:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ทวีลักษณ์  พลราชม
   Dr. Taweeluck Pollachom
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-6213, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      6213, 2401-2
   E - mail  ptaweelu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เอเชียศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สตรีศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเมืองการปกครอง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพของผู้หญิงศาสนาพุทธและศาสนาอื่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ พ.ศ. 2547
   The Participation of Non-Muslim Women in the Three Southern Boder Provinces in Peace-Building Process in the Aftermath of the 2004 Unrest

   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : เจียรนัยเพรช
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 73-115 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ทวีลักษณ์ พลราชม. (2561). ตลาดสี่แยกวัดโหนด: พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธ-มุสลิมในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม.
   แหล่งตีพิมพ์ : เอกสารนำเสนอในสัมมนาวิชาการระดับชาติเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Other Women in Peacebuilding: Ethno-Religious Relation in Feminism Peacemaking Perspective
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   แหล่งตีพิมพ์ : : เอกสารนำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict 2018
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : ทวีลักษณ์ พลราชม.(2561). นานาชาติในท้องถิ่น:การเข้ามาอยู่ถาวรของชาวต่างชาติในพื้นที่บ้านพังปริง ตำบลกราย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม.
   แหล่งตีพิมพ์ : : เอกสารนำเสนอในที่ประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : อัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธุ์ (Hybrid Identities) ของผู้หญิงมุสลิมปาตานี “สามรุ่น” ผ่านระบบการศึกษาแผนใหม่ ระหว่าง พ.ศ.2500-2525”
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : พิเชฐ แสงทอง, (บรรณาธิการ).ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์: รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10. (น.23-61). กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-61 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : “อัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธุ์ (Hybrid Identities) ของผู้หญิงมุสลิมปาตานี “สามรุ่น” ผ่านระบบการศึกษาแผนใหม่ ระหว่าง พ.ศ.2500-2525”
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : พิเชฐ แสงทอง, (บรรณาธิการ).ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์: รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10. (น.23-61). กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-61 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : “เส้นทางการศึกษาของผู้หญิงมาเลย์-มุสลิมปาตานีในเอกสารจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์บอกเล่าส่วนบุคคล.”
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 21 หน้า : 117-133 เดือน/ปี : 06/2560-05/2561
   ชื่อบทความ : การเคลื่อนไหวของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ยุคอาณานิคมสเปนถึงการได้รับเอกราช ค.ศ. 1946
   ผู้เขียน : วารชา การวินพฤติ และ ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์|ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin Journal of Social Science and Humanities
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 3-48 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Comparing Pathways and Outcome for Patani Muslim Women of Different Education System since 1959
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   แหล่งตีพิมพ์ : : SLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 129-144 เดือน/ปี : 07/2559-12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ““ทำได้มากกว่าหน้าที่ในครัวเรือน” : ปัญญาชนหญิงมาเลย์-มินังกาบาว กับอาณานิคมและการปฏิรูปอิสลาม.”
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปริทัศน์ (ฉบับรุ่นพิเศษ).
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 7 หน้า : 223-242 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : Comparing Pathways and Outcom for Patani Muslim Women of Different Education Systems Since 1959.
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Islam Realitas : Journal of Islamic & Social Studies
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 2 หน้า : 129-144 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : In.Between.Space.:.Experience..and.Identity..of..Pattani..Muslim..Women..in..the..Modern..Thai..Education..System
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tai Culture
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 21 หน้า : 135-145 เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : In-Between Space: Experience and Identity of Pattani Muslim Women in Modern Education System
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Proceeding on 7TH SINGAPORE GRADUATE FORUM ON SOUTHEAST ASIA STUDIES 201
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 3 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ณ ระหว่างพื้นที่: ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ || มุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : รุไบยาต: วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา
   เล่มที่ : ปีที่ 2  ฉบับที่ : ฉบับที่ 3 หน้า : 146-189 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : ณ ระหว่างพื้นที่: ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ || มุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : รุไบยาต: วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 3 หน้า : 146-189 เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : ทฤษฎีจุดยืนสตรีนิยม : ข้อถกเถียงเชิงญาณวิทยาในการสร้างความรู้ที่มาจากประสบการณ์ผู้หญิง
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : รุไบยาต วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา : Thai Journal of Asian Studies
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11-27 เดือน/ปี : 07/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : กรอบแนวคิด "การพัฒนาสตรี" : วิพากษ์กระบวนทัศน์ในการสร้างความรู้ผู้หญิงในสังคมไทย
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   แหล่งตีพิมพ์ : รัฐศาสตร์สาร
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 31 หน้า : 40-88 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : “Ready to be visible: Wearing Hijab in Thailand’s Three Southern Border Provinces.” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : “Female Agency and Islamic Activism: Thai Case Studies in Localizing the Global.
   สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/06/2562
   ชื่อบทความ : บรรทัดฐานทางสังคมกับความรุนเเรงต่อผู้หญิงเเละเด็กในสามจังหวัดชายเเดนใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัมพร หมาดเด็น ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : ความรุนเเรงต่อผู้หญิงเเละเด็กในชายแดนภาคใต้
   สถานที่ประชุม : โรงแรม Mercure Bangkok Siam
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2562
   ชื่อบทความ : ภาพแทนผู้หญิงในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยจารีตถึงยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
    The Representation of Women in Southern Local Literature in the Traditional period until the National Economic and Social Development ()

   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/09/2562
   ชื่อบทความ : ภาพแสดงแทนผู้หญิงในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยจารีตถึงยุคแผนพัฒนาเศรฐกิจแห่งชาติ
    The Representation of Women in Southern Local Literature in the Traditional period until the National Economic and Social Development (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/09/2562
   ชื่อบทความ : การเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพของผู้หญิงศาสนาพุทธและศาสนาอื่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ พ.ศ. 2547
    The Participation of Non-Muslim Women in the Three Southern Boder Provinces in Peace-Building Process in the Aftermath of the 2004 Unrest (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านระบบ Muti-Mentoring System กลุ่ม MMS8
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/07/2562
   ชื่อบทความ : "Ready" to "be visible": Wearing Hijab of Muslim women in Three Southern Border provinces of Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : Female Agency and Islamic Activism: Thai Case Studies in Localizing the Global
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/06/2562
   ชื่อบทความ : บรรทัดฐานทางสังคมกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและ เด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม อัมพร หมาดเด็น มนวัธน์ พรหมรัตน์
   ชื่อการประชุม : ความรุนเเรงต่อผู้หญิงเเละเด็กในชายแดนภาคใต้
   สถานที่ประชุม : โรงแรม Mercure Bangkok Siam
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/03/2562
   ชื่อบทความ : การเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพของผู้หญิงศาสนาพุทธและศาสนาอื่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ พ.ศ. 2547 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาตินำเสนอผลงานด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม
   สถานที่ประชุม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Taweeluck Pollachom.(2018). Other Women in Peacebuilding: Ethno-Religious Relation in Feminism Peacemaking Perspective. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : เอกสารนำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict 2018.”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/08/2561
   ชื่อบทความ : ทวีลักษณ์ พลราชม. (2561). ตลาดสี่แยกวัดโหนด: พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธ-มุสลิมในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : เอกสารนำเสนอในสัมมนาวิชาการระดับชาติเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
   สถานที่ประชุม : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2561
   ชื่อบทความ : ทวีลักษณ์ พลราชม.(2561). นานาชาติในท้องถิ่น:การเข้ามาอยู่ถาวรของชาวต่างชาติในพื้นที่บ้านพังปริง ตำบลกราย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561.
