:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว
   Assistant Professor Doctor Udomsak Saengow
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2876/2553, 0-7567-2553-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2876/2553, 2553-4
   E - mail  udomsak.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบาดวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2558
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2553
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/01/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  PhD (Epidemiology)
  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Epidemiology
  เศรษฐศาสตร์  Health Economics
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Health system research/Health policy
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Alcohol policy
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลของความหนาแน่นของจุดจำหน่ายแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบ
   Effects of alcohol outlet density on drinking behavior and consequences

   ผู้เขียน : อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : Journal of Health Science Research
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 00 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Willingness to pay for colorectal cancer screening and effect of copayment in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow, Stephen Birch, Alan Geater, Virasakdi Chongsuwiwatvong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1727-1734 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Gaming behaviour with Pokemon GO and physical activity: A preliminary study with medical students in Thailand
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Saengow, U., Ng, CJ., Thanamee, S., & Kaewruang, N. (2018). Gaming behaviour with Pokemon GO and physical activity: A preliminary study with medical students in Thailand. PLoS ONE, 13, e0199813.
   แหล่งตีพิมพ์ : PLoS ONE
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 6 หน้า : e0199813 เดือน/ปี : 06/2561-/
   ชื่อบทความ : Patients’ perspectives regarding hospital visits in the universal health coverage system of Thailand: A qualitative study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., & Saengow, U. (2018). Patients’ perspectives regarding hospital visits in the universal health coverage system of Thailand: A qualitative study. Asia Pacific Family Medicine, 17, 9.
   แหล่งตีพิมพ์ : Asia Pacific Family Medicine
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9 เดือน/ปี : 09/2561-/
   ชื่อบทความ : HERBAL MEDICINE PRESCRIPTION PRACTICE FOR DYSPEPSIA IN THAI PUBLIC HOSPITALS
   ผู้เขียน : 1Susaraporn Sampradit*, 2Krit Pongpirul, 3Udomsak Saengow, 1Sukhamol Suksawangrote, 3Chaweewan Klongsiriwet.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gut
   เล่มที่ : 67 ฉบับที่ : Suppl 2 หน้า : A43 เดือน/ปี : 06/2561-08/2561
   ชื่อบทความ :  Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study. BMC Medical Education, 18, 288.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 288 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ : A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC)
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC). Journal of Physical Activity & Health, 15, S214.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Physical Activity & Health
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 10 (Suppl 1) หน้า : S214 เดือน/ปี : 10/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
   Knowledge, Administrative Skill and Working Performance of Safety Officers in Natural Rubber Processing Industry, South of Thailand

   ผู้เขียน : สุภาวิดา พริกเล็ก, จำนงค์ ธนะภพ*, ศศิธร ธนะภพ, นุจรีย์ แซ่จิว, อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 35 หน้า : 21-35 เดือน/ปี : 01/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : ความชุกโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
   Prevalence of chronic kidney disease in type 2 diabetes in Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital

   ผู้เขียน : อัจฉรา เจริญพิริยะ, อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว, งามจิต คงทน
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้า : 73-82 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2017). Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study. BMJ Open, 7, e017297.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : e017297 เดือน/ปี : 09/2560-/
   ชื่อบทความ : Thailand’s national alcohol survey as a policy monitoring tool
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow
   แหล่งตีพิมพ์ : : Drugs and Alcohol Today
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 4 หน้า : 205-217 เดือน/ปี : 10/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Physical activity among medical students in Southern Thailand: A mixed methods study  
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Fungthongcharoen, K., Saengow, U., & Vijitpongjinda, S. (2017). Physical activity among medical students in Southern Thailand: A mixed methods study. BMJ Open, 6, e013479.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 9 หน้า : e013479 เดือน/ปี : 09/2559-/
   ชื่อบทความ : ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อประเทศไทย 4.0
   Contribution of Universal Health Coverage to Thailand 4.0

