:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม
   Miss Uraiwan Madardam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2143, 0-7567-2104-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2143, 2104-5
   E - mail  muraiwan@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/01/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/01/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาต่อการลดการสัมผัสสารตะกั่วของข่างหมันในอู่ต่อเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The results of occupational health education program for reducing lead exposure among Boat-caulkers, Na-Khon-Si-Thammarat province

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ ศศิธร ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา : The Public Health Journal of Burapha University
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 2 หน้า : 77-88 เดือน/ปี : 07/2558-12/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : สภาพการทางานและความชุกของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกในกลุ่มอาชีพหัตถกรรม เครื่องจักสานย่านลิเภา: กรณีศึกษา ตาบลท่าเรือ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม อทิติยา รื่นระรส และภัททิรา นพคุณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดอาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน: กรณีศึกษา หมู่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิตยา พันธมาศ อาภัสรา อินทมาศ1 ฐิติกาญจน์ ชาญน้ำ และ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : The elevation of neutrophillic ROS production among heavy smoking profile miners in Nakhon Si Thammarat province : the integration of medical technology and occupational safety. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Issara Prachongsai, Uraiwan Madardam and Jiraporn Jaroenpool
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 : Health and Well Being in the 21st Century
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเที่ยน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/05/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยขั้นแนะนำ
    Development of Learning and Teaching of OCC-141 Introduction to Occupational Health and Safety. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศิริพร ด่านคชาธาร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง จันจิรา มหาบุญ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคิ และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่ากลุ่มวัสดุรีไซเคิล ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Safety Behaviors among Junk Shop Worker at Thasala district, Nakorn Si Thammarat Province Nakorn Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศิริวรรณ วาสุเทพ, เกล้ากาญจน์ ภาคอุทัย, ศศิธร ศรีชัยมูล, มุุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conferrence
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ความรู้ เจตคติและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบในชุมชนโดยเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง สุกัญญา เคี่ยมการ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
   ชื่อบทความ : 2.1 อุบัติเหตุและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยจากการทำงาน: กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทำกรงนก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม เกตุสุดา แก้วกรูด และรุจิรา จันทาพูน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสาร Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) ของพนักงานสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม สุกานดา แต้พันธ์ สกุณี นาคใหญ่ ชไมพร คงศรี และมณีรัตน์ คงทน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองหิน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม และ สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม มุกดา พละสุ และ ศิริพักตร์ แก้วใจตรง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : บทบาทบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : Thre 6 th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : บริบทการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
   ชื่อการประชุม : ABC สัญจรนครศรีธรรมราช
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/02/2556
   ชื่อบทความ : การลดการปนเปื้อนสารตะกั่วของช่างหมันด้วยโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาและการมีส่วนร่วม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : คุณภาพอากาศทางด้านจุลชีววิทยาภายในห้องทางาน อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ณัฏฐิมา อัคราธิการ และภัทรินทร์ อุ่นหล้า
   ชื่อการประชุม : วลัลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม พิสมัย นามรินทร์ และสุดารันต์ หวานเสร็จ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ความเข้มแสงสว่างในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ธาริณี จินดาพันธ์ สิริลักษณ์ จิตตะกูล
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของชาวไทยมุสลิม บ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
    Promotion of Housing Sanitation, Safety and Health Improvement among Thai-Muslims, Naithung Village, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province: A Participatory Approach (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 ในหัวข้อ ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/02/2555
   ชื่อบทความ : ปริมาณฝุ่นและกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจของพนักงานและชุมชน ใกล้เคียงโรงงานปูนขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Amount of dust and respiratory symptoms among employees and the community nearby lime plant, Nakhon si thammarat Province. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, ธันวรัตน์ โอยสวัสดิ์, รวิวรรณ จินดา, เอกพันธ์ เพ็ชรคง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนประจำปี 2555
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/02/2555
   ชื่อบทความ : ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในสถานที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไวนิล อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, เตือนใจ แขวงทนงค์ และธัญญาลักษณ์ เสาร์แก้ว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ระดับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, ศิริวรรณ วิมล, สรารัตน์ นนทฤทธิ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Quality of work life among Worker at Walailak University (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, ปิยะรัฐภูมิ โพธิ์ศรี, รุศมา บุญยัง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 : The 3 rd Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    Knowledge and behavior of students safety in the laboratory, Walailak University. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, เบ็ญจลักษณ์ วงละคร, สุดา ราชนิยม และโสภิตา ทองอร่าม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conference.
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยววัยลักษณ์
    Quality of work life among Worker at Walailak University (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, ปิยะรัฐภูมิ โพธิ์ศรี และรุศมา บุญยัง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 : The 3rd Walailak Research Conferance
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มผลิตกล้วยอบเล็บมือนาง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    Occupational Health and Safety of Dried Leb Mu Nang’s Workers at Lung Suan District, Chumphon Province.  (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม และ มัลลิกา ศรีพงษ์ขจรกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 "การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Area Based Research for Community Development)”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) Concentration at Gas Service Stations in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Uraiwan Mardadam, Preeda Sansakorn, Rattanawadee Panpong, and Supitsha Longpila
   ชื่อการประชุม : The 24 nd APACPH Conference "Strengthening Public Health Institutions to Address Non Communicable Diseases and Emerging Health Callenges"
   สถานที่ประชุม : Bali International Convention Center, Nusa Dua, BALI, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
   ชื่อบทความ : Assessment of Wood Dust and Health Effects Caused by Its Exposure among Household Wood Processing Workers in Muang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Uraiwan Madardam, Nutjaree Saejiw, Chansunee Guyukham, Tanyaporn Prasretworapong, and Patumvadee Kimchiang
   ชื่อการประชุม : The 24 nd APACPH Conference "Strengthening Public Health Institutions to Address Non Communicable Diseases and Emerging Health Callenges"
   สถานที่ประชุม : Bali International Convention Center, Nusa Dua, BALI, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 24/11/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน แรงงานนอกระบบ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย occ-2
    ชื่อกิจกรรม : การตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจระดับไขมันในร่างกาย
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จำกัด
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท มานะศิลา 2537
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชู ด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  นางมุจลินท์  อินทรเหมือน,  นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)