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2561
   ชื่อบทความ : อยู่กับชายแดน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ เวทีวิจัยมนุษยศำสตร์ไทย ครั้งที่ 12
   สถานที่ประชุม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : “Hybridity Identities of Three Generations of Patani Muslim Women in Modern Education System between 1957-1982.” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : taweeluck pollachom
   ชื่อการประชุม : 13th International Conference on Thai Studies: Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2560
   ชื่อบทความ : “การเหยียดหญิงร่างกายผู้หญิงผู้ชายความด้อยและความสามารถในการใช้เหตุผล.” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Taweeluck Pollachom.(2017).Educated and Middle-Class Patani Muslim Women in Peace Process (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : International Conference on Southeast Asia (ICONSEA2017)
   สถานที่ประชุม : University of Malaya
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 06/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมปาตานีในระบบการศึกษาแผนใหม่ก่อนเริ่มกระแสฟื้นฟูศาสนาอิสลามในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    The Identities of Patani Muslim Women in the Modern Education System on the Threshold of Islamic Revivalism in the Three Southernmost Provinces of Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์..พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา..ครั้งที่ 15.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2559
   ชื่อบทความ : อัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธุ์ (Hybrid identities) ของผู้หญิงมุสลิมปาตานี "สามรุ่น" ผ่านระบบการศึกษาแผนใหม่ ระหว่างพ.ศ.2500-2525
    The Hybrid Identities of Patani Muslim Women in Modern Education System between 1957-1982 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 "คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่งและพรมแดนในมนุษยศาสตร์"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : The Islamic Education Paths of the First Generation of Patani Muslimah in Malay World Experience of Two Muslimah who Graduate From Mahaad Saniah, Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The Southeast Asian Studies in Asian (SEASIA) 2015 Conference
   สถานที่ประชุม : Center for Southeast Asian Studies
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 12/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : แม่ผู้ไม่มีการศึกษา” หรือ “แม่แบบสมัยใหม่” : การสร้างบทบาทและพื้นที่ทางสังคมของผู้หญิงมุสลิมปา ตานีรุ่นแรกที่จบการศึกษาศาสนาจากสถาบันการศึกษาศาสนาขั้นสูงนิลัมปุลี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย..ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : เส้นทางการศึกษาศาสนาของมุสลิมมะห์ปาตานีรุ่นแรกในโลกมาเลย์ : ประสบการณ์จากมุสลิมะห์ที่จบ การศึกษาจากโรงเรียนมะฮัดด์ซานียะห์ อำเภอปาเซะร์ปูเตะห์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์..พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   สถานที่ประชุม : โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า หาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/10/2557
   ชื่อบทความ : “ในระหว่างพื้นที่ : อัตลักษณ์ผู้หญิงมาเลย์-มุสลิมปาตานีสามรุ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์..พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการนานาชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : The Imperial Mae Ping Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Transnational Islam Education : The Identity formation of Malay- Muslim Women.in the Three Southern Border of Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The 32nd German Oriental Conference of the German Society for Oriental Studies
   สถานที่ประชุม : Westfälische Wilhelms-Universität Münster
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 23/09/2556
   ชื่อบทความ : Comparing Pathways and Outcome for Patani Muslim Women in Different Education Systems Since 1959 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Graduate Forum on Southeast Asian Studies
   สถานที่ประชุม : National University of Singapore, Bukit Timah Campus
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 24/07/2556
   ชื่อบทความ : “Uneducated Mother” or “Modern Mother” : The Construction of. Religious Education Women's Role in Public Space in the Three Southern Border of Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The 12th International Conference of Thai Studies (ICTS12)
   สถานที่ประชุม : Sydney Southeast Asia Center
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/04/2556
   ชื่อบทความ : อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมปาตานีที่ผ่านการศึกษาแผนใหม่ หลัง พ.ศ. 2502
    Identities of Patani Muslim Women Who Have Passed through Thailand’s Modernized Education System Since 1959 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย..ครั้งที่.5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : “In-Between Space: Experience and Identity of the Pattani Muslim Women in Modern Education System” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : In the International Conference on “One ASEAN One Community: Political, Religious and Socio-Cultural Issues and Challenges”
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/02/2555
   ชื่อบทความ : “ณ ระหว่างพื้นที่:ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ ||มุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม และ วรชา การินพฤติ
