:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อรรถวดี  แซ่หยุ่น
   Dr. Attawadee Sae Yoon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2825, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2825, 2808-10
   E - mail  attawadee.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/01/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/01/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  Pharmaceutical Technology, Drug Delivery Systems, Cosmetic Sciences
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  Microemulsion and nanotechnology, Drug delivery systems, Cosmetic sciences
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Formulation Development of Albendazole-Loaded Self-Microemulsifying Chewable Tablets to Enhance Dissolution and Bioavailability
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan, Tan Suwandecha
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 03/2562-/
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2562-/
   ชื่อบทความ : Formulation development of albendazole-loaded self-microemulsifying chewable tablets to enhance dissolution and bioavailability
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Atipairin, A., Sae Yoon, A., Srichana, T., Changsan, N. & Suwandecha, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : Tuning of virgin coconut oil and propylene glycol ratios for maximizing the polyphenol recovery and in vitro bioactivities of mangosteen (Garcinia mangostana L.) pericarp
   ผู้เขียน : Chatchai Sungpud, Worawan Panpipat, Attawadee Sae Yoon, Manat Chaijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Process Biochemistry
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2562-09/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : ยังไม่ระบุ ฉบับที่ : ยังไม่ระบุ หน้า : ยังไม่ระบุ เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability and pharmacokinetics of sildenafil citrate dry foam tablets in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan, Tan Suwandecha, Wirot Chantorn, Atchara Phoem
   แหล่งตีพิมพ์ : Cogent Medicine
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : 1510821 เดือน/ปี : 08/2561-/
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Physicochemical and Microbiological Stability of Extemporaneous Sildenafil Citrate Oral Suspension
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Somchai Sawatdee, Chutamas Woradechakul, Kridsada Sae Chee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences (2015), doi: 10.1016/j.ajps.2015.11.001
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 00/2558-00/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Method validation for determination of sildenafil citrate in extemporaneous oral suspension
   ผู้เขียน : Apichart atipairin, Chutamas Woeadechakul, Kridsada Sae Chee, Somchai Sawatdee, Attawadee Sae Yoon
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 7 หน้า : 131-136 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Development and Evaluation of Granule and Emulsifiable Concentrate Formulations containing Derris elliptica Extract for Crop Pest Control
   ผู้เขียน : Ruedeekorn Wiwattanapatapee, Attawadee Sae-Yun, Jiraporn Petcharat, Chitchamai Ovatlarnporn, and Aruporn Itharat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Agricultural and Food Chemistry
   เล่มที่ : 57 ฉบับที่ : 23 หน้า : 11234-11241 เดือน/ปี : 11/2552-11/2552
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Extraction of rotenone from Derris elliptica and Derris malaccensis by pressurized liquid extraction compared with maceration
   ผู้เขียน : Attawadee Sae-Yun, Chitchamai Ovatlarnporn, Arunporn Itharat, Ruedeekorn Wiwattanapatapee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chromatography A
   เล่มที่ : 1125 ฉบับที่ : - หน้า : 172-176 เดือน/ปี : 06/2549-12/2549
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Feasibility of bio-based solvents on phenolic profile and in vitro bioactivity of phenolic extracts recovered from mangosteen pericarp (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chatchai SUNGPUD1, Manat CHAIJAN1, Attawadee SAE-YOON2 and Worawan PANPIPAT1
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Development of zinc-pectin-chitosan composite beads containing Tinospora crispa extract for colon delivery (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinan Khongphan, Suriyan Thengyai, Attawadee Sae Yoon
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference 2018 (CDD 2018) & the 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM 2018)
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall, Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : HPLC method development for the determination of N-trans-feruloyltyramine in Tinospora crispa extract (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirinan Khongphan, Suriyan Thengyai, Attawadee Sae Yoon
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 : Walailak Research 2018
   สถานที่ประชุม : อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative Activity of Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. Extracts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai, Hathaichanok Kommen, Kongdej Limpaiboon, Attawadee Sae Yoon and Sueptrakool Wisessombat
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference (CDD 2016)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Stability-indicating HPLC Method for Determination of Berberine Hydrochloride in Arcangelisia flava extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinan Khongphan, Suriyan Thengyai, Attawadee Sae Yoon
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Formulation Development and Evaluation of Multifunctional Cosmetic Cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Efficacy evaluation of a multifunctional cosmetic cream (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pisit Rakkong, Hataichanok Buaban, Attawadee Sae Yoon, Jiraporn Chingunpitak, Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   ชื่อการประชุม : Asian Federation for Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Formulation Development of Sunscreen Cream Containing Silk Cocoon Extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pajaree Sakdiset, Apichart Atipairin, Chayanit Nakphuang, Pattareeya Maneechot, Konsiwan Chanpetch
   ชื่อการประชุม : The 3rd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนเบย์ อ่าวนาง จ.กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Preparation, characterization and stability evaluation of ethosomes containing natural antioxidant from areca nut extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon and Pajaree Sakdiset
   ชื่อการประชุม : 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer
   สถานที่ประชุม : Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
   ชื่อบทความ : Formulation development of transfersome cream containing Diplazium esculantum extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pajaree Sakdiset and Attawadee Sae Yoon
   ชื่อการประชุม : the 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer (NAPA 2013)
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Formulation development of Areca catechu extract-loaded liposomes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pajaree Sakdisate, Amanee Ingding, Kamontip Tasen, Napasorn Maleeles, Narumon Tanagidyapong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในชุมชน : สาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา : ทุ่งชน : บางปู : นบพิตำ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนโมคลาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ถึงฤทธิ์ของฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อภูมิคุ้มกันวิทยา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหญ้าเข็ดมอญ (ยาและ/หรืออาหาร)
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อภูมิคุ้มกันวิทยา
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
    ชื่อกิจกรรม : คัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงครั้งที่ 2
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
 • ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารในชุมชนกำแพงเซา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดระบบบริหารจัดการระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Feasibility of bio-based solvents on phenolic profile and in vitro bioactivities of phenolic extracts recovery from mangosteen pericarp.
   ชื่อรางวัล : Outstanding oral presentation (3rd Place)
   จาก : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts, Walailak University
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายฉัตรชัย  สังข์ผุด,  รศ.ดร.วรวรรณ  พันพิพัฒน์,  รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์,  ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)