:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. มานิตย์  นุ้ยนุ่น
   Asst.Prof.Dr. Manit Nuinoon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2198, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2198, 2703-4
   E - mail  manit.nu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/03/2553
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/10/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  Thalassemia and Hemoglobinopathies, Human Genetics, Clnical Hematology, Genetic Testing, Gene Mutations/Polymorphisms
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Clinical Hematology, Thalassemias, G-6-PD Deficiency, Personalized Medicine.
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2557
   - การศึกษาการแสดงออกของ CD209 บนเซลล์เดนดริติกและหมู่เลือดกับความรุนแรงของอาการทางคลินิกของผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่
   ผู้วิจัย :  ดร.จิราพร  เจริญพูล,  รศ.ดร.จรวย  สุวรรณบำรุง,  ดร.จิรารัตน์  สองสี,  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น,  นางสาวจันทร์จุรีย์  ถือทอง
   ระยะเวลาโครงการ : 20/12/2557 - 20/06/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
   - ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของยีนบริเวณโปรโมเตอร์ของยีน CD209 กับ อาการทางคลินิกของผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Association of promoter region polymorphisms of CD209 gene with clinical symptoms of dengue virus infection in Nakhon Si Thammarat province

   ผู้วิจัย :  ดร.จิรารัตน์  สองสี,  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น,  ดร.จิราพร  เจริญพูล,  รศ.ดร.จรวย  สุวรรณบำรุง,  นางสาวจันทร์จุรีย์  ถือทอง,  ดร.รัชฎาภรณ์  จันทสุวรรณ์,  นายชุมพร  ผลประเสริฐ,  นายอนุสรณ์  ศรีวารินทร์
   ระยะเวลาโครงการ : 20/12/2557 - 20/06/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Quantitative Trait Loci Influencing Hb F Levels in Southern Thai Hb E (HBB: c.79G>A) Heterozygotes
   ผู้เขียน : Kesornsit A, Jeenduang N, Horpet D, Plyduang T, Nuinoon M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Hemoglobin
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-29 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Association of vitamin D receptor gene polymorphisms with serum 25(OH)D levels and metabolic syndrome in Thai population
   ผู้เขียน : Sangkaew B, Nuinoon M, Jeenduang N
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gene
   เล่มที่ : 659 ฉบับที่ : - หน้า : 59-66 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Vitamin D status and its associated factors in Rural Subjects in Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Chalee Sriprachan, Thunyaluk Plyduang, Manit Nuinoon, Dararut Horpet, Boonnisa Sangkaew, Narissara Kaewboonlert
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Med Assoc Thai
   เล่มที่ : 101 ฉบับที่ : 3 หน้า : 397-404 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Hematological and Molecular Characterization of a Novel Hb A2 Variant with Homozygous alpha-Thalassemia-2 in a Southern Thai Individual
   ผู้เขียน : Nuinoon M, Jeenduang N, Kesornsit A, Horpet D, Plyduang T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Hemoglobin
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 3 หน้า : 213-215 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Validation of the immunochromatographic strip for alpha-thalassemia screening: a multicenter study
   ผู้เขียน : Pranee Winichagoon, Pornnapa Kumpan, Paula Holmes, Jill Finlayson, Christopher Newbound, Arnold Kabral, Benjamin Li, Manit Nuinoon, Terry Fawcett, Chatchai Tayapiwatana, Watchara Kasinrerk and Suthat Fucharoen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Translational Research
   เล่มที่ : 165 ฉบับที่ : 6 หน้า : 689-695 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : Studies of the CETP TaqIB and ApoE Polymorphisms in Southern Thai Subjects with the Metabolic Syndrome
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Sureerut Porntadavity, Manit Nuinoon, Dararat Horpet, Nongyao Thepkwan, Pattamawadee Thaworn and Suporn Theanmontri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biochemical Genetics
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 7-8 หน้า : 184-199 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : ความรู้และทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อธาลัสซีเมีย
   Knowledge and attitudes toward thalassemia in Walailak University staffs

   ผู้เขียน : มานิตย์ นุ้ยนุ่น*, นุชจรี จีนด้วง และดารารัตน์ ห่อเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้า : 240-254 เดือน/ปี : 09/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Thalassemia and Hemoglobin E in Southern Thai Blood Donors
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Kwanta Kruachan, Warachaya Sengking, Dararat Horpet, and Ubol Sungyuan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advances in Hematology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : Article ID 932306 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Insight into the Peopling of Mainland Southeast Asia from Thai Population Genetic Structure
   ผู้เขียน : Pongsakorn Wangkumhang, Philip James Shaw, Kridsadakorn Chaichoompu, Chumpol Ngamphiw, Anunchai Assawamakin, Manit Nuinoon, Orapan Sripichai, Saovaros Svasti, Suthat Fucharoen, Verayuth Praphanphoj and Sissades Tongsima
