:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ศิรินันท์  พันธรักษ์
   Miss Sirinan Pantaruk
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2223, 0-7567-2201 2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2223, 2201 2224
   E - mail  sirinan.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2557
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการการท่องเที่ยว-การจัดนำเที่ยว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  24/05/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/05/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)