:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พีรรัชต์  ไทยนะ
   Asst.Prof.Dr. Peerarat Thaina
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2824, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2824, 2808-10
   E - mail  peerarat.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชวิทยา
  มหาวิทยาลัย  The Universitry of Melbourne
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2510-2515
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2515-2517
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  26/12/2559
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เภสัชวิทยา
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบทางเดินอาหาร
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เภสัชวิทยา
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Effect of Anthraquinone Glycosides Extracted from Senna alata Leaves on the Contractions of Rat Isolated Gastric Fundus
   ผู้เขียน : Thaina, P., Panichayupakaranant, P., Wongnawa, M., Bumrungwong, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal Pharmacology. 33(2): 55-59.
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 2 หน้า : 55-59 เดือน/ปี : 04/2554-07/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Effect of Curcuma aeruginosa on the contraction of rat isolated intestine. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Bumrungwong, N., Thaina, P., Wongnawa, M. and Subhadhirasakul, S.
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak National Research Conference, 3-4 July, 2014 at Walailak University.
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Evaluation of acute toxicity, antipyretic, anti-inflammatory and antioxidant activities of the chloroform extract of Kaempferia galangal Linn. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thaina, P., Supawita, T., Rittitid, W., Sangkawang, M., Saengkhaw, C., Tubthong, N., Saithong and Buakong
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak National Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ฝรั่งและฤทธิ์ในการรักษาอุจจาระร่วง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พีรรัชต์ ไทยนะ
   ชื่อการประชุม : สมุนไพรเพิ่อชีวิต” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เรื่อง “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร"
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคกรดไหลย้อน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2532
   ชื่อหนังสือ : เภสัชวิทยาระบบประสาทอัตโนมัติ เล่ม 1
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ
   สำนักพิมพ์ :
   พิมพ์ครั้งที่ : ณ
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ดีเด่นด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา
   ชื่อรางวัล : เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปั 2560
   จาก : ชมรมเภสัชกรภาคใตื
   เมื่อ : 22/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)