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLOS ONE
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1-12 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Book Chapter: Genomic Study in Beta-Thalassemia in the book "Advances in the Study of Genetic Disorders" edited by Kenji Ikehara
   ผู้เขียน : Saovaros Svasti, Orapan Sripichai, Manit Nuinoon, Pranee Winichagoon and Suthat Fucharoen
   แหล่งตีพิมพ์ : : ISBN 978-953-307-305-7, InTech. DOI: 10.5772/23545
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 149-169 เดือน/ปี : 11/2554-11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : A genome-wide association identified the common genetic variants influence disease severity in beta0-thalassemia/hemoglobin E
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon • Wattanan Makarasara • Taisei Mushiroda • Iswari Setianingsih • Pustika Amalia Wahidiyat • Orapan Sripichai • Natsuhiko Kumasaka • Atsushi Takahashi • Saovaros Svasti • Thongperm Munkongdee • Surakameth Mahasirimongkol • Chayanon Peerapittayamongkol • Vip Viprakasit • Naoyuki Kamatani • Pranee Winichagoon • Michiaki Kubo • Yusuke Nakamura • Suthat Fucharoen
   แหล่งตีพิมพ์ : : Human Genetics
   เล่มที่ : 127 ฉบับที่ : 3 หน้า : 304-314 เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Detection of a known mutation M412T in the LDL receptor in a Chinese Thai FH family
   ผู้เขียน : Klai-upsorn S. Pongrapeeporn, Manit Nuinoon, Pikun Thepsuriyanont, Bantita Kasemsuk, Patthamawadee Charoensuk, Ruechakorn Chantawee, Uchanee Wongmanee and Wilairat Nuchpramool
   แหล่งตีพิมพ์ : : Clinica Chimica Acta
   เล่มที่ : 365 ฉบับที่ : 1-2 หน้า : 211-216 เดือน/ปี : 03/2549-04/2549
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Development of Single Nucleotide Polymorphism Genotyping by Polymerase Chain Reaction-High Resolution Melting Analysis (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018 "Innovation and natural products for health and well-being"
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Anion exchanger 1 mutations associated with Southeast Asian Ovalocytosis: prevalence in Southern Thailand and effect on erythrocyte morphology during storage under blood bank condition (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangjai Piwkham, Manit Nuinoon, Imron Cheteh, Ayeena Sama-ae, Roslawatee Waekaji, Porntip Rittisang, Fariha Iadnai, Sirapatsorn Sirimee
   ชื่อการประชุม : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : The Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Association between VDR TaqI polymorphism and serum 25- hydroxyvitamin D levels and obesity in Southern Thai population (Proceeding) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonnisa Sangkaew, Manit Nuinoon, Chutima Jantarat, Thunyalak Plyduang, Dararut Horpet, and Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 “Integrative Genetics: From Discovery to Innovation”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of Hemoglobin E from Two Communities in Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon*, Aumpika Kesornsit, Nutjaree Jeenduang, Dararat Horpet, Thunyaluk Plyduang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Mutational Spectrum of Beta-Thalassemia in Southern Thais (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon*, Patchara Rattanaporn, Thongchai Benjchareonwong, Anuchit Choowet, Komsai Suwanno, Ngamta Saekoo, Krongjit Lhekpetch, Orapan Thipthara, Dararat Horpet, Orapan Sripichai, Pranee Winichagoon, Saovaros Svasti, Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ Genomics and Genetics Conference (GGC 2016)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/07/2559
   ชื่อบทความ : A Novel Delta-Globin Gene Mutation in Southern Thai Population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon*, Aumpika Kesornsit, Nutjaree Jeenduang, Dararat Horpet, Thunyaluk Plyduang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ (GGC2016)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/07/2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของโรคเม็ดเลือดแดงรูปไข่ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุสลิมเชื้อสายมลายูจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ดวงใจ ผิวคา, มานิตย์ นุ้ยนุ่น, อายีนา สะมะแอ, โรสลาวาตี แวกาจิ อิมรอน เจะเตะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความถี่ของชนิดการกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบินในผู้ป่วยโรคเบต้าธาลัสซีเมียที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคใต้ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มานิตย์ นุ้ยนุ่น, พัชรา รัตนาพร, เสาวรส สวัสดิวัฒน์, ปราณี (วินิจจะกูล) ฟู่เจริญ, สุทัศน์ ฟู่เจริญ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Hemoglobinopathies in Southern Thai Blood Donors: A Preliminary Study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Kwanta Kruachan, Warachaya Sengking, Dararat Horpet and Ubol Sungyual
   ชื่อการประชุม : The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 “Bridging ASEAN Biochemical Research Communities”
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/04/2557
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอีในชุมชนท่าประจะ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มานิตย์ นุ้ยนุ่น ทิพย์ธัญญา ไทยกูล ธัญญาลักษณ์ แก้วคชชา และนาตาชา พงษ์พยัฆ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2557
