:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พูลสิทธิ์  หิรัญสาย
   Asst.Prof.Dr. Poonsit Hiransai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2687, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2687, 2602-4
   E - mail  poonsit.hi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/05/2553
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/03/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Antioxidant and Free Radical Biology in Medicine, Immuno-modulation of Natural Products, Molecular Immunology
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Antioxidant and Free Radical Biology in Medicine, Immuno-modulation of Natural Products, Molecular Immunology
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นบางชนิดในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ และพูลสิทธิ์ หิรัญสาย.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มทร. ศรีวิชัย.
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 279-289 เดือน/ปี : 05/2562-08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : 2',4-Dihydroxy-3',4',6'-trimethoxychalcone from Chromolaena odorata possesses anti-inflammatory effects via inhibition of NF–kB and p38 MAPK in lipopolysaccharide-activated RAW 264.7 macrophages
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungruedee Kimseng, Ratchanaporn Chokchaisiri, Poonsit Hiransai, Tanyarath Utaipan, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Immunopharmacology and Immunotoxicology
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-51 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Curcumin pyrazole blocks lipopolysaccharide-induced inflammation via suppression of JNK activation in RAW 264.7 macrophages
   ผู้เขียน : Nathnarin Somchit,Rungruedee Kimseng, Rana Dhar, Poonsit Hiransai, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Wilanee Chunglok, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Isoliquiritigenin from Butea monosperma Suppresses Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungruedee Kimseng, Phakkawat Thangwong, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Poonsit Hiransai, Chutima Jansakun, Wilanee Chunglok, Tanyarath Utaipan, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science and Technology Ubon Ratchatahni University.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 93-100 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anti-cancer effectsof Piper nigrum via inducing multiple molecular signaling in vivo and in vitro
   ผู้เขียน : Yan Deng, Somchai Sriwiriyajan, Aman Tedasen, Poonsit Hiransai and Potchanapond Graidist
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ethnopharmacology
   เล่มที่ : 2016 ฉบับที่ : 188 หน้า : 87-95 เดือน/ปี : 05/2559-05/2559
   ชื่อบทความ : Anti-nitric oxide production, anti-proliferation and antioxidant effects of the aqueous extract from Tithonia diversifolia
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai, Jitbanjong Tangpong, Chuthamat Kumbuar, Namon Hoonheang, Onrunee Rodpech, Padchara Sangsuk, Urairat Kajklangdon, Waraphorn Inkaow
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 11 หน้า : November เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences (2015), doi: 10.1016/j.ajps.2015.11.001
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 00/2558-00/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Proteinuria of Lead-exposure Boatyard Workers: The Detection of Renal Dysfunction
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangpong*, Poonsit Hiransai, Chamnong Tanapop
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Public Health
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 2 หน้า : 11-16 เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Dioscoreanone Suppresses LPS-Induced Nitric Oxide Production and Inflammatory Cytokine Expression in RAW 264.7 Macrophages by NF-kB and ERK1/2 Signaling Transduction
   ผู้เขียน : Arunporn Itharat* and Poonsit Hiransai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cellular Biochemistry
   เล่มที่ : 113 ฉบับที่ : 11 หน้า : 3427-3435 เดือน/ปี : 11/2555-12/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Dioscorealide B Suppresses LPS-Induced Nitric Oxide Production and Inflammatory Cytokine Expression in RAW 264.7 Macrophages: The Inhibition of NF-kB and ERK1/2 Activation
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai*, Suvina Ratanachaiyavong, Arunporn Itharat, Potchanapond Graidist, Prasit Ruengrairatanaroj and Juntipa Purintrapiban
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cellular Biochemistry
   เล่มที่ : 109 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1057–1063 เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Anti-migration and anti-invasion abilities of methanolic leaves extract of Clerodendrum inerme on lung cancer cells
   ผู้เขียน : Tayeh M, Hiransai P, Kommen H, Watanapokasin R
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmacogn J
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลของการรับประทานข้าวพันธุ์ไข่มดริ้นร่วมกับการออกกำลังกายแบบทนทานต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายผู้สูงอายุ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นิธิตา ปิยอมรพันธุ์1,*, สลิลา เศรษฐไกรกุล1, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย1 และ เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative Activity of Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. Extracts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai, Hathaichanok Kommen, Kongdej Limpaiboon, Attawadee Sae Yoon and Sueptrakool Wisessombat
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference (CDD 2016)
   สถานที่ประชุม : Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative properties and Cytotoxic effect of fractionated components from Aqueous leaf extract of Tithonia diversifolia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Jitbanjong Tungpong and Poonsit Hirunsai9
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : The Departments of Molecular Biology and Bioinformatics and the Department of Biochemistry, Faculty of science Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Cytotoxicity and anti-nitric oxide production of fractionated components from aqueous leaf extract of Tithonia diversifolia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Jitbanjong Tungpong and Poonsit Hiransai*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative stress effect of Xanthone from Garciniamangostanaagainst lead induced kidney toxicity in mice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Nutjaree Jeenduang1, Poonsit Hiransai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Songkla Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Amelioration of lead induced kidney pathology by xanthone derivatives from Garcinia mangostana in mice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1,Nutjaree Jeenduang1, Poonsit Hiransai1and Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Inhibition of Lipopolysaccharide-Induced Nitric Oxide production By Isolated Compounds from Chromolaena Odarata (L.) in RAW 264.7 Microphages (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rana Dhar, Rungruedee Kimseng, Ratchanaporn Chokchaisiri, Apichart Suksamrarn, Poonsit Hiransai and Warangkana Chunglok.