   ชื่อการประชุม : “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: หนทางสู่ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมปาตานี”
   สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/01/2555
   ชื่อบทความ : “One ASEAN One Community: Political, Religious and Socio-Cultural Issues and Challenges” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : WU-UPM International Seminar
   สถานที่ประชุม : walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/02/2555
   ชื่อบทความ : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : ณ ระหว่างพื้นที่ : ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ || มุสลิมมะฮฺปัตตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : In-Between Space: Experience and Identity of Pattani Muslim Women in Modern Education System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : 7TH SINGAPORE GRADUATE FORUM ON SOUTHEAST ASIA STUDIES 2012
   สถานที่ประชุม : ASIA RESEARCH INSTITUTE, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 18/07/2555
   ชื่อบทความ : เสนอโครงการวิจัย“ฮิญาบ” : อิทธิพลของกระแสฟื้นฟูอิสลามต่อผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนวคิดการวิจัย (concept paper) ทางรัฐศาสตร์
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/02/2555
   ชื่อบทความ : ณ ระหว่างพื้นที่: ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ || มุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม- วัฒนธรรมปาตานี
   สถานที่ประชุม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/01/2555
   ชื่อบทความ : ณ ระหว่างพื้นที่ : ประสบการณ์ || อัตลักษณ์ || มุสลิมมะฮฺปัตตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทวีลักษณ์ พลราชม
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้ที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : “In-Between Space: Experience and Identity of Pattani Muslim Women in Modern Education System” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : WU-UPM International Seminar on “One ASEAN One Community: Political, Religious and Socio-Cultural Issues and Challenges”
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/02/2555
   ชื่อบทความ : In-Between Space: The Identity of Three generations of Patani Muslim Women in the Modern Education System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : 150 Years of Thai-German Relations
   สถานที่ประชุม : Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 13/05/2555
   ชื่อบทความ : In.Between.Space.:.Experience and Identity of Pattani Muslim Women.in the Modern Thai Thai Education System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The 7th Asian Graduate Forum on Southeast Asian Studies
   สถานที่ประชุม : Asia Research Institute, National University of Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 16/07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : " 'Asian Values' and 'Family Values' : Gender and Modernity in Malaysia and Singapore" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : International Conference on "ASEAN : Social, Cultural, and Economic Dimension"
   สถานที่ประชุม : Faculty of Humanities and Social Science, Mahasarakham University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/08/2554
   ชื่อบทความ : Entering the “Modern Dream” : the life history of the first generation of Pattani Muslim women education during 1950s-1960s (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The 11th International Conference on Thai Studies : vision of the Future
   สถานที่ประชุม : Siam City Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/07/2554
   ชื่อบทความ : “Entering the “modern dream”: The life history of the first generation of Pattani Muslim women education during 1950-1960s” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The 11th International Conference on Thai Studies Visions of the Future
   สถานที่ประชุม : Siam City Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/07/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : "Women and 'Development' : Critique of Women's Knowledge Construction Paradigm in Thai Society" (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Taweeluck Pollachom
   ชื่อการประชุม : The Royal Golden Jubilee International Seminar Series LXX
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการด้านความยุติธรรมทางสังคมและเท่าเทียมของผู้หญิง
    ชื่อกิจกรรม : การจัดเสวนาในโอกาสเดือนสตรีสากล
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : เสริมความรู้สร้างความคิดเพื่อก้าวสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์วิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิ่งท้าทายสังคมไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมการประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมเสวนา เรื่อง มองเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมอาเซียน/กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ หัวข้อ การเมือง อำนาจและการบริหาร หลัง 1980
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ไทยในบริบทอาเซียน เรื่อง มหากาพย์พื้นบ้านสยาม-ขุนช้างขุนแผน และ คนไท/ไทย ผู้หญิงไท/ไทย และวัฒนธรรมไท/ไทย ในบริบทเอเชีย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ครั้งที่ 70
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2563
 • ชื่อบทความ การค้าและการพึ่งพาอาศัยข้ามพรมแดนชาติพันธุ์ กรณีศึกษาริมฝั่งแม่น้ำบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส ภาคใต้ของประเทศไทย
 • บทความชื่อการวิเคราะห์ความเป็นตระกูลภาพยนตร์วัยรุ่นของภาพยนตร์ไทย
 • ประธานสอบวพ.
