:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นุรดีนา  จารง
   Dr. Nurdina Charong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2181, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2181, 2703-4
   E - mail  nurdina.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  06/05/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/05/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reduction of Intracellular-Reactive Oxygen Species and Diminished Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPKs) Activation are Associated with Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Aggressiveness
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apsorn Sattayakhom, Issara Prachongsai, Nurdina Charong, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-141 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของอนุพันธ์ชาลโคนสังเคราะห์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด SKBR-3
   Effect of Synthetic Chalcone Derivatives on Growth Inhibition and Apoptosis Induction in Breast Cancer Cell Line (SKBR-3)

   ผู้เขียน : นุรดีนา จารง วรางคณา จุ้งลก มลธิรา พรมกัณฑ์ และ อภิชาต สุขสำราญ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้า : 176-189 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : Anti-proliferation Effects of The Two Pentacyclic Triterpenoids from Thevetia peruviana on MCF-7 Breast Cancer Cell Line
   ผู้เขียน : Nurdina CHARONG, Malatee TAYEH, Apichart SUKSAMRAN
   แหล่งตีพิมพ์ : : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 84-88 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Localization and characterization of ST7 in cancer.
   ผู้เขียน : Charong N, Patmasiriwat P, Zenklusen JC
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cancer Res Clin Oncol
   เล่มที่ : 137 ฉบับที่ : 1 หน้า : 89-97  เดือน/ปี : 01/2554-01/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Correlation analysis between single-nucleotide polymorphism and expression arrays in gliomas identifies potentially relevant target genes.
   ผู้เขียน : Kotliarov Y, Kotliarova S, Charong N, Li A, Walling J, Aquilanti E, Ahn S, Steed ME, Su Q, Center A, Zenklusen JC, Fine HA.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cancer Res.
   เล่มที่ : 69 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1596-603 เดือน/ปี : 02/2552-02/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : “ฤทธิ์ของอนุพันธ์ชาลโคนสังเคราะห์ในการยับยั้ง เซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยงชนิด SKBR-3” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นุรดีนา จารง, วรางคณา จุง้ลก, มลธิรา พรมกัณฑ์, และ อภิชาต สุขสำราญ
   ชื่อการประชุม : งาน ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2560 และการประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : โรงเเรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/05/2560
   ชื่อบทความ : Anti-proliferation Effectsof The Two Pentacyclic Triterpenoids from Thevetia peruviana on MCF-7 Breast Cancer CellLine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nurdina CHARONG1 , MalateeTAYEH , Apichart SUKSAMRAN
   ชื่อการประชุม : “The 5 th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon sri Thummarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Mahanine in Combination with MG132 and Cisplatin on Growth Inhibition of Multidrug Resistant Human Oral Squamous Cell Carcinoma Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong, Apsorn Sattayakhom, Nurdina Charong, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok1,
   ชื่อการประชุม : The 1st international conference on natural medicine: "From Local Wisdom to International Research"
   สถานที่ประชุม : The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects of carbazole alkaloid from Murraya Koenigii on proliferation and MMP-13 mRNA expression in PC3 cell line and HUVECs (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nurdina Charong, Taqwa Sareh, Nusriya Samang, Wassana Budlam and Apichart Suksamran
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effects of Natural compounds and Analog from Murraya koenigii on Cell proliferation and MMP-13 mRNA expression of Prostate Cancer cell line (PC-3) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nurdina Charong, Chakkrapan Chumklang, Paralee Rimphae and Phattara-anong Machot
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Comparison of Cytotoxic effects of natural compound and analogs from herbs on estrogen receptor positive (MCF-7) and negative (MDA-MB-231) human breast cancer cell lines. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nurdina charong, Rungsima Nudphuang, Wilaporn Damnil and Thipakorn Aramchote
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Inhibition of MCF-7 Breast Cancer Cell Proliferation by Quercetin, Quercetin Analogs and Thevetia peruviana Extracts (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supranee Samoh, Anisah Unuh, A-aesoh Haratee, Apichart Suksamrarn , Nurdina Charong.
   ชื่อการประชุม : The second International conference on Asian Studies (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจกรุ๊บเลือด ตรวจภาวะซีด วัดความดัน และตรวจน้ำหนัก ส่วนสูง หาค่า BMI
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : หนูน้อยวัยใส ห่างไกลเหาตัวร้าย (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)