:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ บุษบรรณ  สุขกาญจน์
   Miss Bhudsaban Sukkarn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2820, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2820, 2808-10
   E - mail  bhudsaban.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2552
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences (2015), doi: 10.1016/j.ajps.2015.11.001
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 00/2558-00/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   ชื่อการประชุม : Asian Federation for Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Quantitative Analysis of Tannic Acid in Areca Seed Extracts and Their Antioxidant and Antimicrobial Activities (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Bhudsaban Sukkarn, Monthon Lertcanawanichakul, Pornpak Sirathanarun, Panassanan Petmeeka, Kittiya Sa-ngabankok, Salinee Donchai, Piyamas Maneesri, Waraporn Keawsuwan and Kanoknan Sittisak
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer
   สถานที่ประชุม : พัทยา จ.ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
   ชื่อบทความ : Analysis of tannic acid in Areca seed extracts and their antioxidant and antimicrobial activities (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Bhudsaban Sukkarn, Monthon Lertcanawanichakul, Pornpak Sirathanarun, Panassanan Petmeeka, Kittiya Sa-ngabankok, Salinee Donchai, Piyamas Maneesri, Waraporn Keawsuwan and Kanoknan Sittisak
   ชื่อการประชุม : The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer
   สถานที่ประชุม : พัทยา จ.ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Antioxidant and antimicrobial activities of extracts from areca seed (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : บุษบรรณ สุขกาญจน์, มณฑล คณาวนิชกุล, พนัสนันท์ เพชรมีค่า, กิตติยา สง่าบ้านโคก, สาลินี ดอนชัย
   ชื่อการประชุม : วลัยวลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/07/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ตู้ยาเพื่อน้อง ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตู้ยาเพื่อน้องครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : อาศรมยาสัญจร
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
 • ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารในชุมชนกำแพงเซา
 • ชื่อโครงการ : เภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : โครงการ "แผนที่ในงานสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา"
    ชื่อกิจกรรม : โครงการ \"แผนที่ในงานสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา\"
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : Antioxidant and antimicrobial activities of extracts from areca seed
   ชื่อรางวัล : รางวัลการนำเสนอบทความวิชาการภาคโปสเตอร์ อันดับ 3 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4
   จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวบุษบรรณ  สุขกาญจน์,  รศ.ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)