:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. พงศ์พันธุ์  คำพรรณ์
   Dr. Pongpan Compan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2481, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2481, 2201,2224
   E - mail  pongpan.co@wu.ac.th
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/05/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/05/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ประชากร
  สาขาความสนใจ
  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ประชากร
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2559
   - เหตุผลของการสละสิทธิ์หลังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง,  ดร.พงศ์พันธุ์  คำพรรณ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2559 - 30/06/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/08/2560
   แหล่งทุน : มวล. : งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน /
   - การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   DROUP OUT OF STUDENT AT WALAILAK UNIVERSITY

   ผู้วิจัย :  ดร.พงศ์พันธุ์  คำพรรณ์,  ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2559 - 30/06/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 15/09/2560
   แหล่งทุน : มวล. : งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน /
   - การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
   Feasibility Study of Project Management of His Thai Majesty’s Ship Lanta Museum and Learning Center for Celebrating on The Auspicious of His Majesty the King’s 84th Birthday Anniversary

   ผู้วิจัย :  ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี,  ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม,  ดร.พงศ์พันธุ์  คำพรรณ์,  รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
   ระยะเวลาโครงการ : 04/10/2559 - 31/01/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/01/2560
   แหล่งทุน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : เหตุผลของการไม่ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์หลังได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อนุรักษ์ ถุงทอง, พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์, และ นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    The perception of the good government bureaucratic processes and bureaucratic achievements of local administration organizations in Chai Ya Distric of Surat Thani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์ และพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
   ชื่อบทความ : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักปฎิบัติการภูมิภาค ภาคใต้
    The employee's work life balance of Advanced Info Services Public Company Limited, Regional operations-south (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สโรชา วิริยาธิการนุสรณ์ และพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 : WMS Management Research National Conference # 6
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Forecasting the manpower needed and educational planning for capacity building of Thailand's tourism professions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pongpan Compan and Fuangarun Preededilok
   ชื่อการประชุม : ISEP 2015-Fall
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 08/11/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้สูงอายุในเขตเมือง
    Utilization of the Benefits on National Health Security Among Aging in Urban Area (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   ชื่อการประชุม : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 : Naresuan Research Conference#8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/07/2555
   ชื่อบทความ : การรับรู้แนวคิดการจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    Perception of Knowledge Management Approach of Personnel Subjected to Municipality in Suratthani (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1 : WMS Management Research National Conference #1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
    Developing a Revenue Collection of Local Government Revenue Case Study: Moh Sub-District Administrative Organization, Kapong District, Phangnga Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อัญชลี พรชัยเจริญ, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1 : WMS Management Research National Conference #1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
    The Economic Preparation of Informal Workers For Being Quality Senior Citizen. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แม่โจ้ - แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2 : The 2nd MJU-Phrae National Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/09/2554
   ชื่อบทความ : การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Economic Preparation of Informal Workers for Being Quality Senior Citizen. : The Case of Walailak Community Development in Nakhorn Si Thammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แม่โจ้-แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2 : The 2nd MJU-Phrae National Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/09/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : บำนาญชราภาพโดยชุมชน : การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
    The Sustainability of Public Pension Fund in the Aging Society (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2 : National Conference on Administration and Management Volum 2, 2001
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/05/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : WMS แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
  • ชื่อโครงการ : อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
  • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับตัวแทนนักเรียนในจังหวัดกระบี่
  • วิทยากร
  • ตรวจเครื่องมือวิจัยนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  • วิทยากร
  • วิพากษ์ผลงานวิจัยและกรรมการตัดสินรางวัล The best presentation วิลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6 ระดับปริญญาตรี
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)