:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ดุษฎี  ชินนาพันธ์
   Asst.Prof.Dr. Dutsadee Chinnapun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2879, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2879, 2801-4
   E - mail  dutsadee.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2552
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  07/04/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Antioxidant activity and DNA protection against oxidative damage of bambara groundnut seeds (Vigna subterranea (L.) Verdc.) as affected by processing methods
   ผู้เขียน : Dutsadee Chinnapun
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Food Properties
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1661–1669 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Isolation, expression, and characterization of the serine protease inhibitor gene (600Hbpi) from Hevea brasiliensis leaves, RRIM600 cultivar
   ผู้เขียน : Dutsadee Chinnapun Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Omics Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 134-137 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Cloning and characterization of a putative gene encoding serine protease inhibitor (251Hbpi) with antifungal activity against Trichophyton rubrum from Hevea brasiliensis leaves
   ผู้เขียน : Dutsadee Chinnapun, Sarawoot Palipoch, Hatairat Hongphruk
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Omics Journal
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 142-148 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Virulence Factors Involved in Pathogenicity of Dermatophytes
   ผู้เขียน : Dutsadee Chinnapun
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 7 หน้า : 573-580 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Histopathology of Small Intestine Induced by Cisplatin in Male Wistar Rats
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 657-663 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Amelioration of Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats by Curcumin and α-Tocopherol
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : 973-979 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : คลินิกเคลื่อนที่และการสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, เอื้อมพร หมวดเมือง, จิรพรรณ ทองสร้อย, รพีพร ขวัญเชื้อ, ประภาพร จันทร์เอียด, ประสิทธิ์ นาเอก, นนทพรรณ ผาสุข, พิระดา ยินเจริญ, นภารัตน์ สุขเกลี้ยง, ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร, วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ, สุจิตรา สมุหเสนีโต, ดุษฎี ชินนาพันธ์, กาญจนา ทองทับ และเสาวลี บุญเมือง
   ชื่อการประชุม : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : จัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนปีการศึกษา 2561-2562
    ชื่อกิจกรรม : ปูนแดงแผลงฤทธิ์พิชิตยุงลาย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : บ้านศาลาต้นสะท้อนปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตความดัน
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสแก่นักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติ 2560
    ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการเรื่อง โภชนาการพาเพลิน (by smd)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตส
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บ้านราชพฤกษ์แจ่มใส ห่างไกลไขมัน
 • ชื่อโครงการ : ประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กชั้นประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทส
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประเมินภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทส
 • ชื่อโครงการ : สุขภาพชุมชนเรื่อง หมู่บ้านพังหรัน รู้ทัน โรคความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เบาหวาน เบาใจ ปลอดภัยด้วยผ้าขาวม้า
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เจ้าหนูฟันดี ยิ้มสวยสดใส
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GCP training
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เด็กวัยใส ห่างไกลฟันผุ
 • ชื่อโครงการ : เจลมหัศจรรย์ป้องกันโรค
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Human subject protection course
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมในชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : ขยับข้อ ชะลอเสื่อมในผู้สูงวัย
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการเด็กฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการ WU SAFETY DRIVE ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : โครงการวันมหิดล
 • ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่อง PCR และ gel documentation ในการเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมี
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ปีการศึกษา 2552-2553
    ชื่อกิจกรรม : คลายปวดเมื่อยด้วยกายบริหาร
 • ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)