:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธนาภา  ช่วยแก้ว
   Miss Thanapa Chouykaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2217, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2217, 2201,2224
   E - mail  thanapa.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2552
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาฝรั่งเศส
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530-2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  08/02/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  หลักสูตร  หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/02/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  จัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจ MICE การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  สาขาความสนใจ
  การโรงแรม/การท่องเที่ยว  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่สู่การเป็นสปาทาวน์
   Guidelines for Development and Management Administration for Developing Spa Town in Khlong Thom District, Krabi Province

   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุรศักดิ์  ชุทอง,  นางสาวธนาภา  ช่วยแก้ว,  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The Creative Ecotourism Development; The Conservation The Way of Nipa Palm Tree, Paddy Rice Field, and Fisher Folks in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province.
   ผู้เขียน : Chouykaew T. & Muneenam U.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tokyo Japan Conference Proceeding, International Conference of Marketing and Tourism - MAT 2017
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 74-78 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : Staff Outing Trip @ Khanom สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ (ร้านอาหาร ที่พัก ขนส่ง และอื่นๆ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 4 (พนักงานบริษัททัวร์ นำเที่ยว ขนส่ง และแหล่งท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 3 (ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 2 (พนักงานด้านการบริการ)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการ รุ่นที่ 1 (พนักงานร้านอาหาร/ภัตตาคาร)
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 4 วิถีลุ่มน้ำ (ปากพนัง-หัวไทร-ชะอวด)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 3 นิเวศป่าเขา (กรุงชิง-นบพิตำ-วังลุง)
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อย (นักสื่อความหมาย) รุ่นที่ 1 นิเวศป่าเขา (เขาแก้ว-ลานสกา-ช้างกลาง)
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รุ่น 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รุ่น 2
 • ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากภูเขา สู่ทะเล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • เป็นวิทยากรบรรยาย
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง
 • ฝึกอบรม 2 หัวข้อ หัวข้อละ 1 วัน รวม 2 วัน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยและการอนุรักษ์ 2. การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 • เป็นวิทยากรบรรยาย 2 หัวข้อ คือ 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยและการอนุรักษ์ 2. การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (นักสื่อความหมายในท้องถิ่น) ในฐานะหัวหน้าโครงการ และวิทยากรบร
   ชื่อรางวัล : โครงการบริการวิชาการดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 10/10/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายสุนทร  บุญแก้ว,  นางสาวปวีณา  กายพันธ์,  นางสาวธนาภา  ช่วยแก้ว,  นางสาวธัญกมล  คงแก้ว
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)