  พ.ศ.2562
 • แคมเปญลดความรุนแรงในครอบครัวทั่วโลก
 • ประเมินบทความให้วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ม.บูรพา
 • จัดทำองค์ความรู้จากประวัติศาสตร์บอกเล่าเผยแพร่
 • ประธานสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 • จัดทำองค์ความรู้ประวัติศาสตร์บอกเล่าเผยแพร่
 • เป็นวิทยากร
 • การคิดแผนงานเพื่อขอทุนเผยแพร่ความเท่าเทียมทางเพศ
 • เสนอผลงานวิจัยให้เครือข่ายการทำงาน
 • อบรมผู้นำหญิงมุสลิม
 • อบรมวิธีการตีความศาสนาในมุมมองเพสภาพ
 • พัฒนาแบบสอบถามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อขบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบท
 • การนำเสนองานเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัย
 • พัฒนาศักยภาพการวิจัย
  พ.ศ.2561
 • บรรยายในหัวข้อ ความเสมอภาค กรณีเพศสภาพ
 • ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
 • ประสานงานชาวบ้านและนักศึกษาผู้ไปสอน ประสานอาจารย์ที่เข้าร่วมสอนในแต่ละครั้ง ประสานรถรับส่ง เตรียมอุปกรณ์การสอน
 • เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในเวทีนี้ จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม
 • ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร
 • ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหาร
 • สอบโครงร่าง หัวข้อ "เครือข่ายผู้ค้ารายย่อยชายแดนไทย-มาเลเซียของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ด่านสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
 • เป็นวิทยากรกระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำโครงการศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • วิจารณ์งานและให้ข้อเสนอแนะ
 • ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์
 • ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • ประชุมหารือเพื่อเขียนองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บอกเล่า
 • เป็นวิทยากรร่วมเสวนากรณี เพศสภาพ
 • จัดทำองค์ความรู้ประวัติศาสตร์บอกเล่า
 • การออกแบบรณรงค์ภายใต้แผนงาน ENOUGH ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
 • ประชุมวางแผนการทำงานโครงการวาว
  พ.ศ.2560
 • บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Feminist Fieldwork Research 2017" ในโครงการ "Summer School 2017" ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บรรยายวิชาการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกให้กับผู้สนใจโดยทั่วไป ส่วนมากคือนักศึกษา นักวิชาการ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการร่วมวพ.และเป็นกรรมการสอบโครงร่าง
 • ตรวจแก้ไข ประเมินและเสนอแนะบทความวิชาการ
 • เป็นกรรมการร่วมวพ.และเป็นกรรมการสอบโครงร่าง วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทคัดย่อ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 จำนวน 7 เรื่อง
 • ช่วยอ่านงานและแนะนำนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับที่ปรึกษาหลัก
 • ให้คำแนะนำในการทำวพ.ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 • เป็นผู้ดำเนินรายการ ในช่วงเช้า 9.00-12.00 ในหัวข้อ "การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านมานุษยวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์" ผู้บรรยายคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิทยาสังคมและสุขภาพ
 • ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์
 • ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์
  พ.ศ.2559
 • บรรยายพิเศษ 1. หัวข้อ "ปรัชญาตะวันตก กับแนวคิดการเหยียดหญิง : จากยุคกรีกถึงยุคสมัยใหม่ 2. หัวข้อ "Reason, Objectivity and Dualism : ข้อวิพากษ์จาก (นัก)สตรีนิยม" 3. หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และญาณวิทยาสตรีนิยม"
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  พ.ศ.2562
   ชื่อหนังสือ : Break the Silence
   ผู้แต่ง :  ดร.อัมพร  หมาดเด็น,  ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม
   สำนักพิมพ์ : สันติศิริการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN : 9786169331810
   ชื่อหนังสือ : Breaking the Silence: บรรทัดฐานทางสังคมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชายแดนใต้
   ผู้แต่ง :  ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม
   สำนักพิมพ์ : สันติศิริการพิมพ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ 1
   ISBN : 978-616-93318-1-0
  พ.ศ.2561
   ชื่อหนังสือ : ความคลุมเครือความเคลือบอแคลง เส้นแบ่งและพรมแดนในมนุษยศาสตร์
   ผู้แต่ง :  ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม
   สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : วานีตา ผู้หญิงกลิ้งโลก (หนังสือถอดบทเรียนและประสบการณ์ ทำงานของผู้หญิงในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้
   ผู้แต่ง :  ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม
   สำนักพิมพ์ : สนับสนุนการพิมพ์โดย มูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ จังหวัดปัตตานี
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมปาตานีในระบบการศึกษาแผนใหม่ก่อนเริ่มกระแสฟื้นฟูศาสนาอิสลามในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
   ชื่อรางวัล : รางวัลนำเสนอดีเด่น session C ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
   จาก : เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   เมื่อ : 29/05/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)