:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จิรารัตน์  สองสี
   Asst.Prof.Dr. Jirarat Songsri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2688, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2688, 2602-4
   E - mail  jirarat.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2544
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/03/2553
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/11/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Cross-reactivity of latex agglutination assay complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil
   Cross-reactivity of latex agglutination assay complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil

   ผู้เขียน : Jirarat Songsri Yuta Kinoshita Wiyada Kwanhian Sueptrakool Wisessombat Jitbanjong Tangpong Md Siddiqur Rahman-Khan Apichai Tuanyok
   แหล่งตีพิมพ์ : : FEMS Microbiology Letters
   เล่มที่ : 365 ฉบับที่ : 22 หน้า : fny256 เดือน/ปี : 11/2562-12/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การตรวจหายีนดื้อยาชนิดอ็อกซาซิลิเนสในอะซีนีโตแบคเตอร์ บอแมนนิไอ ที่แยกได้จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
   Detection of Oxacillinase Genes in Acinetobacter baumannii Isolated from the Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital

   ผู้เขียน : จิรารัตน์ สองสี สุมณฑา กล้าคง หวันตัสกีน ปะดุกา อาซีเย๊าะ หะมะ และปิยะวิทย์ อรชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับพิเศษจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้า : 161-168 เดือน/ปี : 08/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Mediated by Loss of oprD Gene
   ผู้เขียน : Jirarat SONGSRI, Jirapha KUAPHANIT, Natcha MADYOD, Noppasorn CHINNAPONG, Sutthiporn KONGPHENG
   แหล่งตีพิมพ์ : : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 76-79 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การตรวจหาการดื้อยากลุ่มคาร์บาพีแนมส์โดยการขับยาออกในแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
    Detection of the Efflux Pump-Mediated Carbapenem Resistance in Pseudomonas aeruginosa (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จิรารัตน์ สองสี1* จิรัติกานต์ จันทร์ทอง2 เพชรตยา สิทธา2 และสุทธิพร คงเพ็ง3
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพีสมิหลา จ.สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความชุกของแบคทีเรียอะซีนีโตแบคเตอร์ บอแมนนิอาย ที่มียีนดื้อยาคาร์บาพีนีเมสชนิด OXA ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    Prevalence of OXA-Type Carbapenemase Genes in Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii from Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จิรารัตน์ สองสี สุมณฑา กล้าคง หวันตัสกีน ปะดุกา อาซีเย๊าะ หะมะ และปิยะวิทย์ อรชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2560 และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/05/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Detection of carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa isolated from the clinical specimens in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jirarat Songsri, Pilaiwan Yokcharoen, Autchara Thongsan, Narttaya Boochapun and Sutthiporn Kongpheng
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ ประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๔๐ ร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Association of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) ครั้งที่ ๑๖
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
   ชื่อบทความ : Detection of Plasmid-Mediated Carbapenem Resistance Genes in Carbapenem-Non Susceptible Acinetobacter calcoaceticus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Songsri J, Kongchian A, Kongkalimeen A, Songsrijun W, Orachorn P
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 "Research for Well-Being"
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Antibody level against Burkholderia pseudomallei in Nakhon Si Thammarat population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wiyada Kwanhian*, Jirarat Songsri, Issara Prachongsai
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Detection of New Delhi Metallo-beta-Lactamase in Pseudomonas aeruginosa Isolated from the Patients in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จิรารัตน์ สองสี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ความชุกของเชื้อเบอร์โคลเดอเรียสูโดมาลลิไอจากตัวอย่างดินในเขตฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จิรารัตน์ สองสี จันทรกานต์ หนูสุด ดรุณี มูลสีสุข บูชา มอห้ำหมาด
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Emergence of metallo-beta-lactamase, VIM-2, in Pseudomonas aeruginosa from clinical isolates in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Songsri J, Phantong W, Kaewprachum W, Tewthao L, Orachorn P
   ชื่อการประชุม : International Medical Sciences Conference 2014 “Translational Research from Molecular Basis to Health Care” and The 4th International Medical Technology Symposium on the Occasion of the 36th
   สถานที่ประชุม : Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมของ ต. เทพราช อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, พวงทิพย์ ภู่พงษ์, จิรารัตน์ สองสี, วรางคณา ศรีหมอก, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย : The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ความชุกของเชื้อเบอร์โคลเดอเรียสูโดมาลลิไอจากตัวอย่างดินในเขตตำบลเทพราช อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : รัชนี รอดภัย อรนุช สุขสำราญ ภูมิภัช ทองดี และ จิรารัตน์ สองสี
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/09/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : หนูน้อยวัยใส ห่างไกลเหาตัวร้าย (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)