   ชื่อบทความ : Development of SNP Genotyping by PCR-RFLP: Applications in Disease Severity Prediction in Beta-Thalassemia/Hb E Disease (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Dararat Horpet, Saovaros Svasti and Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ : Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies
   สถานที่ประชุม : โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2557
   ชื่อบทความ : Genetic Counseling in a Family with Multiple alpha- and beta-Thalassemia Genes Interaction (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Saovaros Svasti, Pranee Winichagoon and Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
   ชื่อบทความ : Development of SNP genotyping by PCR-RFLP: Applications in disease severity prediction in Beta-thalassemia/Hb E disease (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Dararat Horpet, Saovaros Svasti and Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ หัวข้อ “การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (NGS2014)"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2557
   ชื่อบทความ : Genetic Modifiers of the Disease Severity of Beta-Thalassemia among Southern Thai Patients (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Anuchit Choovait, Thongchai Benjchareonwong, Orapan Sripichai, Patchara Rattanaporn, Pranee Winichagoon, Saovaros Svasti and Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ความชุกของภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Prevalence of G-6-PD Deficiency of the Community in Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นวันวัจน์ ไชยนุวงศ์, มานิตย์ นุ้ยนุ่น
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : โครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : มานิตย์ นุ้ยนุ่น
   ชื่อการประชุม : โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 “ทิศทางสู่ความเป็นเลิศแห่งเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา” : Towards best practice of Learning and Teaching in Medical Technology
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม Convention C โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กทม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2556
   ชื่อบทความ : ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในชุมชนท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Prevalence of Thalassemia and Abnormal Hemoglobin in Tha Pracha Community, Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Thiptunya Thaikool, Tanyalak Kaewcotcha, Natacha Pongpayak, Pornnapa Khampan and Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การตรวจหาชนิดของการกลายพันธุ์ในยีนเบต้าธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์แอมพลิฟิเคชั่นรีแฟรกทอรี่มิวเตชั่นซิสเต็ม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ขอตีเย๊าะ ด่าโอะ เดะย๊ะ อาดำ อัฟนัน สาและ และ มานิตย์ นุ้ยนุ่น
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปีเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/09/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Genetic Modifiers in Beta-Thalassemia ()
   ผู้เขียน : Fucharoen S, Winichagoon P, Sripichai O, Makarasara W, Munkongdee T, Nuinoon M and Svasti S.
   ชื่อการประชุม : 1st International Congress on "Cellular and Molecular Advances in Non-Contagious Diseases"
   สถานที่ประชุม : Babol University of Medical Sciences, Babol, Mazandaran, Islamic Republic of Iran
   ประเทศ : อิหร่าน เมื่อ 16/05/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : MOLECULAR CHARACTERIZATION AND DETECTION OF HIGHLY UNSTABLE BETA-CHAIN VARIANT IN THAI PATIENTS WITH HB SHOWA-YAKUSHIJI/HB E DISEASE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Saovaros Svasti, Thongperm Munkongdee, Duangmanee Sanmun, Chanikarn Boonchoy, Sumonmaln Klamchuen, Pranee Winichagoon and Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : The 5th Annual Symposium of Protein Society of Thailand "Protein Research: From Basic Approaches to Modern Technologies "
   สถานที่ประชุม : Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/06/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนบ้านประชาอารีรอบรู้โรคตามฤดูกาล (โรงเรียนบ้านประชาอารี)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : โครงการเทคนิคการแพทย์วลัยวลักษณ์เพื่อชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลชื่นชม ด้านการบริการวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : โครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
   จาก : หน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น
   ชื่อผลงาน : โครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6
   จาก : สภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 29/03/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของสนิปส์ในจีโนมกับความรุนแรงของโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย (The Association of Single Nucleotide Polymorphisms in the Genome and Disease Severity in Beta-Thalassemia)
   ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 รางวัลระดับดีเด่น
   จาก : สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : A genome-wide association identified the common genetic variants influence disease severity in beta(0)-thalassemia/hemoglobin E
   ชื่อรางวัล : รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552
   จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   เมื่อ : 30/06/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)