:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์
   Dr. Karanrat Thammarak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2565, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2565, 2206-7
   E - mail  kanchan.th@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2556
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/05/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/05/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวัดซอฟต์แวร์
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวัดซอฟต์แวร์ นิติคอมพิวเตอร์
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลการศึกษาการใช้กระบวนการอไจล์ในวิชาโครงงาน กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ผู้เขียน : กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 75 เดือน/ปี : 07/2559-12/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : HandHelp แอพพลิเคชั่นล่าม ให้คนทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึกถึงกันได้ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : างสาวฏอฮีเราะฮ์ ฮูซัยนี นายประสิทธิ์ แซ่อุย และ กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
   ชื่อการประชุม : T-Union Entrepreneurship Competition
   สถานที่ประชุม : National TsingHua University (NTHU)
   ประเทศ : จีน เมื่อ 14/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใจตนเองของนักศึกษา รายวิชาวิชาเพศวิถีร่วมสมัย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ พุทธิพร ธนธรรมเมธี สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในวิชาเพศวิถีร่วมสมัย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ พุทธิพร ธนธรรมเมธี
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The Study Results of Agile Process in Senior Project Case Study: Software Engineering Program in Walailak University (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Karanrat Thammarak
   ชื่อการประชุม : The 12th National Conference on Computing and Information Technology
   สถานที่ประชุม : Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อบนเว็บแอพพลิเคชัน ด้วยวิธีบูทส่งเสริมโครงข่ายประสาทเทียม และเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบเอ็มอาร์เอ็มอาร์
    The Enhanced Predicting Non-Communicable Diseases Using Boosting Neural Network and mRMR Feature Selection Technique (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ และ พุทธิพร ธนธรรมเมธี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICSEC 2014) : 2014 International Computer Science and Engineering Conference: ICSEC 2014
   สถานที่ประชุม : khon kaen thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายครูดิจิทัลแกนนำ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ 1/2556
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • ผู้ประสานงานโครงการภาคใต้ตอนล่าง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : The Study Results of Agile Process in Senior Project Case Study: Software Engineering Program in Walailak University
   ชื่อรางวัล : Best Paper Award
   จาก : NCCIT
   เมื่อ : 08/07/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)