:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พรพล  ธรรมรงค์รัตน์
   Mr. Pornpon Thamrongrat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2282, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2282, 2206-7
   E - mail  pornpon.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/03/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/03/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  การค้นคืนสารสนเทศ, การทำเหมืองข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  การค้นคืนสารสนเทศมัลติมีเดีย, การออกแบบและพัฒนาเกมส์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Clinical outcome improvement in Thai southern older adults with diabetes in a community setting: Using an action research method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chennet Phonphet RN, Ph.D Rewwadee Petsirason RN, Ph.D Naiyana Noonil RN, Ph.D Saifon Akvarangkul RN, Ph.D Pornpon Thamrongrat MSc. Ladda Thiamwong RN, Ph.D
   ชื่อการประชุม : 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM 2018)
   สถานที่ประชุม : Walkerhill Seoul Hotel, 177 Walkerhill-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Korea (South)
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 19/04/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้ค่าประสิทธิภาพโดยนัยทั่วไปของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
    Web Page Classification using Generalization Performance of Support Vector Machines (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มัลลิกา ขวัญเกื้อ, ฐิมาพร เพชรแก้ว และ พรพล ธรรมรงค์รัตน์
   ชื่อการประชุม : The 11th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2015)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การให้คะแนนเสียงโดยประยุกต์ใช้ค่าประสิทธิภาพโดยนัยทั่วไปของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนในการจำแนกประเภทเว็บเพจ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มัลลิกา ขวัญเกื้อ, ฐิมาพร เพชรแก้ว และ พรพล ธรรมรงค์รัตน์
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การจำแนกประเภทเว็บเพจด้วยมัลติคลาสซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยประยุกต์ใช้ค่าประสิทธิภาพโดยนัยทั่วไป (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มัลลิกา ขวัญเกื้อ ฐิมาพร เพชรแก้ว และ พรพล ธรรมรงค์รัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 : the 7th National Conference on Information Technology (NCIT 2015)
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/10/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาและทดสอบใช้โลกเสมือนผสานโลกจริง 3 มิติ สำหรับแสดงแผนผังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
    Development and Evaluation 3D Augmented Reality for Walailak University Map, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ณรงค์ฉัตร สุระพิมลศาล, พรพล ธรรมรงค์รัตน์, และ เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICSEC 2014) : The 18th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2014)
   สถานที่ประชุม : Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
   ชื่อบทความ : การทดสอบประสิทธิภาพอัลกอริทึม 1vsAll_Voting ด้วยลักษณะเฉพาะข้อความและข้อความกับหัวเรื่องสำหรับการจำแนกประเภทเว็บเพจ
    Performance Testing of 1vsAll_Voting Algorithm Using Text Feature and Text with Title Feature of Web Page Classification (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พรพล ธรรมรงค์รัตน์
   ชื่อการประชุม : The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014)
   สถานที่ประชุม : ขอนแก่น ประเทไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : A Novel Voting Algorithm of Multi-Class SVM for Web Page Classification (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 2nd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT 2009)
   สถานที่ประชุม : Beijing, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 08/08/2552
   ชื่อบทความ : การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยวิธีการลดขนาดลักษณะเฉพาะและมัลติคลาสซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
    Web Page Classification Using Feature Reduction and Multi-Class SVM (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2009)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยบูรพา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/07/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้ค่าความถี่เอกสารและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
    Web Page Classification Using Document Frequency and Support Vector Machine (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 : The National Computer Science and Engineering conference (NCSEC 2008)
   สถานที่ประชุม : ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2551
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)