   ผู้เขียน : อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 74-80 เดือน/ปี : 03/2559-04/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Preferences and acceptance of colorectal cancer screening in Thailand.
   ผู้เขียน : Saengow U, Chongsuwiwatvong V, Geater A, Birch S
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 6 หน้า : 2269-76 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Reduction in alcohol consumption during temporary abstinence campaign (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow; Roengrudee Patanavanich; Paibul Suriyawongpaisal; Wichai Aekplakorn
   ชื่อการประชุม : 45th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society
   สถานที่ประชุม : Utrecht, Netherlands
   ประเทศ : เนเธอร์แลนด์ เมื่อ 04/06/2562
   ชื่อบทความ : Challenges in implementation of community health fund in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow; Tharin Phenwan; Tanai Ketwongkot
   ชื่อการประชุม : Prince Mahidol Award Conference 2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/02/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : What do patients think about hospital visits in the universal coverage system of Thailand? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Per capita alcohol consumption trend in Thailand: A decade with the Alcoholic Beverage Control Act of 2008. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : 44nd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2561
   ชื่อบทความ : Challenges in Evaluating Effectiveness of Health Promotion interventions ()
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย 2561
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effects of Pokemon GO on physical activity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit*, Udomsak Saengow, Chirk Jenn Ng, Sanhapan Thanamee, Nonthakorn Kaewruang
   ชื่อการประชุม : ISBNPA Annual Meeting 2017
   สถานที่ประชุม : Victoria Conference Centre, Victoria, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 08/06/2560
   ชื่อบทความ : Factors associated with failure to maintain abstinence during the Buddhist Lent Abstinence Campaign in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : The 43rd annual symposium of the Kettil Bruun Society (KBS)
   สถานที่ประชุม : University of Sheffield, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 05/06/2560
   ชื่อบทความ : Decision Rules in Economic Evaluation of Healthcare Programs (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : Factors affecting participation in the Thai Buddhist Lent Abstinence Campaign (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow and Sawitri Assanangkornchai
   ชื่อการประชุม : Global Alcohol Policy Conference 2017
   สถานที่ประชุม : Pullman Melbourne Albert Park, Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 04/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : One survey to rule them all? Monitoring alcohol policies with national survey in Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : KBS 2016 - 42nd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society in Stockholm
   สถานที่ประชุม : Stockholm University, Stockholm, Sweden
   ประเทศ : สวีเดน เมื่อ 30/05/2559
   ชื่อบทความ : Survey on physical activity behaviours among medical students in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Krittanu Fungthongcharoen, Udomsak Saengow, Surasak Vijitpongjinda
   ชื่อการประชุม : The 6th ISPAH Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
   ชื่อบทความ : แนวโน้มการดื่มสุราและผลกระทบในทศวรรษที่ผ่านมา ()
   ผู้เขียน : ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : District Health System under Universal Health Coverage Policy in Thailand ()
   ผู้เขียน : Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : Asia Public Policy Forum 2015: The Financing and Delivery of Public Health Services in Asia
   สถานที่ประชุม : Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 12/08/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ด้ายวิทยาศาสตร์การแทพย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บ้านศาลาต้นสะท้อนปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตความดัน
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิทธิส่วนบุคคลหรือผลกระทบทางสังคม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พันธกิจด้านการวิจัยกับบทบาทงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่สนองตอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พันธกิจด้านการวิจัยกับบทบาทงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่สนองตอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ Living Will and Palliatie Care Conference
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บ้านราชพฤกษ์แจ่มใส ห่างไกลไขมัน
 • ชื่อโครงการ : สุขภาพชุมชนเรื่อง หมู่บ้านพังหรัน รู้ทัน โรคความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เบาหวาน เบาใจ ปลอดภัยด้วยผ้าขาวม้า
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ตามที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้กำหนดจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ ดื่มในระดับที่ปลอดภัย ...มีจริงหรือ ? เพื่อเปิดงานวิจัยยืนยันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับความปลอดภัยไม่มีจริง โดยจัดขึ้นใน วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเห็นว่าบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ เป็นวิทยากรในเวทีเสวนาดังกล่าว โดยมีนายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เบอร์โทรศัพท์ 08 1256 9901 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
  พ.ศ.2560
 • จัดทำโครงการในฐานะหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ และเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
 • ให้สัมภาษณ์สด โทรทัศน์ช่อง SpringNews เกี่ยวกับผลของ พรบ.สรรพสามิต 2560
  พ.ศ.2559
 • บรรยายในหัวข้อ "สถิติเบื้องต้นในการทำวิจัยและแนะนำโปรแกรม Epidata, R & Package Epicalc"
 • Prince Mahidol Award Conference: parallel session 2.2 Missed Opportunities and Opportunity Costs: Reprioritizing UHC Decisions in Light of Emergence of New Technologies, Continued Budget Constraints, and Incentives. (Rapporteur in this session)
 • วิพากษ์โครงร่างวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 2/2558 (ให้ความเห็นปรับปรุงแก้ไข proposal และให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางระบาดวิทยา)
 • วิพากษ์โครงร่างวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 3/2558 (ให้ความเห็นปรับปรุงแก้ไข proposal และให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางระบาดวิทยา) (เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิมไปเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559)
 • อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก อสมท. พร้อมกับ ศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผอ. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เกี่ยวกับสถิติปัญหาอันสืบเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลของประเทศไทย โดยคลิปการสัมภาษณ์ได้ออกอากาศในรายการ “คุยโขมงข่าวเช้า” ช่อง 9 MCOT HD (กดเลข 30)
  พ.ศ.2558
 • บรรยายในหัวข้อ "สถิติเบื้องต้นในการทำวิจัยและแนะนำโปรแกรม Epidata, R & Package Epicalc"
 • ประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการสองจังหวัดสองมหาวิทยาลัย (รับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ)
 • ประชุมวิชาการสารเสพติด (ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ และประชุมระดมสมองเป้าหมายและส่วนขาดเชิงนโยบายในการทำงานด้านสารเสพติดของประเทศไทย)
 • วิพากษ์โครงร่างวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 1/2558 (ให้ความเห็นปรับปรุงแก้ไข proposal และให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางระบาดวิทยา)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย (เป็นวิทยากรบรรยายด้านสถิติและระบาดวิทยา และให้ความเห็นโครงร่างงานวิจัย)
 • Consultation service about data mining of clinical laboratory database (ระดมสมองเกี่ยวกับลักษณะของฐานข้อมูล ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูล จัดทำรายงานการวิเคราะห์ฐานข้อมูล และนำเสนอผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูล)
 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice Workshop)
  หนังสือ
  พ.ศ.2559
   ชื่อหนังสือ : ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย (Facts and Figures: Alcohol in Thailand)
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ สงขลา
   ISBN : 978-616-393-077-4
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม
   ชื่อรางวัล : บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องใน "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562"
   จาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   เมื่อ : 09/07/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)