:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธนวัฒน์  คงยศ
   Mr. Tanawat Kongyot
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2827, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2827, 2808-10
   E - mail  tanawat.ko@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริบาลทางเภสัชกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/04/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/04/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  1. Infectious disease 2. Community Pharmacy / Family pharmacy
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การประเมินขนาดยา vancomycin ตามน้ าหนัก เชิงพรรณนาแบบย้อนกลับของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธนวัฒน์ คงยศ ฒิ จันทราภัตร์ ธเนศ เจตนา ธีรภัทร์ มาแจ่ม พัชนี นวลช่วย
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference.
   สถานที่ประชุม : Walailak university
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาความชุกของการเกิดภาวะ แลกติก แอซิโดซิส ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาเมทฟอร์มิน ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พิชามญชุ์ รัตนธัชชัยกุล, พิมพ์มณี ดุลยธรรม, พรพิสุทธิ์ อนุรักษ์, ธนวัฒน์ คงยศ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Retrospective descriptive study of appropriate medicines in hospitalized patients with congestive heart failure in Medicine department at Maharaj Nakhon Si Thammarat hospital. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tanawat Kongyot*, Sawitree Thongarporn, Kanjana Sudrith, Prathanporn Rochprakasit, Radeepas Suebsa-ard, Sukanda Phiwmou, Natthayakorn Termkung
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research National Conference.
   สถานที่ประชุม : Walailak university
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Factors Related to Antiretroviral Medication Adherence for HIV-infected Patients in Thasala Hospital. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tanawat Kongyot, Apichaya Chanawong, Pattaraphon Nilchaay, Punnutda Wongjitsue, Ratinan Phantaneeya, Patchara Nunaina and Penprapa Plubbordee
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak university, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มี zidovudine ร่วมในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลท่าศาลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เพ็ญพิชชา ปานเมือง* วิทวัส บัวจันทร์* และ สุดาทิพย์ มากคงแก้ว* ธนวัฒน์ คงยศ* วิชัย พิบูลย์* นุชนาฎ ตัสโต** วรรณดี คงเทพ**
   ชื่อการประชุม : มหกรรมสุขภาพชุมชนกับการใช้ยา
   สถานที่ประชุม : คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26-27 มิถุนายน 2555
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/09/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดูแลผู้ป่วยโรคเก๊าต์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ยาแก้ปวดที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เชื้อดื้อยาที่ควรทราบสำหรับประชาชน
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Phamacy Forum 2018
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึอบรม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด
 • ชื่อโครงการ : ปฐมบทสู่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในชุมชน : สาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา : ทุ่งชน : บางปู : นบพิตำ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันเด็ก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ประชุม การบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล (Medication Safety Management System ; MSMS)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Clinical decision making : Case-based learning for pharmacists
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันมหิดล
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ผลข้างเคียงในการใช้ยาแก้ปวดในชีวิตประจำวัน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การใช้ยาแก้ปวดในชีวิตประจำวัน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม กิจกรรมที่ 2 ชุมชนทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีรธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการระดับตำบลจัดเป็นเวทีใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในห้างสรรพสินค้า (วันแม่)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การบริการวิชาการ เครื่องสำอางปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน พื้นที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน พื้นที่โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
    ชื่อกิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน พื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการเผยแพร่ข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง สมุนไพรเพื่อชีวิต
  พ.ศ.2552
 • ชื่อโครงการ : เขียวมะกอกสัญจร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • บรรยาย
  พ.ศ.2561
 • บรรยายการแก้ไขปัญหาการดื้อยาในโรงพยาบาล และการใช้ยาเบาหวาน (โรงพยาบาลเกาะสมุย)
 • บรรยายการแก้ไขปัญหาการดื้อยาในโรงพยาบาล (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)
  พ.ศ.2560
 • บรรยาย
  พ.ศ.2559
 • ได้ให้บริการวิชาการในร้านยา
 • บรรยาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • บริการทางการแพทย์ โดยให้คำปรึกษาด้ายาใน clinic warfarin / asthma
 • ให้บริการวิชาการ ในหัวข้อผู้สูงอายุ
  พ.ศ.2558
 • ได้ให้บริการวิชาการในร้านยา
 • บริการทางการแพทย์ โดยให้คำปรึกษาด้ายาใน clinic warfarin / asthma
 • พานักศึกษาเข้าชุมชน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)