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference “Drug used in aging associated diseases”
   สถานที่ประชุม : Phuket Thailand: 1-3 June. (proceeding).
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Suppression of inflammatory mediators by chalcones from Chromolaena odorata (L.) in lipopolysaccharide-induced murine macrophages (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rana Dhar1, Rungruedee Kimseng1, Ratchanaporn Chokchaisiri2, Apichart Suksamrarn3, Poonsit Hiransai1, Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลรวมในการสกัดซํ้าสารสกัดหยาบใบบัวตองด้วยนํ้าโดยอาศัยตัวทำละลายแอลกอฮอล์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กมลรัตน์ ยับ, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย และ จิตรบรรจง ตั้งปอง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้ง ที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Anti-inflammatory and kidney protective effects of Thunbergia laurifolia (Linn.) against oxidative stress caused by lead in mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Moe Pwint Phyu1, Poonsit Hisransai2, Nutjaree Jeenduang1,2, and Jitbanjong Tangpong1,2
   ชื่อการประชุม : SFRR ASIA 2015
   สถานที่ประชุม : CHEIANGMAI
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   ชื่อการประชุม : Asian Federation for Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antioxidative Activity of Organic Solvent-Isolated Ingredients from the Aqueous Extract of Tithonia diversifolia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Jitbanjong Tangpong and Poonsit Hiransai*
   ชื่อการประชุม : The Health and Life Sciences Postgraduate Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Renaissance Hotel, Kota Bharu, Kelantan
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
   ชื่อบทความ : Anti-inflammatory Activity of Curcumin Analog in LPS-Activated RAW264.7 Cells via MAPK-Dependent Pathway (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nathnarin Somchit, Poonsit Hiransai, Chatchawan Changtam, Rungruedi Kimseng,Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Antioxidative Activity of Organic Solvent-Isolated Ingredients from the Aqueous Extract of Tithonia diversifolia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamonrat Yub, Ganlayanee Thammathirat, Potcharadanai Sengking, Jitbanjong Tangpong and Poonsit Hiransai
   ชื่อการประชุม : Health and Life Sciences Posgraduate Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Renaissance Hotel, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมของ ต. เทพราช อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, พวงทิพย์ ภู่พงษ์, จิรารัตน์ สองสี, วรางคณา ศรีหมอก, พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย : The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS I)
   สถานที่ประชุม : ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
   ชื่อบทความ : The Effect of Dexamethasone on Nitric Oxide Secretion in Lipopolysaccharide-Activated RAW 264.7 Cell Model: Influence of LPS Concentration. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchit M, Hiransai P, Lertcanawanichakul M, Chunglok W.
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Property of Tithonia diversifolia Aqueous Leaves Extract in Normal Mice by Enhancing GLUT-2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Montakarn Thongsom1, Warangkana Chunglok1, Rapeeporn Kuanchuea1, Poonsit Hirunsai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Reserch conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ความเป็นพิษของสารสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่แยกจากสารสกัดด้วยน้ำของ Tithonia diversifolia ต่อ RAW 264.7 Murine Macrophage (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กมลรัตน์ ยับ, กัลยาณี ธรรมติรัตน์, พชรดนัย เส้งกิ่ง, จิตรบรรจง ตั้งปอง และพูลสิทธิ์ หิรัญสาย*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Nitric Oxide Inhibition of Aqueous Extract from Tithonia diversifolia in Lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 Murine Macrophage (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonsit Hiransai* and Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Establishment of an Inflamed Intestinal Mucosa Model in Vitro (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mayura Somchit, Nantawan Utaipan, Jiraporn Jaroenpool, Poonsit Hiransai, Voranunt Suphiphat, Monthon Lertcanawanichakul, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok*
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Curcumin Analogs Inhibited Nitric Oxide Secretion in LPS-Activated RAW 264.7 Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchit M., Changtam C., Utaipan T., Hiransai P., Lertcanawanichakul M., Chunglok W., Suksamrarn A.
   ชื่อการประชุม : Molecular Medicine Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Siriraj Hospital, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนโมคลาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนตำบลโมคลาน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ถึงฤทธิ์ของฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อภูมิคุ้มกันวิทยา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหญ้าเข็ดมอญ (ยาและ/หรืออาหาร)
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อภูมิคุ้มกันวิทยา
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากหญ้าเข็ดมอญต่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสารชีวเคมีในเลือดและการตรวจสมรรถภาพทางกาย
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาสมุนไพร : หญ้าเหมก สำมะลีงา และหญ้าเข็ดมอญ
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • กลั่นกรองบทความเบื้องต้น นำส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จัดทำบทบรรณาธิการ และกำกับการผลิตเล่ม โดยดำเนินการ 2 ฉบับ/ปี 1) https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/issue/view/8745 2) https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/issue/view/9403
 • กลั่นกรองบทความเบื้องต้น นำส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จัดทำบทบรรณาธิการ และกำกับการผลิตเล่ม โดยดำเนินการ 2 ฉบับ/ปี
  พ.ศ.2560
 • กลั่นกรองบทความเบื้องต้น นำส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จัดทำบทบรรณาธิการ และกำกับการผลิตเล่ม โดยดำเนินการ 2 ฉบับ/ปี 1) https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/issue/view/8745 2) https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/issue/view/9403
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)