ ตันฑมณี และ พัฒน์ธิดา ทองขาว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตกุ้งแห้งด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ประภาพรรณ สุภาโภชน์ ลลิตา สมสัตย์ และ พัฒน์ธิดา ทองขาว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลด้วยวิธีอิเล็กโทรโคแอกกูเลชัน
    Fluoride Removal in Groundwater by Electrocoagulation Process (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อารีฟ เจะเซ็ง พัฒน์ธิดา ทองขาว และ พัฒนภา นุ่นชูคัน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Nitrogen Removal in Swine Wastewater Using Activated Carbon from Coffee Residue (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pattida Thongkaow, Weerapong Lerdrattranataywee, Kanjana Yupin and Prasert Makkaew
   ชื่อการประชุม : The 42nd Asia Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Bali International Conference Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Sanitary Conditions of Food Stands in Phuket Municipality Area, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Weerapong Lerdrattrataywee, Pattida Thongkaow and Saitip Phalachoom
   ชื่อการประชุม : The 42nd Asia Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Bali International Conference Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Treatment of Palm Oil Mills Wastewater by Combination of Coagulation-Flocculation and Photocatalytic (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thinaporn Suttiviriya, Siriuma Jawjit, and Pattida Thongkaow
   ชื่อการประชุม : The 42nd Asia Pacific Academic Consortium for Public Health
   สถานที่ประชุม : Bali International Conference Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Indonesia.
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
      ชื่อกิจกรรม : ตลาดนัดสุขภาพชุมชน
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รุ่นที่ 4
  พ.ศ.2552
  • ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)